Türk Dili 1 Ara 37. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ses tellerinin titreşmesi ile meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun ünlüler oluşur.

Kısa ünlüler oluşur.

Ünsüzler oluşur.

Ham ses ötümlü hâle gelir

Ham ses ötümsüz hâle gelir


2.Soru

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde 'ayak' sözcüğü farklı bir anlam türünde kullanılmıştır?


Ayaklarıma kara sular indi.

Ayaklarını yıka da öyle yat.

Ayağında mantar çıkmış.

Bana ayak yapma!

Ayakları çok pis kokuyor.


3.Soru

" Bu bekleyiş beni çok yordu." cümlesindeki 'bekleyiş' sözcüğüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 1. Yeterlik eki kullanılmıştır. 2. İsim fiil kullanılmıştır. 3. Sıfat fiil kullanılmıştır. 4. Soru eki kullanılmıştır.5. İşteşlik eki kullanılmıştır.


Yalnız 1
1 ve 2
2, 3, 4
3 ve 4
Yalnız 5

4.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır?


Gelecek.

Düştü.

Ağlıyor.

Küsmüş

Kısaldı.


5.Soru

Türkçe kökenli sözlerde kaç tane ana ses uyumu vardır?


2

3

4

5

6


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan ikincil ünsüzlerdir?


b, p, t
d, f, k
c, f, ğ
g, l, m
n, r, y

7.Soru

İlk yapay dil, Volapük (Dünya Dili),  Johann Martin Schleyer tarafından hangi yıl oluşturulmuştur?


1860

1870

1880

1890

1900


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması vardır?


güvercin

azıcık

sıcak

devrim 

yeni


9.Soru

I. Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir. II. Altınordu Dönemi'nde oluşan edebi dilin devamıdır. III. Bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus'tur. IV. Kuzey Türkçesinin asıl eserleri Mısır'da Kölemenler zamanında yazılmıştır. Kuzey Türkçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


I, III, IV
I, II, III, IV
II, III, IV
II, IV
I, II, IV

10.Soru

Doğal veya doğal olmayan bir varlık tarafından yani anatomik, mekanik vb. yollarla ortaya çıkan fiziksel enerjinin havada oluşturduğu titreşimlerin kulak kepçesi tarafından toplanması, dış kulaktan iç kulağa, oradan karmaşık süreçlerle beyne iletilmesi ve beyinde yorumlanmasıyla ortaya çıkan fiziksel dalgalara ne ad verilir? 


Ses

Kelime

Söz

Eylem

Yapım Eki


11.Soru

İslam dünyası için klasik Arapça, aşağıdaki sınıflamalardan hangisinin içine girmektedir?


Kutsal diller
İzole diller
Özel dil
Yerel dil
Azınlık dili

12.Soru

Ait olduğu Ural-Altay dil ailesi düşünüldüğünde Türkçe aşağıdaki dillerden hangisi ile akraba değildir?


Mançu- Tunguzca

Korece 

Japonca

Farsca

Fince


13.Soru

Sümercede ve Türkçede kaç ortak kelime vardır?


146

148

158

160 

168 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültür arasındaki ilişki için söylenemez?


Dil ve kültür arasında, birbirini yaratma, birbirinin varlığına ve devingenliğine kaynak ve ortam oluşturma yönünde organik bir ilişki bulunur.
Dil ve kültür geleneksel bilginin kaynağıdır.
Kültürlerin diller ve dil davranışları üzerinde belirleyici bir rolü bulunmaktadır.
Dil ve kültür arasında bu iki unsurun iç dinamiklerle birbirine bağlı olmasından kaynaklanan çok yönlü bir ilişki vardır.
Dil aynı zamanda toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır.

15.Soru

Aşağıdaki ünlüler ile ilgili ses olayı-örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Ünlü düşmesi:  keşif > keşfi

Ünlü türemesi: dar › daracık

Ünlü daralması: git › gidiyor

Ünlü birleşmesi: kahve altı > kahvaltı

Ünlü düzleşmesi: kapu > kapı


16.Soru

Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedenini aşağıdaki kurallardan hangisi ile açıklayabiliriz?


Gösterge

Değişke

Kod değiştirme

Ödünçleme

Ölçünleştirme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses bilgisinin tanımıdır?


Dilin ses dizgesinin bütününün adıdır.
Üretim, iletim, algılama ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.
Sese dayalı etkinliklere imkan sağlayan bir araçtır.
Konuşma seslerini, özelliklerini, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına verilen addır.
Dilin vurgu ve tonlama dizgelerini ele alan konuşma seslerine verilen addır.

18.Soru

Kutadgu Bilig kaç yılında yazılmıştır?


575

785

940

1069

1213


19.Soru

"Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklerdir."

Sözcüklerin anlam bakımından türleri düşünüldüğünde yukarıda verilen tanım hangi seçeneği karşılamaktadır?


Yan anlam

Argo

Terim

Aktarma

Mecaz anlam


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkçenin akraba olduğu diller eksiksiz ve yanlışsız olarak verilmiştir?


Moğolca, Korece, Macarca
Korece, Macarca, Fince
Korece, Macarca, Fince, Mançu-Tunguzca
Macarca, Fince, Mançu-Tunguzca
Moğolca, Korece, Macarca, Fince, Mançu-Tunguzca