Türkiye Ekonomisi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özellik Türkiye ekonomisinin temel özellikleri arasında yer almaz? 


Yüzölçümü 
Coğrafi konumu 
Su kaynakları 
İşgücü piyasası koşulları 
İmalat sanayiinde üretim yapan firmaların net piyasa değeri 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının etkilediği sosyal değişkenlerdendir?


Kamu harcamaları

Milli gelir

Beslenme

İstihdam düzeyi

Sermaye birikimi


3.Soru

K›sa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Cari harcamalar
Transfer harcamaları
Yatırım harcamalar
Sosyal güvenlik harcamaları
Personel harcamaları

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin analizi açısından kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?


Kamu harcamalarının GSYH oranı 
Piyasada kamusal firma sayısı 
Fiyatların belirlenme mekanizması 
Kamusal bankaların aktif ağırlığının GSYH oranı 
Toplanan vergi hasılatı 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kamu borçlanmasında sorumlu birimdir?


Ticaret Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı


6.Soru

Nüfusun ülke ekonomisi açısından önemi düşünüldüğünde aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Nüfus, ülkenin savunma ve askerî gücü açısından da belirleyici role sahiptir.
Nüfus artış hızı, ülke ekonomisinin yıllık net büyümesini de etkilemektedir.
Ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından nüfusartışının kontrolü önemlidir.
Ülke ekonomisinin yıllık büyüme hızının nüfus artış hızının altında olması arzulanır.
Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarına daha fazla ihtiyaç duyulur.

7.Soru

Türkiye yüzölçümü bakımından dünyanın kaçıncı ülkesidir?


35

37

40

43

48


8.Soru

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre, sığır ve koyun etinin talebi ile arzı arasında giderek artan büyük bir arz yetersizliği bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan bu arz yetersizliğinde etkili olan faktörlerden biri değildir? 


Üretimde ölçeğin çok küçük, etkinsiz, dolayısıyla maliyetlerin yüksek olması

Üretici ile tüketici arasındaki aracıların rekabetçi bir yapıya sahip olmamasından ötürü, yüksek rantı ellerinde bulundurmaları

Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması

Mera arazilerinin giderek azalması ve kalitesinin zayıflaması

Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılması,


9.Soru

Türkiye’de 2010 yılı rakamlarına göre vergi yükü oranı aşağıdakilerden hangisidir?


28%
56%
33%
43%
22%

10.Soru

Türkiye’de kamu harcamalarının GSYH’ya oranındaki genel eğilim nasıldır?


Artış eğilimindedir
Azalış eğilimindedir
Durağandır
Sabit ve istikrarlıdır
İstikrarsız bir seyir izlemektedir

11.Soru

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2011 yılında .......................... dönüştürülmüş, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş birlikte bu bakanlık da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

 

Yukarıdaki cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa eksiksiz ve tam bilgi verilmiş olur?  


Dışişleri Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 


12.Soru

UNDP’nin 2011 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye İnsani Gelişme İndeksine göre 187 ülkeden kaçıncı sırada yer almaktadır?


87
92
108
154
64

13.Soru

I. Sektörlere göre bakıldığında en yüksek yoksulluk oranı tarımdadır. II. Eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk daha da artmaktadır. III. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk da artmaktadır. IV. Tarımdan geçinenler ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için yoksulluktan sakınabilmektedirler. V. Türkiye genelinde 15 yaş altındaki nüfusun %26’sı yoksulluk sınırının altındadır. Türkiye’deki yoksullukla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
I, II, ve III
I, III ve IV
I, III, IV, ve V
I, II, III, ve V

14.Soru

2001-2010 döneminde borç yükündeki azalmada birincil etken hangisidir?


Düşük enflasyon
Döviz girdisi
Ek vergi alımları
Faiz harcamalarındaki düşüş
Bono satışları

15.Soru

Türkiye’de tasarruf oranına ilişkin verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yurtiçi tasarruf oranları yeterli düzeyde değildir.
Yurtdışı tasarruflar yurtiçi tasarruf açığını kapatmaktadır.
1975-1988 arasında tasarruf oranı artış seyri göstermiştir.
1988-2011 arasında tasarruf oranı azalış seyri göstermiştir.
Yurtiçi tasarruf oranı 2010 itibariyle %25 kadardır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vergi sisteminde yer almaz?


Kurumlar vergisi
Gelir vergisi
Özel tüketim vergisi
Sermaye vergisi
Katma değer vergisi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu gelir kalemlerinden biridir? 


Merkezi yönetim gelirleri

İl özel idareleri gelirleri

Belediyelerin gelirleri

Sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirleri

Fon gelirleri


18.Soru

Tarımın OECD ülkelerindeki istihdam payı aşağıdakilerden hangisidir?


% 36

% 19

% 10

% 5

% 1,5


19.Soru

Tarımsal ürünlerin tekstilde üretim girdisi olarak kullanılması tarım sektörünün hangi işlevinin bir örneğidir?


Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak

Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak

Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak


20.Soru

Toplam hayvan stokunun dağılımı canlı hayvan türüne göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırada hangi hayvan türleri yer alır?


Koyun-sığır-keçi 
Sığır-Keçi-Koyun
Keçi-Koyun-Sığır
Koyun-Keçi-Sığır
Sığır-Koyun-Keçi