Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Oligarşik Cumhuriyet,
  2. Demokratik Cumhuriyet,
  3. Teokratik Cumhuriyet,
  4. Sosyalist Cumhuriyet.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Cumhuriyet yönetim biçimleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hepsi

Hiçbiri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal fonksiyonalizmin başlıca temsilcileri arasında yer almaktadır?


Marx

Weber

Parsons

Comte

Homans


3.Soru

Aşağıda verilen kültür tanımlarından hangisi Pareh’e aittir?


Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür.

Kültür, büyütülerek bilimsel ekrana yansıtılmış bireysel psikolojidir.

Kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi ya da başka bir deyimle, bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandığı bir inançlar ve adetler sistemidir.

Kültür, toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçlardır.

İnsan gereksinmelerinin karşılanması için doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çalışan araç ve gereçler ile gelenek ve görenekler ve bedensel veya düşünceyle ilişkili alışkanlıkların tümüdür.


4.Soru

Marksist yaklaşım aşağıdaki kuramların hangisi içerisinde yer almaktadır?


Evrimci sentez kuramı

Yapısal fonksiyonalizm

Yapısalcılık

Çatışma kuramı

Sosyal alışveriş kuramı


5.Soru

Osmanlı Devleti’nde eğitim uzun yıllar kendi içinde kademelere ayrılan medreselerle yönetici zümrelerin yetiştirilmesinde kullanılan hangi mektep aracılığıyla gerçekleştirilmiştir?


Enderun Mektebi

Mekteb-î iptidaiye

Darülfünun

Sultaniye

İdadiye


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı yaklaşımı açıklar?


Toplumsal sürekliliğin sağlanması

Bireylere fırsat eşitliği sağlanmaması

Toplumun istediği insan tipinin yetiştirilmesi

Bireysel yetenek ve potansiyelin geliştirilmesi

Bireyin toplumsal bir yapıştırıcı işlevini üstlenmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Arap alfabesi için söylenemez?


Yazısı sağdan sola doğru yazılır.

Bu alfabe 29 harf içerir.

Bu alfabede bir tek ünlü vardır. Bu ünlü de “a”, “e” ve “ı” diye farklı seslerle okunabilir.

Türkistan ve Kırım’daki Türk Devletlerinde varlığını uzun süre devam ettirmış, 18. yüzyılda tamamıyla unutulmuştur.

Bu alfabe Türklerin İslamiyete geçiş döneminde kullanılmaya başlanmıştır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçalarından biri değildir?


Toplumsal statü

Toplumsal rol

Toplumsal gruplar

Toplumsal sınıf

Toplumsal çatışma


9.Soru

Bir topluluğu toplum yapan aşağıdakilerden hangisidir?


Büyüklüğü

Uygarlık düzeyi

Ekonomik uğraşısı

İnandığı değerler

Ortak bir yaşayışa sahip olması


10.Soru

Bir kültürde, alt kültür neyi ifade eder?


Bir toplumda egemen/ hâkim olan kültürle uyum içerisinde yaşayan kültürüdür.

Bir toplumda var olan egemen kültüre karşı olan ve o egemen kültürü yıkarak/ ortadan kaldırarak yerine kendi kültür unsurlarını yerleştirmeye çalışan gruplardır.

 

Bir toplumda egemen/ hâkim olan kültürle uyum içerisinde yaşayan ama kendilerine ait farklılıklarıyla da ayrışan gruplara alt kültür grupları denilmektedir.

Alt kültür egemen kültürü reddedip, yıkmaya çalışan ve yerine kendi kültürel öğelerini yerleştirmeye çalışan grupları ifade eder.

Bir toplumda yaşayan bireylerin çok büyük bir bölümü̈ o toplumda hâkim olan kültürle sorun yaşamadan faaliyetlerini sürdürmesidir.


11.Soru

Batı Avrupa ve ABD’de sanayi devrimi öncesinde de geniş aile yapısının varlığını kaybetmeye başladığını, sanayi devriminin bu duruma ivme kazandırdığını ifade eden araştırmacı kimdir?


W. Ogburn

T. Parsons

M. Peker

A.Giddens

W. Goode


12.Soru

“Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki yaşantısı içinde kazandığı alışkanlıklardır” ifadesi kültürün hangi özelliğini açıklamaktadır?


Kültür değişir

Kültür toplumsaldır

Kültür bir soyutlamadır

Kültür öğrenilir

Kültür tarihidir ve süreklidir


13.Soru

Tablo ve Şekil 3.1’de son kırk yıllık zaman dilimi içerisindeki aile yapısındaki değişimler sunulmaktadır. Geçen zaman içerisinde yaklaşık olarak çekirdek aile oranı % 10, dağılmış aile oranı % 5 artarken geniş ailenin % 20 azaldığı gözlenmektedir. Burada aile yapısına ilişkin en yüksek oransal değişikliğin geniş ailede gerçekleştiğine dikkat çekmek gerekir. Açıklama, tablo ve şekil dikkate alındığında geniş ailedeki %20 azalma hangi yılda görülmektedir?


1988

1993

2003

2008

2011


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kültürünü etkileyen kültürlerden değildir?


Özgün Türk kültürü

Çin Kültürü

İslam kültürü

Anadolu yerli kültürleri

Batı  kültürü


15.Soru

Hangi ekonomik sistem modern ulus devletlerin ortaya çıkması sürecinde en yaygın hale gelmiştir?


Piyasa ekonomisi

Sosyalist ekonomi

Karma ekonomi

Takas ekonomisi

İslam ekonomisi


16.Soru

Sosyoloji alanında Türkiye’de yayımlanan ilk monografi 1942 yılında “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma” isimli çalışmasıyla ____________ tarafından yapmıştır.


Mübeccel Belik Kıray

Behice Boran

Niyazi Berkes

Prens Sabahattin

Şerif Mardin


17.Soru

  1. Cumhuriyetçilik,
  2. Halkçılık,
  3. Milliyetçilik,
  4. Laiklik,
  5. Devletçilik,
  6. İnkılapçılık.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Cumhuriyet Partisi’nin altı okunu oluşturan ve 1937 Anayasa’sına giren ilkeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hiçbiri

Hepsi


18.Soru

Aşağıdaki hangi kuram eğitimi, toplumsal uyumu ve düzeni devam ettirip pekiştirecek kuralların ve değerlerin aktarılmasının hayati bir öneme sahip olduğu bir süreç olarak görür?


Çatışmacı kuram

Davranışçı öğrenme kuramı

Bilişsel öğrenme kuramı

İşlevselci kuram

Sosyal öğrenme kuramı


19.Soru

Türkiye'de bireycilikle ilgili bulunan değer 100 üzerinden kaçtır?


32

33

34

36

37


20.Soru

Yaptırımı olan kurallar bütünü olarak tanımlanan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Semboller

İnançlar

Değerler

Normlar

Dil