Türk Dili 1 Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngilizcede sister-in-law kelimesinin Türkçe karşılıklarından biri değildir?


baldız

elti

görümce

kız kardeş

yenge


2.Soru

I. Kitap okumak zihni gençleştirir.

II. Yaptım bir hata, affet!

III. Hayalimi resmetmek en büyük hayalimdi.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil öbeği mevcuttur? 


Yalnız III

Yalnız I

Yalnız II

I ve III

I, II ve III


3.Soru

(I) Seni uyutmayan, içindeki o yangınlı hesaplaşmaydı. (II) Kapalı bir kapı önüne bırakılmış yaralı bir kuş gibiydim. (III) Siz, yeryüzünün çok şanslı birkaç kişisinden birisiniz. (IV) Sıradan bir arkadaşınız, kendisinin yanında olmanızı bekler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden aynıdır?


I. ile II.

 II. ile III.

III. ile IV. 

 I. ile III. 

II. ile IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir sözcük yapım türü kullanılmıştır?


basket

egzoz

skor

telefon

arge


5.Soru

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok dili etkilediği gibi Türkçeyi de etkilemeyi başaran dil hangisidir?


Almanca

İngilizce

Fransızca

Rusça

Arapça


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi takısız ad tamlamasıdır?


Şansının dönmesi

Yazgısının değişmesi

Kara göz

Kör adam

Tahta kapı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin özelliklerinden biridir?


Söz varlığındaki fazlaca alıntı sözcük yüzünden, ses uyumları güçlü değildir.
Sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa sonraki hecelerde ince ünlü bulunur.
Düz bir ünlüyle başlayan sözcüklerde birbirini izleyen ünlüler de düz olur.
Yapı bakımından çekimli bir dil olduğu için yeni sözcük türetmeye elverişlidir.
Yuvarlak bir ünlüyle başlayan sözcüklerde birbirini izleyen ünlüler düz ve geniştir.

8.Soru

Türklerin konar göçer bir hayat yaşaması Türk Dilini nasıl etkilemiştir?


Türk Dilinin ilk başladığı zamanla aynı kalmasına yol açmıştır.
Modern Türkçenin erken zamanlarda oluşmasını sağlamıştır.
Ticari bir dil olarak gelişmesini sağlamıştır.
Bölünerek erken zamanlarda farklılaşmasına yol açmıştır.
Diğer dillere göre daha az toplumları etkilemiştir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Salar Türkçesinin konuşulduğu ülkedir?


Çin

Ukrayna

İran

Kazakistan

Afganistan


10.Soru

Cümlede, yüklemin bildirdiği hareket, iş veya oluşun yerini ve yönünü bildiren; yaklaşma(-A), bulunma (-dA) , uzaklaşma (-dAn) durumu eklerinden birini alan ögeye ne ad verilir?


Belirtili nesne

Belirtisiz nesne

Dolaylı tümleç

Zarf tümleci

Özne


11.Soru

Belirli meslek gruplarının kendi içlerinde kullandığı dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Argo

İzole dil

Çalışma dili

Ölçünlü dil

Yerli azınlık dili


12.Soru

Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Zamir kökleri çekimde değişikliğe uğrayabilir. 
Türkçede başka dillerden alınan zamirler vardır.  
Aitlik eki -ki bulunan yapılar, cümlede zamir işlevi kazanabilir. 
Bir adın ya da ad öbeğinin yerini tutar. 
Üçüncü kişi zamiri aslında işaret sıfatıdır. 

13.Soru

Türkçe'deki "ambulans" sözcüğünün Fransızca ve İngilizce'deki "ambulance" sözcüğüyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Gösterge
Değişke
Benzeme
Kopyalama
Benzetim

14.Soru

Hangi cümlede ögeler özne, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem şeklinde sıralıdır?


Bu durum babamı daha çok yıprattı.

 Şimdi işimiz daha zorlaştı.

Seni bir daha burada görmeyeyim.

Efendiler, bugün bayram günüdür. 

Bugün sizi aramızda görmekten onur duyduk.


15.Soru

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya giz­lenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?


Yansıma

İkileme

Deyim

Argo

Ağız


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünya dillerinin söz varlığına Türkçenin verdiği sözlerden biri değildir?


Bacanak

Çakal

Hüzün

Damga

Köşk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkçe karşılıkları bulunmasına rağmen yabancı kökenli sözcüklerin kullanılmasının yol açtığı olumsuzluklardan biri değildir? 


Türkçenin söz varlığını yabancılaştırması  
Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini etkilemesi   
Sözcükler arasındaki ince anlam ayrılıklarını yok etmesi 
Türkçe sözlerin kullanım sıklığını azaltması 
Türkçenin yeryüzündeki yaygınlık alanını daraltması  

18.Soru

'Bir kez daha geç kalırsa onun gibi sorumsuz bir öğrenciye müsamaha gösteremem.'

Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Yapısına göre şartlı birleşik cümledir.

Yüklemine göre eylem cümlesidir.

Yüklemine göre olumsuz bir cümledir.

Öge dizilişine göre kurallıdır.

Temel cümlede edat öbeği vardır.


19.Soru

Türkçedeki atasözü sayısı yaklaşık olarak kaçtır?


5500

4500

6500

2500

7500


20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İnsanoğlunun yaşadığı bu toplumsal etkileşimler ve değişimler sayesinde diller de başka dillerden etkilenmiştir.

Dillerin bu etkileşimleri tarihsel gelişimleri içerisinde değişimler yaşamalarını sağlarken dillerin bazı özelliklerinin belirginleşmesine, söz varlığının gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

Bütün bu gelişmeler dillerin birbirinden farklılaşmasına ama kurdukları ilişkiler sonucu da etkileşimlerine yardımcı olmuştur.

Yeryüzünde hiçbir dil saf değildir.

Bir dilin söz varlığı dillerin yaşadığı değişimleri, etkileşimleri göstermez.