Türkiye Ekonomisi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1929 Dünya Bunalımı (Büyük Buhran) aşağıdakilerden krizlerden hangisinin iyi bir örneğidir?


Borç krizleri

Para krizleri

Borsa krizleri

Bankacılık krizleri

İkiz kriz


2.Soru

Aşağıdaki hizmet türlerinden hangisi Türkiye’deki hizmetler sektörünün içinde en büyük paya sahiptir?


Ticaret
Turizm
İnşaat
Eğitim
Sağlık

3.Soru

24 Ocak Kararlarını diğer istikrar tedbirlerinden ayrıştıran en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz oranlarının serbest bırakılması 
Bütçe açığının azaltılması 
Enflasyonun düşürülmesi 
Yapılan devalüasyonun büyüklüğü 
Sanayileşme stratejisinin değiştirilmesi 

4.Soru

Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörü içinde en yüksek pay aşağıdaki seçeneklerde verilen sektörlerden hangisine aittir?


İnşaat
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Ticaret
Turizm
Sağlık

5.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisinde PTT Cumhuriyet Dönemi’nde haberleşme hizme­tinin düzenli ve modern bir şekilde yapılması için İktisadi Devlet Teşebbüsüne dönüştürülmüştür?

 


1936

1929

1959

1949

1953


6.Soru

Türkiye’de kamu kesimi borçlanma gereğinin 1975-2011 yılları arasındaki tarihsel gelişimi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


1975-2001 yılları arasında önemli ölçüde azalmıştır.
2001 yılında en düşük düzeyine ulaşmıştır.
2001 yılından sonra azalma eğilimindedir.
2001 yılından sonra artma eğilimindedir.
Bütün dönem boyunca sabit kalmıştır.

7.Soru

Kamu gelirinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH'ya) oranı baz alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu oran diğer ülkelere göre daha düşüktür?


Hindistan
Türkiye
Yunanistan
ingiltere
Brezilya

8.Soru

IMF 2010 yılı verilerine göre sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler dünya nominal gelirinin yaklaşık yüzde (%) kaçına sahiptir?


%66
%56
%46
%36
%26

9.Soru

Türkiye ekonomisinde varlık vergisi hangi yıl konulmuştur? 


1942
1940
1923
1930
1948

10.Soru

1925 yılında devletin şeker sanayisine yatırım yapacak girişimcilere önemli ayrıcalıklar tanımasının nedeni ne olabilir?


Devletin şeker üretimini karlı bulmaması
Ülkenin şeker ihtiyacının bir an önce karşılanması
Şeker ihtiyacında dışa bağımlılığın azaltılması
Devletin özel sektörün yetersiz kaldığı alanlara müdahale isteği
Devletçilik anlayışının yaygınlaşması

11.Soru

Türkiye ekonomisinde gerek sanayi sektörü ve gerekse imalat sanayisi, 1960’lı yıllardan sonra önemli gelişim göstermiş, imalat sanayisinin ulusal gelir içindeki payı yükselmiştir. İmalat sanayii bu gelişim sürecinde iki önemli aşamadan geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iki aşamanın tarihlerini verir?

 


1960-1980

1970-1980

1970-1990

1980-1990

1990-2000


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?


Arz ve talepteki ani dalgalanmalar
Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması
Enflasyon ve enflasyonu düşürmeye dönük yanlış politikalar
Firma bilançolarının bozulması
İhracatın artması

13.Soru

1946-50 aralığında daha çok dış borç şeklinde gelen dış kaynak, 1950 yılından başlayarak bağış olarak gelmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yardımların dışındadır?


Truman Doktrini
Marshall Planı
Savaş artıkları
AID
PL 480

14.Soru

İlk defa 1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planlarının temel işlevi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


İhracata yönelik sanayileşmeyi sağlamak
İthal ikameci sanayileşmeyi sağlamak
Serbest dış ticareti teşvik etmek
Ekonomide devletin etkisini azaltmak
Altyapı yatırımlarını yavaşlatmak

15.Soru

2001 krizinde Türkiye ekonomisi yüzde kaç oranında daralmıştır?


9,5
8.5
7.5
6.5
5,5       

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankasını açıklamaktadır?


Parayı esas olarak ticarette mübadelenin yapılmasına imkân tanıyan bir araç olarak ele alırlar.

Büyük sanayi firmalarının yatırımlarına yardım sağlayarak kalkınmayı hızlandırma amacı güderler.

İşletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal aracılardır.

Temel faaliyet alanı para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalardır.

Nakdi kredilendirme yerine ayni kredilendirme söz konusu olan bankalardır.


17.Soru

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör hangisidir?


Ulaştırma
Ticaret
Haberleşme
Depolama
Eğitim

18.Soru

Bir ülkenin kendi karasuları içinde kalan deniz çevresini kullanma hakkına ne denir?


Kabotaj
Sabotaj
Arbitraj
Elleçleme
Yükleme

19.Soru

Cumhuriyetin ilk bütçesi kaç milyon TL fazla vermiştir?


14 Milyon TL
15 Milyon TL
16 Milyon TL
17 Milyon TL 
18 Milyon TL

20.Soru

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?


Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
TC Merkez Bankası
Tarım Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı