Türk Dili 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cümlenin temel ögelerinden biridir?


Özne
Dolaylı tümleç
Zarf tümleci
Belirtili nesne
Belirtisiz nesne

2.Soru

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmaya ne denir?


Mecaz

Kavram

Soyutlama

Deyim

Atasözü


3.Soru

“Zahide Hanım ne zaman toplantıya gidecekler?” cümlesi aşağıda verilen cümle-yüklem özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


Bir cümlede özne tekil ise yüklem de tekil olur.

Birinci tekil kişi böbürlenmek ya da alçakgönüllülük göstermek amacıyla kullanıldığında özne de yüklem de birinci çoğul olur.

İkinci tekil kişi saygı ve nezaket bildirmek için kullanıldığında özne de yüklem de ikinci çoğul olabilir.

Üçüncü tekil kişi anlatıma saygı katmak için kullanıldığında özne tekil olduğu hâlde yüklem üçüncü çoğul olabilir.

Organ, bitki, hayvan, zaman adları ile cansız varlıkların çoğulları özne olduklarında yüklem tekil olur.


4.Soru

"Sorularınızı sunum sonuna saklayın." cümlesi hangi anlam özelliğine sahiptir?


Emir

Soru

Ünlem

Olumsuz

Devrik


5.Soru

"akşamki, okuldaki, seninki"

Tamlayan tamlanan sözcük öbeklerinden hangisine örnektir?


Belirtili ad tamlaması

Belirtisiz ad tamlaması

Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği

Ünlem öbeği


6.Soru

Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için toplumda öncelikli olarak görev alması gereken kurumlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Türk Tarih Kurumu – Türk Dil Kurumu

Türkçe Sevenler Derneği – Yabancı Diller Geliştirme Kuruluşları

Yüksek Öğretim Kurulu – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Eğitim ve Öğretim Kurumları – Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurulu – Milli Eğitim Bakanlığı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “-k” eki eylemden ad yapmak için kullanılmıştır?


Balak
Kabuk
Birik
Gözük
Delik

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?


Kalıplaşmış sözlerdir.
Konularını daha çok yiğitlik, mertlik, ağırbaşlılık, konukseverlik gibi kavramlardan alır.
Ders verici olma niteliğine sahiptir.
Sürekli tekrarlanır.
Kesin yargı bildirir.

9.Soru

13-15. yüzyıllar arasındaki bu dönem eserlerinde yabancı sözlerden etkilenmenin
ortalama yüzde kaçtır?


%10

%20

%30

%40

%50


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikilemeye örnek oluşturmaz?


Evet hayır
Ecir sabır
Dur otur
Rica minnet
Haraç mezat

11.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  


Sezdirmeden alıp gitmiş masanın üzerindeki defterimi.  
Zaten bu sorunun yanıtıda daha önceden verildi. 
Yahya Kemal’in şiirin de eskiye özlem güçlüdür. 
İnsanın her şeyini vereceği aşk böylemi olmalı. 
Bu yazısına sık sık atıf ta yapmıştım. 

12.Soru

Yüklemi cümlenin sonunda bulunmayan cümlelere ne ad verilir?


Bağlı cümle

Eylem cümlesi

Ad cümlesi

Kurallı cümle

Devrik cümle


13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ötümlüleşme” vardır? 


Gönlüm bu topraktan ayrı değildir. 
Dinledim kuşların teranesini. 
Sevmedim dünyada şanı şöhreti. 
Bütün zenginlerden daha zenginim. 
Sevgi yürekten yüreğe konar. 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerine bir örnektir? 


Açık kapı bırakmak

Ağzında bakla ıslanmamak

Baş ütülemek

Dış kapının dış mandalı

Aç ne yemez, tok ne demez


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki ve nezaket sözlerindendir?


Bir çiçekle bahar gelmez.

Hayrını gör.

Sona kalan dona kalır.

Bala bal demekle ağız tatlı olmaz.

Yerin kulağı var.


16.Soru

"Okulun duvarını bir hayırsever vatandaş yaptıracak." cümlesinde özne hangisidir?


Okulun 

Okulun duvarını

hayırsever

hayırsever vatandaş

bir hayırsever vatandaş


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yüklem birden çok sözcükten oluşmaktadır?


Lise arkadaşımla yıllar sonra karşılaşmıştık.

Yaşadıklarını anlatırken çok soğukkanlıydı.

Konu, babasının sık görülen sinirlenmesiydi.

Söyleyeceklerini beklemeden uzaklaştım.

Olanları anlatırken sesim biraz yükselmişti.


18.Soru

Kardeşim ve teyzem yarın İstanbul’a gidecekler.

C¸alışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.

Yukarıdaki cümlelerde örneği görülen sözcük öbeği türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sayı öbeği 

Tekrar öbeği

Ünvan öbeği

Bağlama Öbeği

Edat öbeği 


19.Soru

İkilemeyi oluşturan sözcüklerin başındaki ünsüzlerin benzeşmesiyle ön seste benzerlik sağlanır. Verilen bilgiye göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme yoktur?


Dışarıdan tak tuk sesler geliyor.
Yemeği ağzını şapırdatmadan ye lütfen!
Hızla çarpınca ön cam tuz buz oldu.
Akşamları eve yorgun argın geliyordu.
Dün sabaha karşı şakır şakır yağmur yağdı.

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ‘kök’ biriminin herhangi bir özelliğinden bahsedilmektedir?


Anlam taşımazlar

Kendisinden sonra ek almazlar

Kendisinden önce ek almazlar

Soyutlardır

Sözcük türüne aittirler