Türk Vergi Sistemi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderlerden değildir?


Menkul kıymet ihraç giderleri

Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı

Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizler


2.Soru

I. Gelir vergisi

II. Emlak vergisi

III. Motorlu taşıtlar vergisi

Yukarıdakilerden hangileri  Türk vergi sisteminde servet üzerinden alınan vergilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


3.Soru

 1. İmalatın, personelin, hizmet ifalarının, gelir ve giderlerin yoğunlaştığı yer,

 2. Genel kurulun ve yönetim kurulunun top- lantı yeri,

 3. Kurumun fiili yöneticilerinin ikametgâh- larının bulunduğu yer,

 4. Kurumun idare servislerinin yoğun olarak bulunduğu yer, ve

 5. Kurumun üçüncü şahıslarla ilişkilerini yürüttüğü yer.

Yukarıdakilerden hangileri kurumlar vergisi mükellefi belirlenirken bir kurumun iş merkezinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerdendir?


I-III-IV

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V

II-IV

I-III-IV


4.Soru

"Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak son yıllarda yaşanan gelişmelerden biri de bu vergiyi bir ................................ olarak görme eğilimidir." ifadesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlamalıdır?


Ek emlak vergisi

Çevre vergisi

Götürü ekonomik denge vergisi

Takip giderleri karşılığı alınan vergi

Petrolden devlet hakkı


5.Soru

Motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Her yıl ocak ayında tahakkuk eden verginin ocak ayı içerisinde peşin olarak ödenmesi zorunludur.

İki yılda bir Ocak ayında tahakkuk eden vergi ocak ayı içerisinde peşin olarak ödenir.

İki yılda bir Ocak ayında tahakkuk eden vergi temmuz ayı içerisinde peşin olarak ödenir.

Her yıl ocak ayında tahakkuk eden vergi iki taksitte ocak ve temmuz aylarında ödenmektedir.

Her yıl ocak ayında tahakkuk eden vergi iki taksitte şubat ve haziran aylarında ödenmektedir.


6.Soru

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı kaçtır?


%1

%8

%15

%18

%22


7.Soru

I. Kolektif, adi komandit ve Borçlar Kanunu (BK) kapsamında organize edilmiş adi şirketler haricindeki kurumlar vergisi mükellefine haiz şirketler bu kapsama girer.

II. TTK kapsamındaki bu şirketler, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirketlerdir.

III. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da bu şirket grubuna girer.

IV. Fonların mal varlıkları kurucusunun mal varlığından ayrıdır. Yatırım ortaklıkları ise anonim şirket şeklinde kurulduklarından  kurumlar vergisi mükellefidirler.

Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak hangi kurumlar vergisi mükellefine ulaşılır?


Sermaye şirketleri

Kooperatifler

İktisadi kamu kuruluşları,

Dernek ve vakıflar

İş ortaklıkları


8.Soru

Gayrimenkul kiralarında stopaj oranı yüzde kaçtır?


%5

%10

%15

%20

%25


9.Soru

Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


%10

%20

%30

%40

%50


10.Soru

 1. Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirler toplanmakta varsa zararların mahsubu yapıldıktan sonra bulunan safi tutara artan oranlı tarife uygulanmak suretiyle vergi borcu hesaplanmaktadır.
 2. Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirler ayrı ayrı vergilendirilmektedir.
 3. Çeşitli kaynaklardan sağlanan kazanç ve iratlar toplamı önce tek
  oranlı bir tarifeye tabi tutulmakta, sonra geriye kalan miktarlar belli tutarları aşarsa artan oranlı tarife uygulanarak yeni bir vergi daha alınmaktadır.
 4. Çeşitli kaynaklardan elde edilen zararın, diğer unsurlardan sağlanan karlardan mahsup edilmesine izin verilmemektedir.
 5. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler toplanmakta, zararlar düşüldükten sonra kalan tutara artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan hangileri "üniter gelir vergisi"ne aittir?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


11.Soru

Ülkemizde Avrupa Birliği ile uyumlu olarak aşağıdaki vergi indirimi modelinden hangisi uygulanmaktadır?


Gayrisafi Hasıla Tipi Vergi İndirimi

Gelir Tipi Vergi İndirimi

Tüketim Tipi Vergi İndirimi

Ücret Tipi Vergi İndirimi

Yayılı Muamele Vergi İndirimi


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi i.in vergi spesifik matraha göre belirlenmiştir?


Binek otomobil

Benzin

Alkolsüz içecekler

kıymetli madenden yapılmış eşyalar

Elektronik eşyalar


13.Soru

I. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
II. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
III. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerdir.

Yukarıdakilerden hangileri  katma değer vergisinin kapsamına giren işlemler grubundandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde servet üzerinden alınan vergilerden birisidir?


Gelir Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kurumlar Vergisi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi


15.Soru

Cumhuriyet döneminde ilk olarak hangi vergi 1925 yılında yürürlükten kaldırılmıştır?


Öşür

Temettü

Musakkafat 

Ağnam

Aşar


16.Soru

 1. Kurum vergileri,
 2. Gümrük vergileri,
 3. Ağnam vergisi,
 4. Ancemattin vergisi,
 5. Gelir vergisi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu'nda Örfi vergiler grubu içerisinde yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


17.Soru

İlk olarak Hususi Otomobil Vergisi Kanunu olarak çıkartılan Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1950

1957

1960

1965

1970


18.Soru

Katma Değer Vergisinde verginin kanuni mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?


Malı veya hizmeti nihai olarak alan kişi.

Malı veya hizmet için KDV ödeyen kişi.

Nihai tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi.

Mal veya hizmeti her aşamada devir eden kişi.

Mal veya hizmet tesliminde ekonomik yarar sağlayan kişi.


19.Soru

Kurumlar Vergisi Kanunun’da belirtilen ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimi veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için; kara taşımacılığından yüzde kaçtır?


%5

%10

%12

%15

%20


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde yer alan özel durumlardan biri değildir?


Zirai faaliyette bulunan kurumlarda kazanç tespiti

Yurt dışı faaliyetlerde kazanç tespiti

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kazanç tespiti

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar

Kontrol edilen yabancı kurum kazancının kurum kazancına eklenmesi