Türk Dili 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere ne denir?


Deyim

Mecaz

Soyutlama

Atasözü

Manzum


2.Soru

Sosyal medyada insanlar yaşadıkları bir olayı veya bir olay karşısındaki görüşlerini kısa cümlelerle takipçilerine duyurmakta, bu duyurular aynı anda yüzlerce, binlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu durumun sözcüklere yansıması nasıl olmaktadır?


Olumludur, daha çok sözcük kullanıldığından dili zenginleştirir 

Olumludur, sözcüklerin ve dilin tanınırlığını artırmaktadır

Olumludur. Dilin anlaşılırlığını artırmaktadır

Olumsuzdur, sınırlı sayıda sözcük kullanımı vardır 

Olumsuzdur çünkü Hız söz konusu olduğu için yanlış kullanımlar artmaktadır


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde iç içe birleşik cümle vardır?


Bu sefer de geç gelirse / bir daha beklemem.

Onu seviyorsan, ayrılamayacaksan bunu Ona söylemelisin.

Sanıyordu ki bir daha hiç mutlu olamayacak.

Buraya gelenler hep aynı kişiler olmalı ki içeri girince bana garip garip baktılar.

Keşke teyzene benzeseydin demişti bana.


4.Soru

Aşağıdaki sözcüklerinden hangisinin tüm hecelerinde düz ünlüler bulunmaktadır?


Kulaklık

Doğurgan

Soğukkanlı

Bölünen

Kenarlık


5.Soru

Laptop, notebook, forex, leasing, residance, mobbing, mortgage, selfie gibi sözcükler Türkçe'nin hangi dilden söz akışına Maruz kaldığını göstermektedir?


Fransızca

Almanca

Arapça

İngilizce

İtalyanca


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanlardan biri değildir?


Tarihsel derinliği

İlişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu

Akrabalık adlarının çeşitliliği

Atasözlerinin çokluğu

Yapı bakımından eklemeli dil olması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkının
konuştuğu gibi yazmak.

Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak

Tamlamaları, Arapça kurallara göre yapmak.

Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça kelimelerden yararlanmak.

Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak.


8.Soru

"Çalışmaya başlamadan önce Mozart dinliyordu." cümlesinde "Mozart" sözcüğü cümlenin ögelerinden hangisidir?


Özne
Belirtili nesne
Belirtisiz nesne
Zarf tümleci
İsim tamlaması

9.Soru

1945 yılından bu yana Türkçe'de 100 000 civarı sözcüğün sözlükte yer alması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.
Türkçe, diğer dillerden birçok söz almştır.
Türkçe, 1945'ten önce çok gelişmiştir.
Türkçe, diğer dillerden hızlı gelişmiştir.
Türkçe,söz varlığı zengin bir dildir.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan  çalışma alanının Türkçedeki isimlerinden biri değildir?


biçim bilim

kelime bilgisi

cümle bilgisi

şekil bilgisi

yapı bilgisi


11.Soru

Bugün bir hareketi veya durumu beğenmeyi, onaylamayı göstermek üzere yapılan hareketi ifade eden alkış sözcüğü, eski dilde hangi anlamda kullanılmıştır?


Dua 

Beddua

Övgü

Yergi

Hakaret


12.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Arnavutça

Macarca

Latince

Bulgarca

Sırpça


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "süreksiz patlayıcı" bir ünsüzdür?


f
v
l
c
y

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun kuruluş tarihidir?


1 Kasım 1928

12 Nisan 1931

02 Temmuz 1932

12 Temmuz 1932

17 Ekim 1932


15.Soru

Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini öğretim ortamında edinmenin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?


Dilin daha düzgün kullanımının sağlanması

Dilin farklı düzeylerde kullanımının sağlanması

Dilin işleyişinin dili kullananlar tarafından doğru bir şekilde bilinmesi

Yabancı dil öğreniminde gerek hedef dili öğrenme ve gerekse ana dili ile hedef dil arasında karşılaştırma yapmayı sağlaması

Dilin kendine özgü niteliklerinin anlaşılmasını sağlaması


16.Soru

I. Yabancı dili yabancı dil dersinde öğretmek yerine alan derslerinin de İngilizce verilmesi 

II. Akademik yükselmelerde değerlendirmeye alınan bilimsel makalelerin Türkçe değil de yabancı dilde, çoğunlukla da İngilizce yazılmasının teşvik edilmesi

III. "Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan" özlü sözünün yanlış olması 

IV. Yabancı dille öğretimin yapıldığı derslerde okutulan ders kitaplarının yabancı dilde yazılmış olması 

V. Yabancı dille öğretim yapılan dersi okutan öğretim üyesinin yabancı dil bilgi düzeyi

Yukarıda sıralanan durumlar yabancı dille öğretim ile ilgili karşılaşılan durumları belirtmektedir. Sıralanan bu durumlardan kaç tanesi doğru olabilir? 


1

2

3

4

5


17.Soru

Aşağıda verilen kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi görülmektedir?


Badana

Unutgan

Merdiven

Kitaplık

Tembel


18.Soru

Türkçede söz varlığı yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaz?


söz dağarcığı

kelime dağarcığı

kelime kadrosu

kelime hazinesi

sözcük serveti


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?


Mastarla bitmesi
Yargı bildirmesi
Manzum özellik göstermesi
Kafiyeli yapıda olması
Anonim olması

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eksiltili cümle örneği değildir?


Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten.

Önce yemeğini ye, sonra gofret.

Marketten aldıklarım sadece ekmek, makarna ve tuz.

İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü…

Yarına bir iyileşeyim de…