Türk Dili 1 Ara 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarına örnek verilebilir?


İnançlar

Ahlak anlayışı

Dünya görüşü

Davranış kalıpları

Geleneksel kıyafetler


2.Soru

Her –n- eki dönüşlülük çatısı kurmayabilir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnektir? 


kalkınmak 

yıkanmak 

bakınmak 

gezinmek 

uyanmak 


3.Soru

Gözlükçülük sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?


Göz

Gözlük

Gözlükçü

Gözlükçülük

Gözcülük


4.Soru

Herhangi bir sözcük türüne dahil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir?


Taban

Ek

Kök

Gövde

Çekim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerine yansıtılan kültürel öğelere örnek verilemez?


ak gün ağartır kara gün karartır
kara sürmek
ak köpeğe koyun diye sarılma
ağı kürekle atarlar karayı dirhemle satarlar
ak köpek kara köpek geçitte belli olur

6.Soru

_____ Türkçesi, Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Eski Oğuz

Altay

Göktürk

Kıpçak

Özbek 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekim eklerinin işlevlerinden biri değildir?


Soru anlamı katma

Kişi ilişkisi kurma

Aitlik gösterme

Yeni sözcük yapma

Çokluk gösterme


8.Soru

I. Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. alanlarda kullanılır.II. Yasal, kurumsal ve toplumsal desteği vardır.III. Edebi geleneği vardır ve ortak yazım sistemine sahiptir.IV. Genel kabul gören sözlüğü ve yazım kılavuzu bulunur.V. Ortak söyleyiş sistemi vardır.Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dilbilgisi

Dil

Ölçünlü dil

Ölçünleştirme

Tasviri dil


9.Soru

Ek almayan, çekime girmeyen, tek heceli sözcüklerin sıralanmasının, tonlamanın ve vurgulamanın birincil önem taşıdığı dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yalınlayan diller

Bükünlü diller

Bitişken diller

Bağımsız diller

Çalışma dili


10.Soru

Ağaç sözcüğü ile doğadaki ağaç arasında hiçbir nedensellik ilişkisinin olmaması dilin hangi özelliğini kapsar?


Dil bir sistemdir.

Dilde nedensizlik ilkesi esastır

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur

Dilin üretim yetisi sınırsızdır

Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir


11.Soru

Ortaöğretimde kullanılan geometri terimleri kim tarafından Türkçeleştirilerek dilimize kazandırılmıştır?


Mustafa Kemal Atatürk
M. Fuat Köprülü
Mesaroş Yula
Gaspıralı İsmail Bey
Mehmet Emin Yurdakul

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan ölçütlerden biri değildir?


Artlık/önlük
Düzlük/yuvarlaklık
Sertlik/yumuşaklık
Darlık/genişlik
Uzunluk/kısalık

13.Soru

Ses aygıtı düşünüldüğünde, gırtlağa geçen ham sesin küçük dil tarafından iletildiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Ağız boşluğu
Soluk borusu
Akciğer
Dudaklar
Halka kıkırdak

14.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlı döneminden kalmamıştır?


Kutadgu Bilig

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Orhun Abideleri


15.Soru

I. SüryaniII. UygurIII. Slav (Kiril)IV. LatinYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin kullandığı alfabelerdendir?


Yalnız I
Yalnız II
II ve IV
I, II ve IV
I, II, III ve IV

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcük değildir?


kömür
moloz
pantolon
kolon
kontör

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dilin bilimsel özelliklerindendir?


Dil, düzensiz bir yapıdır.

Dilin üretim yetisi, sınırlıdır.

Her dil, mükemmeldir.

Dil, değişmeyen kurallarla belirlenir.

Dil, nedensizlik ilkesine dayalıdır.


18.Soru

Köken bakımından diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çeşitli dillerin ortak bir ana/ata dilden türediği esasına dayanır.

Türkçe ve Arapça aynı dil ailesinde yer alır.

İbranice, Hami-Sami dilleri arasında yer alır.

Almanca ve İngilizce aynı dil ailesinde yer alır.

Kaynak ya da genetik sınıflandırma olarak adlandırılabilir.


19.Soru

Whorf Hipotezi ya da Sapir-Whorf Hipotezi adıyla anılan kurama göre, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


Dil, düşünceyi belirler.

Dil, dünya görüşünden bağımsızdır.

Zihinsel etkinlikler, dili yadsır.

Dil, bir amaçtır.

Dil, gerçeklikten uzaktır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesine ait bir yazı dilidir?


Gagauzca

Kazakça

Türkiye Türkçesi

Azerice

Türkmence