Türk Dili 1 Final 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığı ögelerinden biri değildir?


Hazır söz kalıpları

Deyimler

Kavramlar

Atasözleri

Sesler


2.Soru

Türkçenin türetme gücüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.

Türkçede aynı sözcük köküne getirilen farklı eklerle farklı sözcükler türetilir. 

Türkçenin eklerle karşıladığı anlamlar, pek çok dilde bir ya da birkaç sözcükle karşılanabilmektedir.

Türkçe yapı gereği sözcük köküne sadece yapım ekleri getirerek yeni durum, varlık ve kavramları karşılamaktadır.

Türkçe bir cümle içerisine yoğun düşünceleri sığdırmaya olanak sağlamaktadır.


3.Soru

“İnsanın kendisi, ailesi, yakınları, içinde yaşadığı toplum, milleti, dindaşları ya da bütün insanlık için inandığı Tanrı’dan yardım istemesi, sağlık, mutluluk, refah ve huzur arzusunu bildirmek üzere yaratıcısına hitap etmesi, seslenmesidir” şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Alkış

Ağız

Argo

Lehçe

Deyim


4.Soru

I. "hoş çocuk"

II. "çocuk hoş"

Ne olduklarını sırayla tanımlayınız.


Sıfat tamlaması, ad cümlesi

İsim tamlaması, ad cümlesi

ad cümlesi, isim tamlaması

Ünlem öbeği, cümle

Ünvan öbeği, cümle


5.Soru

Bir dilin yabancı bir dilden çok çabuk etkilenir hale gelmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olamaz?


Kitle iletişim araçlarının yayılması ve zenginleşmesi

Sosyal medya ortamı

Film-dizi sektörünün etkisi

İnsanların tek bir dili konuşma isteği

Gelişen teknolojiyle kültürler arası sınırların ortadan kalkması


6.Soru

Eserlerinde yabancı ögelere en az yer veren divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?


Nef´i

Nabi

Nedim

Süleyman Çelebi

Baki


7.Soru

"Benim dedem, Kurtuluş Savaşına katılmış bir gaziydi" cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?


gaziydi
o
dedem
benim dedem
benim

8.Soru

Türkçe'den başka dil konuşulmaması için ferman çıkarak kişi kimdir?


Yıldırım Bayazit

Fatih Sultan Mehmet

Karamanoğlu Mehmet Bey

Aşık Paşa

Süleyman Şah


9.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçeye batı dillerinden geçmemiş bir kelimedir ?


Antika

Damacana

Direkt

Tabela

Gölge


10.Soru

Türkçeyle ilgili çalışmalardan aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır ?


Şemseddin Sami – Kamus-ı Türkî

Aşık Paşa – Garibname

Bergamalı Kadri - Müyessiretü’l-Ulum

Kaşgarlı Mahmud - Diva^nü Lügati’t-Türk

Yusuf Has Hacib - Muhakemetü’l-Lügateyn


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapım eki türleri arasında sayılmayacak bir alt gruptur?


Addan ad yapma
Addan sıfat yapma
Eylemden eylem yapma
Addan eylem yapma
Eylemden ad yapma

12.Soru

Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüğe ne ad verilir? 


söz dağarcığı 

kelime serveti 

terim 

yazım 

söyleyiş 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemedir?


Tepeden tırnağa

Salına salına

Üst üste

Fırıl fırıl

Pisi pisine


14.Soru

Osmanlı Türkçesinde darbımesel, tabir, ıstılah, temsil vb. terimleri, Cumhuriyet döneminde ise tabir sözcüğü ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Argo

Mecaz

Deyim

İkileme

Atasözü


15.Soru

Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmana ne ad verilir?


Öge

İlişki sözleri

İkileme

Uyak

Kafiye


16.Soru

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere ne ad verilir?


atasözleri

deyimler

ikilemeler

alıntı sözler

ağız öğeleri


17.Soru

Türkçede yer alan sözcük öbeklerinin genel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Sözcük öbekleri tek bir sözcükten oluşmuş olabilir. 

Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmezler.

Öbekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir.

Sözcük öbekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görürler.

Sözcük öbekleri, eklenme açısından tek bir sözcük gibi işlem görür. 


18.Soru

'Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi
birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.'

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


kavram

söz varlığı

soyutlama

dünya görüşü

mecaz


19.Soru

'En sevdiği yemekleri pişirecekti ona.'

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?


zarf tümleci

dolaylı tümleç

özne

yüklem

nesne


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlama sahiptir?


Eli çabuk tutmak

Bugünden tezi yok

Gözünü kapamamak

Başı bacadan aşmadı ya

Yel yeperek yelken kürek