Uluslararası İlişkilere Giriş Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsani kalkınma endeksinin 2016 sıralamasına göre Türkiye hangi sınıflamada yer almaktadır?


Çok Yüksek İnsani Kalkınma

Düşük İnsani Kalkınma

Orta İnsani Kalkınma

Yüksek İnsani Kalkınma

Çük Düşük İnsani Kalkınma


2.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto oyu hakkına sahip değildir?


Fransa
İngiltere
Rusya
ABD
Almanya

3.Soru

Yatay ve dikey organizasyonları bakımından, devlet ve uluslararası ilişkiler kavramları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Uluslararası ilişkiler, yatay ve merkezi olmayan bir ilişki biçimi olarak hareket eder

Uluslararası ilişkiler, Birleşmiş Milletler gibi küresel örgütler gibi dikey hareket eder

Devlet güç kullanma kapasite ve hakkı olan merkezi dikey hareket eden aktördür

Ulusal ya da ülke içi ilişkiler, dikey olarak örgütlenmiştir

Uluslararası ilişkiler, merkezi ve dikey hareketler değildir


4.Soru

I. Uluslararası politika II. Dış politika III. Uluslararası ekonomi IV. Uluslararası hukuk Uluslararası İlişkiler bilim dalının kapsamını en geniş biçimde tanımlayan seçenek hangisidir?  


I, II         
I, II, IV       
II, III      
II, III, IV
I, II, III, IV 

5.Soru

Zenginleşmenin ticaretteki artı değerin birikimiyle ve maden artırımıyla oluşacağını ileri süren ekonomik görüş hangisidir?


Merkantilizm
Sosyalizm
Liberalizm
Kapitalizm
Feodalizm

6.Soru

Küreselleşme ve küresel kültür dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin farklı bir nitelik gösterdiği söylenebilir?


CocaCola içeceği  
Youtube videosu 
“Benimle Dans Eder Misin” programı
Knorr Tutmaç çorbası
Twitter mesajı  

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin uluslararası sistemde yasal olarak tanınması koşullarının belirlendiği 1933-Montevideo Sözleşmesi koşulları arasında yer almaz?


coğrafi olarak sınırları tanımlanmış bir toprak

bu toprak üzerinde yaşayan bir nüfus

hükümet

diğer devletler tarafından diplomatik olarak tanınma

BM ve İngiltere tarafından devlet olarak tanınma


8.Soru

I. Dış politika kavramı ile eştir.

II. Devlet üstü ve devlet altı örgütlenmeleri değerlendirir.

III. Küreselleşmeden etkilenir.

IV. Uluslararası hukuk alanından bağımsızdır.

Uluslararası ilişkiler kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri küreselleşmenin alanları arasındadır?

I. Küresel Terör

II. Küresel Ekonomi

III. Küresel Adalet


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Eric Hobsbawm 20. Yüzyıldaki uluslararası sistemi nasıl adlandırmıştır?


Aşırılıklar Çağı

Savaşlar Çağı

Karanlık Çağ

Uzlaşımsız Çağ

Kutuplaşma Çağı


11.Soru

1648 yılında Avrupa devletleri arasında yapılan, modern ve ulus devlet temelli uluslararası ilişkilerin modern zamanlardaki başlangıcı olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Euronion

Europhilia

Westphalia

Wested

Europe Union


12.Soru

Ekonomik faaliyetlerin rekabet şartları içerisinde serbestçe yapılabilmesi, devlet müdahalesinin olmaması, ekonomik sorunların çözümünün fiyat mekanizması ile gerçekleşmesi hangi kavramı nitelemektedir?


Serbest Pazar Ekonomisi

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Ekonomi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Hukuk


13.Soru

Bugünkü uluslararası sistemin söylemlerinde yeni dünya düzeni, tarihin sonu, liberal barış projesi, son adam gibi kuramların teorisyeni kimdir? 


Dani Rodrik
Paul Wolfowitz
Robert Nozick
Francis Fukuyama
Halil İnalcık

14.Soru

Uluslararası ilişkileri güvenlik esasıyla yorumlayan yaklaşım hangisidir?


İdealizm
Dünya sistemi
Realizm
Eleştirel yaklaşım
inşa edici yaklaşım

15.Soru

Devletin gücünün, yetkisinin ve adaletinin tek elde toplandığı ve idarecinin sınırsız otoriteye sahip olduğu merkezi yönetim biçimine ne ad verilir? 


Demokrasi
Meşrutiyet
Mutlakiyet
Teknokrasi
Federasyon

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonomik görünüm tanımı için en uygun kavram olarak kullanılmaktadır?


örümcek ağı görünümü

sarmal merdiven

hegzagonal yapı

spiralleşen yollar

bataklık yayılması


17.Soru

Yumuşak gücün oluşumunda aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli bir rol oynamaz?


Ülkenin demokrasisinin gelişimi
Ülkenin ekonomisinin gelişimi ve girişimcilik
Ülkenin askeri kapasitesi
Ülkenin kimliksel yapısı
Ülkenin yaratıcılık dinamizmi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş döneminin belirleyici özelliklerinden birisi değildir?


Nükleer silahlanma yarışı
Doğu - Batı Bloku oluşması
Kore savaşı çıkması
Dehşet dengesi oluşması
3. Dünya ülkelerinde bağımsızlık mucadeleleri çıkması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş sonrası dönemde, Uluslararası Sistem için söylenebilir?


İki kutuplu bir sistem
Güvenliğin öne çıkarıldığı bir sistem
Nükleer yarışın öne çıktığı bir sistem
Çok uluslu, çok aktörlü ve karmaşık bağlantılı bir sistem
Ekonomik ilişkilerin öne çıkarıldığı bir sistem

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlığıyla ilişkilendirilemez? 


Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması
Dünya Sosyal Forumu’nun kurulması
Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması
Sosyal adalet talebinin artması 
Daha demokratik ve daha eşit bir dünya isteği