Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı olan PİSA hangi seviyedeki öğrenci gruplarına uygulanır?


Ortaöğretim okullarının son sınıfında okuyan

Ortaöğretim okullarının ilk sınıfında okuyan

Yükseköğretimde okuyan tüm öğrenciler

İlköğretim okullarının son sınıfında okuyanlar

İlköğretim okullarının ilk sınıfında okuyanlar


2.Soru

Egemen kültürü “Kültürel Sermaye” olarak niteleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Bowles

Weber

Bourdieu

Durkheim

Althusser


3.Soru

Osmanlı’nın 1839’daki Tanzimat Fermanı öncesi eğitim sisteminde öğretim özellikle hangi temelde yürütülmekteydi?


Laik eğitim

Dini temel

Modern eğitim

Milliyetçi temel

Siyasi temel


4.Soru

Toplumsal rol nedir?


Kişinin toplum içindeki konumu ifade eder.

Bir kurumda kişiden beklenen kurallara uymasıdır.

Çalışan kadınların kariyer rolleri ile aile rolleri arasında yaşanan çatışmalardır.

Toplumsal rol, “toplumun kişilerden beklediği davranışları” ifade eder.

Kişinin, sahip olduğu iki farklı rolün birbiriyle çelişmesi sürecinde yaşanan duruma denir.


5.Soru

Türkler güçlü ve eşsiz bir mimari oluştururken kubbe, eyvan (anıtsal medrese kapısı), sivri kemer yapımında ve aynı zamanda  çinicilik ve minyatürcülük alanlarında büyük ölçüde hangi kültürden etkilenmiştir?


İran

Arap

Orta Asya

Çin

Hint


6.Soru

"Sosyal bilimlerdeki toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitim. Doğumdan ölüme kadar, bireyin, toplumun istek ve beklentilerine uyacak biçimde etkilenmesi ve değiştirilmesi." Bu özellik kültür süreçlerinden hangisini ifade eder?


Kültürlenme (culturation)

Kültürleşme (acculturation)

Kültürleme (enculturation)

Kültürel yayılma (diffusion)

Kültürel değişme (cultural change)


7.Soru

“İşlevselci perspektifte kadınlık ve erkeklik özelliklerinin aile içinde ……………………. ve …………………….. yönelim arasındaki farkta olduğu ileri sürülmektedir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi gelmelidir?


Anlamsal-Araçsal

Araçsal-Anlamsal

İşlevsel-Anlamsal

Araçsal-İşlevsel

Anlamsal-İşlevsel


8.Soru

  1. İfade özgürlüğü,
  2. Din özgürlüğü,
  3. Örgütlenme özgürlüğü,
  4. Seçme ve seçilme özgürlüğü,
  5. Özgür medya,
  6. Gizli oy açık tasnife dayalı serbest seçimler,
  7. Bağımsız bir yargı sistemi.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Demokratik cumhuriyetlerde olmazsa olma haline gelen  haklar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hiçbiri

Hepsi


9.Soru

Bir sınıf ortamında ders sırasında öğrencinin ve öğretmenin tutum ve davranışları aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?


Normlar

Değerler

İnançlar

Semboller

Adetler


10.Soru

Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapıyla ilgili yazılarda en çok adı geçen ve atıf yapılan iki yazar hangi şıkta doğru verilmiştir?


Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin

Korkut Boratav ve Birsen Gökçe

Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit

Tahir Çağatay ve Ömer Bozkurt

Behice Boran ve Mübeccel Belik Kıray


11.Soru

"Karşılıklılık" kavramının temel öneme sahip olduğu toplumsa yapı kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Çatışma kuramı

Sosyal alışveriş kuramı

Yapısalcılık

Yapısal fonksiyonalizm

Evrimci sentez kuramı


12.Soru

Durkheim’ın adı hangi yaklaşım ile birlikte anılmaktadır?


Çatışma kuramı

İşlevselcilik

Yapısalcılık

Yapısal fonksiyonalizm

Sosyal alışveriş kuramı


13.Soru

İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bölünmelerine ne ad verilir?


Toplumsal statü

Toplumsal rol

Kültür

Toplumsal sınıf

Toplumsal grup


14.Soru

"Toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünü" olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Toplum

Toplumsal yapı

Kültür

Topluluk

Toplumsal değişim


15.Soru

2016 verilerine göre kaba boşanma hızı en fazla olan il aşağıdakilerden hangisidir?


İzmir

Muğla

Antalya

Hakkari

İstanbul


16.Soru

Aile yapısından çok hane yapısını kullanan Lasslett e göre aşağıdakilerden hangisi Karmaşık ailelerden oluşan haneler kapsamındadır?


Bir karıkoca

Bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar

Bİrden çok kişilik haneler

Bir karıkoca ve birden çok akrabaları

Tek kişilik haneler


17.Soru

Ginsberg toplumsal yapının, toplumu oluşturan temel grup ve kurumlardan meydana geldiğini ifade etmektedir. Bu yaklaşıma göre toplumsal yapı yalnızca kurumsal düzenlemeleri ve sosyal gruplar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Ginsberg’in bu durağan yapı anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının kurucu ögeleri arasında yer almaz?


Nüfus

Toplumsal sınıflar

Hukuk

Toplumsal roller

Din


18.Soru

TÜİK 2016 verilerine göre en yüksek boşanma hızına sahip bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?


Akdeniz

Karadeniz

Ege

Marmara

İç Anadolu


19.Soru

Türkiye'nin nüfusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Türkiye Avrupa'ya kıyasla genç bir nüfusa sahiptir.

Türkiye'de bakım sorumluluğu baskın olarak kadınlara bırakılmaktadır. 

Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. 

Türkiye nüfusu yaşlanma eğilimindedir. 

Türkiye'de iç göç; doğu bölgelerinden batı bölgelerine ekonomik gerekçelerle gerçekleşmiştir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların merkezinde bulunan kurumdur?


Birey

Aile

Toplum

Halk

Millet