Türk Dili 1 Ara 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Gözlükçülük" sözcüğünün kök ve eklerine doğru ayrıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Göz-lük-çü-lük

Gözlük-çü-lük

Göz-lü-k-çü-lü-k

Göz-lük-çü-lü-k

Gözlük-çü-lü-k 


2.Soru

Köktürk alfabesini okumayı ilk başaran ve "Türk alfabesi" olarak adlandırmış olan ilk bilgin aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Vasili Radrof

Sovyetler birliği

T. Thomsen

V. Thomsen

L. Thomas


3.Soru

Türkçede ünlüler kaç sınıfta değerlendirilir?


3

5

7

8

9


4.Soru

Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaştırdıklarından dolayı ad, adı niteledikleri için sıfat, iki cümleyi bağladığı için bağlaç işlevinde bulunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi ekleri

Eylemsiler

Soru ekleri

Yeterlik eki

Çoğul ekleri


5.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde addan ad yapma eki kullanılmıştır?


insancıl

başarmak

dönemeç

basamak

yıkandım


6.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ' ünlü düşmesi ' vardır?


Sıcak

Kuzey

Papatya

Masa

Toka


7.Soru

Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bilgin Zemahşerî tarafından
yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Mukaddimetü’l-Edeb

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet


8.Soru

Sümerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Türkçe'nin ilk yazılı eserlerini bırakmışlardır.

Tarihte yer buldukları dönem MÖ 500-400 yıllarını kapsamaktadır.

Tarihte kültür taşıyıcısı bir medeniyet görevi yapmışlardır.

Yazıyı kullanarak bilgi aktarımı sağlamışlardır.

Kendilerinden sonraki medeniyetleri de etkileyen önemli bir topluluktur.


9.Soru

Zarf fiiller eylemlerden geçici olarak türetilen zarf işlevindeki sözcüklerdir. Aşağıdaki zarf fiillerden hangisi işlev bakımından diğerlerinden farklıdır? 


sora sora 

gide gide 

boş duracağıma 

sevdikçe 

bilerek 


10.Soru

Kiril alfabesinin uygulandığı ilk Türkçe soylu dil hangisidir?


Azerice 
Türkmence 
Tatarca 
Özbekçe 
Çuvaşça 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin seslerinin değişmesine neden olan etmenlerden biri değildir?


Seslerin Özellikleri ve İşlevleri

Tarihsel Süreç

En Az Çaba Yasası

En Çok Çaba Yasası

Nedensiz Ön Damaksıllaşmalar


12.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde dudak uyumu (düzlük-yuvarlaklık) vardır? 


Çamur

Ümit

Personel

Patlıcan

İstasyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin arka tarafının tümsekleşmesiyle ağız
boşluğunun ön tarafında oluşan ön ünlülerden biri değildir?


e

i

o

ö

ü


14.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenlidir?


Kuru

Sarık

Tarım

Yalın

Mozaik


15.Soru

Aşağıdaki harflerden hangisi Türkçe kelimelerin başında bulunmaz?


s

t

ğ

k

m


16.Soru

I- İslam dinin etkisi vardır.

II- Köktürk ve Uygur olarak 2 kola ayrılır.

III- Çağatay, Kıpçak ve Eski Oğuz olarak farklı yazı dilleri vardır.

IV- En önemli eserler Karahanlılar vermiştir.

Hangileri Orta Türkçe dönemini kapsar?


Yalnız IV

I ve III

II ve IV

I,III ve IV

I,II ve III


17.Soru

Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad verilir? 


Jargon 
İzole dil
Argo 
Ana dili
Diyalekt

18.Soru

Latin alfabesine resmen geçiş tarihi hangisidir?


01 Aralık 1928

01 Ocak 1928

01 Kasım 1928

01 Ekim 1927

01 Kasım 1927


19.Soru

Uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dil için kullanılan terim hangisidir?


Yerli Azınlık Dili

Göçmen Azınlık Dili

Çalışma Dili

İzole Dil

Jargon


20.Soru

Latin alfabesinin aşağıdaki alfabelerin hangisinden doğduğu kabul edilmektedir?


Mani alfabesi
Soğut alfabesi
İbrani alfabesi
Grek alfabesi
Süryani alfabesi