Türk Vergi Sistemi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kendisine ait arsaya belediyeden izin alarak yaptığı evde oturan kişi

II. Kendisine ait araziye belediyeden izin almadan yaptığı evde oturan kişi

III. Hazineye ait araziye yaptığı kaçak evde oturan kişi

Yukarıdakilerden hangilerinin bina vergisi ödemesi gerekmektedir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

Yalnız III

II ve III


2.Soru

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları hangi kanunla 30.06.2009 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi konusu dışında bırakılmıştır?


197

657

2547

2918

5897


3.Soru

Hangisi kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir?


Menkul kıymet ihraç giderleri

Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Deprem hasar karşılıkları

Sigorta ve reasürans şirketlerince ayrılan teknik karşılıklar

Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler


4.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi vergiye tabi kurum kazancının tespitinde kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilerek indirim konusu yapılan unsurlar arasında yer almaktadır? 


Her türlü alkol ve alkollü içkiler hakkında  ilan ve reklam giderleri

Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler

Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri

Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler


5.Soru

  1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının şahsi amaçlı kullanmak üzere işletmeden çektikleri kıymetler gider olarak kabul edilmez. Çünkü, çekilen değerler karşılığında işletmeye bir mal veya para girişi söz konusu değildir. 
  2. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar. Şu kadar ki, ödenen aidatın bir aylık tutarı, iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz.
  3. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. İşletmelerin gerek aktiflerinde kayıtlı ya da envanterinde yer alan gerek kiralama yoluyla edindikleri ve ticari faaliyetlerinde
    kullandıkları taşıtların (otomobil, kamyon, otobüs gibi) tamir, bakım, onarım, temizlik, yakıt ve benzeri cari giderleri hasılattan indirilebilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri indirilmesine izin verilen ve GVK 40. maddesinde sayılan giderler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız II

Yalnız III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip olmamasına karşılık kurumlar vergisi mükellefidir?


SPK'ya tabi fonlar

Komandit şirketler

Kooperatifler

Vakıflar

Limited şirketler


7.Soru

Aşağıdaki taşıtlardan hangisi Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi değildir?


Otomobil

100 cm3 üstü motorsikletler

Traktör

Helikopter

Yat


8.Soru

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin vergilendirme dönemi nasıldır?


Vergilendirme birer aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır.

Vergilendirme üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır.

Vergilendirme dörder aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır.

Vergilendirme altışar aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır.

Vergilendirme birer yıllık dönemler itibarıyla yapılmaktadır.


9.Soru

18.02.1963 tarih ve 197 sayılı kanunla vergilendirmeye dahil edilen motorlu taşıtlardan değildir?


Otobüs

Tramvay

Minibüs

Kamyon

Kaptıkaçtı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız vergidir?


Özel tüketim vergisi

Katma değer vergisi

Gelir vergisi

Şans oyunları vergisi

Gümrük vergisi


11.Soru

Şans oyunları vergisinin oranı at yarışlarında yüzde kaç olarak belirlenmiştir?


3

5

7

9

10


12.Soru

Verasetin söz konusu olduğu davalarda ölüm yurtdışında meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa intikal vergisi beyannamesi kaç ay içerisinde teslim edilmelidir?


1

4

6

8

12


13.Soru

Aşağıdaki KDV türlerinin hangisinde, yatırım malları vergiden tamamen istisna edilir?


Gayrisafi hasıla tipi KDV

Gelir Tipi KDV

Tüketim Tipi KDV

Ücret tipi KDV

Üretim Tipi KDV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde  Kurumlar Vergisi Kanunun'da yer alan 

kanunen kabul edilmeyen giderler doğru olarak verilmiştir?


Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri

O¨z Sermaye U¨zerinden O¨denen veya Hesaplanan Faizler

Deprem hasar karşılıkları

Bağlı şirketlerde holding şirketin genel idare giderlerden alınan paylar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gelir vergisi türüdür?


Veraset ve intikal vergisi

Emlak vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi

Kurumlar vergisi

Muamele vergileri


16.Soru

Aşağıdaki tarihlerden hangisi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun uygulanmaya başlandığı yıldır?


1960

1964

1968

1972

1978


17.Soru

Motorlu taşıtlar vergisi yılın hangi aylarında ödenmektedir?


Aralık-Haziran

Ocak-Haziran

Ocak-Temmuz

Mart-Ekim

Mart-Temmuz


18.Soru

Aşağıdaki motorlu taşıtlardan hangisi (II)  sayılı tarifeye göre vergilendirilir?


Otomobil

Kaptıkaçtı

Motorsiklet

Uçak

Kamyon çekici


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanabilen esnaflardan değildir?


Küçük ticaret esnafları

Sanat erbabları

Taksiciler

Terziler

İş adamları


20.Soru

Kanuni mükellef olan satıcıların satışlarda tahsil ettiği katma değer vergisine ne ad verilmektedir?


Ödenecek KDV

İndirilecek KDV

Devreden KDV

Azalan KDV

Hesaplanan KDV