Türk Dili 1 Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Türkçesinin yayılma alanlarının son elli yılda genişlemesinin nedenlerinden biri değildir? 


Türkçe gazete ve dergilerin sanal ortamda yayımlanması

Dilimizin söz varlığına giren yabancı kökenli sözcükler

Yurt dışında Türkçe öğretim veren okulların, kursların, enstitülerin açılması

Vatandaşlarımızın çalışmak amacıyla çeşitli ülkelere yerleşmesi

Türk radyolarının ve televizyon kanallarının uydudan yayın yapması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin dilinin diğer ülke dilleri tarafından itibarlı görülmesinin sebeplerindendir?


Ülkenin bitki örtüsünün çeşitliliği.
Ülkedeki gençlerin nüfus yoğunluğunun yüksekliği.
Ülkenin yüzölçümünün büyüklüğü.
Ülkedeki medeni ve teknolojik bilglerin güncelliği.
Ülkedeki işsizlik oranının yüksekliği.

3.Soru

Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Kelime serveti

Söz varlığı

Terim

Söyleyiş

Yazım


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmada ve yazıda kısır söz varlığı sebeplerinden değildir?


Kişisel tercihlerle belirli sözcüklerin daha sık kullanılması

Yabancı kökenli sözlerin de olur olmaz her yerde kullanılmaya başlanması

Zamanla belirli sözcüklerin anlam ayrıntılarını ortaya koyan pek çok sözcüğün yerini alması

Söz varlığımızdaki zenginliklerin, kültür değerlerinin yok olması

Sözlük kullanma alışkanlığımızın giderek yaygınlaşması


5.Soru

"Ağ ortamında geliştirilen uygulamalar günümüzde yeni bir iletişim biçimi olan toplum- sal iletişim ortamını doğurmuştur. Haberlerin, görüşlerin, düşüncelerin yayıldığı; ses ve görüntü dosyalarının paylaşıldığı bu yeni ortam _______ olarak adlandırılmaktadır."

Verilen cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?


Kitle iletişim 

Yazılı basın

Dil gelişimi

Mobil cihazlar

Sosyal medya


6.Soru

Bir dilin söz varlığı denildiğinde, aklımıza ne gelmelidir?


Yalnızca o dilin sözlüğünde yer alan sözcükleri değil; deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar gibi çeşitli anlatım kalıpları akla gelmelidir.
O dili konuşan insanların tarihî macerasını ve hangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyası akla gelmelidir.
Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı akla gelmelidir.
Milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını gözler önüne sermesini akla getirebiliriz.
Kelime dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu, kelime serveti gibi terimler akla gelebilir. (GİRİŞ, Hatırlama,159)

7.Soru

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Türkçenin bilim dili olması yolunda atılan adımlarda sayılamaz?


1933 yılında yapılan üniversite reformu

Üniversite reformu gereği öğretim üyelerine Türkçe makale yazma zorunluluğu getirilmesi

Atatürk'ün geometri terimlerine Türkçe karşılıklar içeren bir geometri kitabı yazması

Yabancı uyruklu bilim insanlarının çalışmalarının kabul görmeyecek olması

Çeşitli bilim dallarına ait terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmaya çalışılması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünvan öbeği örneği değildir?


Orhan Gazi
Murat Bey
Selin Hanım
Selim Amca
Bizim Ahmet

9.Soru

'Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.' ifadesi Türk dilinin zenginliğini açıklamada aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?


Coğrafi yaygınlık
Söz varlığının zenginliği
Nezaket ve ilişki sözcükleri
Akrabalık adlarının çeşitliliği
Atasözleri ve anlatım gücü

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ad durum eklerinden ‘yükleme/belirtme/nesne durumu’ örneğidir?


İstanbul’a
İstanbul’da
İstanbul’dan
İstanbul’u
İstanbul’la

11.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi tipik bir bükünlü dildir?


Arapça

Çince

Türkçe

Macarca

Vietnamca


12.Soru

Türkçenin söz varlığını aktif bir biçimde kullanmak isteyen bir birey, aşağıdakilerden hangisini yapacaktır?


Mesajlarında Türkçe karakter kullanmaya dikkat edecektir.
İnternette Türkçe karakter kullanımına özen gösterecektir.
Konuşma dilinde yabancı kökenli sözcük kullanmayacaktır.
Arkadaşlarını Türkçeyi doğru kullanmaya özendirecektir.
Sıkça Türkçe yayın okuyacak ve TDK sözlüğünü inceleyecektir

13.Soru

I. Toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima belirleyici olmuştur. II. Yeryüzünde dillerin oluşumundan bu yana diller arasında bir etkileşim söz konusudur. III. İnsanoğlunun var oluşundan başlayıp avcılık, toplayıcılık, tarımcılık aşamalarında kurdukları ilişkilerle dilleri etkilenmeye başlamıştır. IV. Ticari ilişkiler, savaşlar, barışlar, buluşlar, felaketler, dillerin birbirini etkilemesinde pay sahibi olmuştur. V. Bir inanca girme, bir uygarlık dairesine katılma da dillerin etkilenmesinde bir başka etkendir. Dillerin biribirini etkilemesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, III
II, III, IV
I, III, V
I, II, III, IV
I, II, III, IV, V

14.Soru

Dilimizi yabancı diller boyunduruğundan kurtarma mücadelesi veren Türk Dil kurumunun mobbing sözcüğü için önerdiği Türkçe karşılık aşağıdakilerden hangisidir? 


bezdiri 

tutsat 

oydaşma 

yönelim 

başarım


15.Soru

Değişik coğrafyalarda çeşitli devletler kuran Türk soylu haklar, bugün yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir alanda Türk yazı dilleri, lehçeleri ve ağızları varlığını sürdürmektedir. Türkçenin bu coğrafya yaygınlığını dile getiren ilk kişilerden birisi aşağıdakilerden hangisidir ?


Armin Vambery

Mirjona Marinkoviç

Yusuf Has Hacib

Kaşgarlı Mahmut

Ali Rıfat Çağatay


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?


Makine

Meyva

Kurdele

Egzoz

Şoför


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle birleşik sözler arasındaki farklardan değildir?


Deyimi oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmazken, birleşik sözlerin bir
kısmı bitişik yazılır.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük arasında başka hiçbir ek ya da sözcük giremezken deyimde girebilir.

Deyimleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük de deyimi oluşturan sözcükler de değiştirilemez.

Anlam bakımından da bu iki yapı birbirinden farklıdır.


18.Soru

Deyimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Deyimlerde yer alan sözcükler değişiklik gösterebilirler. 

Deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. 

Deyimler benzetme yoluyla bir durumu açıklar. 

Deyimler yargı bildirirler. 

Her dilin söz varlığında deyimler vardır. 


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangsinin öğelerini ayırmada yanlışlık yapılmıştır?


İyi çalışmadığı için / geçen yıl/ sınıfta/ kaldı.

Bahçenin kokusunu /içime/ çekerek / gökyüzüne / baktım

Bu uzun yolu / bisikletle / geldi.

Hastanenin bahçesinde /güzel bir haber/ bekliyordu.

Doktor/ reçetiyi/yazıp/yolladı


20.Soru

Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Terim

Söyleyiş

Kopyalama

Genelleşme

Yazım