Türk Dili 1 Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dillerin birbirlerini etkilemesine neden olan etkilerden biri değildir?


Savaşlar
Ticari ilişkiler
Akrabalık ilişkileri
Bir inanca girme
Uygarlık dairesine katılma

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemelere örnektir?


top top kumaş

baş başa

salına salına

arsız arsız 

harıl harıl çalışmak


3.Soru

Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir toplumun ürettiği uygarlığın belirgin ve kendine özgü niteliklerini içerir.
Anlam alanının sınırları belirli, tanımı kesinleşmiş bir kavramdır. 
İnsanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösterir.
Antropoloji, toplumbilim, tarih, halkbilimi vb. disiplinlerin çalışma konusudur. 
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi değerler bütünüdür.

4.Soru

“ad +ki eki; + ad + -dA + -ki, nIn+ki “

Yukarıda verilen yapı aşağıdakilerden hangisi örnektir?


Odanın içini gül kokusu kaplamıştı.

Dedem tam bir insan sarrafıydı.

Esra, odanın pencerelerini sıkıca kapattı.

Selma’nın sesi çok güzeldir.

Akşamki kavga sinirlerini bozmuştu.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eski Oğuz Türkçesi döneminde eser veren isimlerden biri değildir?


Sultan Veled

Yunus Emre

Ali, Şeyyad Hamza

Gülşehrî

Yusuf Has Hâcip


6.Soru

İçinde en fazla yabancı unsur barındıran eser aşağıdakilerden hangisidir?


Orhon Yazıtları

Uygur metinleri

Karahanlı dönemi eserleri

Kutadgu Bilig

Atabetü’l-Hakayık


7.Soru

Stres sizi yönetmesin, siz stresi yönetin.


Yapısına göre Sıralı cümledir.

Yapısına göre eylem cümlesidir.

İlk cümle anlamına göre olumsuz ikinci cümle olumludur.

Devrik cümledir.

Emir cümlesidir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?


Meyva

Makina

Eksoz

Kurdela

Hakem


9.Soru

Bir toplumun yaşayışına, yaşayış şekline, hayata bakış tarzına, maddi ve manevi değerlerine, inançlarına kısacası kültürüne ilişkin ilk bilgileri elde edebileceğimiz dil özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Yazılı kaynaklar

Tarihsel derinlik 

Coğrafi yaygınlık 

Alfabe

Söz varlığı 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma koşullarından biridir?


Yabancı dillerle öğretim yapılması
Ders kitaplarının yabancı dillerde yazılması
Bilimsel çalışmaların yabancı dillerde yayımlanması
Bilim terimlerinin alıntı sözcüklerle karşılanması
Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde işlenmesi 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı yapıya sahip bir ikilemedir?


Harıl harıl çalışmak

Top top kumaş

Deste deste para

Baş başa

Sağa sola


12.Soru

'Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma' tanımı hangisine aittir?


deyim

mecaz

kavram

soyutlama

atasözü


13.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne denir?


Atasözü

Deyim

Metafor

Soyutlama

Kavram


14.Soru

Aşağıdaki deyimlerden hangisi halen kullanılmakta olan bir sözcükle eski devirlerde kullanılmış olan bir sözcüğün yan yana gelmesiyle kurulmuştur?


Yarım yamalak

Şırıl şırıl

Kılık kıyafet

Rica minnet

Şaka maka


15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bir eylemden ad yapma eki bulunmaktadır?


gizem

kumul

kocaman

karaşın

olanak


16.Soru

I. Yaşlılık

II. Gecelik

III. Ocak

IV. Üzüm 

Yukarıda verilen sözcüklerden hangisi/hangileri küçük ünlü uyumu kuralına uymaktadır?


Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve IV

I,II, III ve IV


17.Soru

Türk Dil Kurumu tarafından 2011 yılında yayımlanan on birinci baskı Türkçe Sözlüğe göre en çok sayıda alıntı sözcük hangi dile aittir?


Arapça

Farsça

Fransızca

İngilizce

Latince


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halk ağzından yazı diline aktarılan ve süt, yoğurt ve ayran gibi yiyecek ve içecekler için kullanılan bir sözcüktür?


Çor

Alaz

Algın

Ağartı

Alkarası


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ön damaksıllaşma'ya örnek vardır?


azıcık

yeşermek

ıssız

için

cumartesi


20.Soru

I. Abone

II. Balkon

III. Tayyare

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilimize Fransızcadan geçmiştir?


Yalnız I

I, II ve III

Yalnız II

I ve II

II ve III