Uluslararası Politika 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Dünya Savaşı sonrası,  kolektif bir güvenlik sistemi yaratmak amacı ile kurulmuş olan evrensel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


NATO

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Konseyi

Milletler Cemiyeti

Birleşmiş Milletler


2.Soru

Sera gazlarının salınımı neye sebep olur?


Savaşlara

Çevre kirliliğine

İnsan ölümlerine

Hayvan ölümlerine

Ozon tabakasının delinmesine


3.Soru

Uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını güvenliğin sağlanabilmesi için birer ortak olarak kabul eden güvenlik aşağıdakilerde hangisidir?


Toplumsal Güvenlik

İnsan Güvenliği

Bölgesel Güvenlik

Çevresel Güvenlik

Kolektif Güvenlik


4.Soru

A ülkesi hükümeti tarafından B ülkesinin, A ülkesinde bulunan mal varlıklarına erişimini dondurmuştur. Bu çerçevede, A ülkesinin B ülkesine yönelik kullandığı dış politika aracı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A ülkesi B ülkesine karşı silahlı müdahalede bulunmaktadır.

A ülkesi B ülkesi içindeki ayrılıkçı grupları kışkırtmaktadır.

A ülkesi B ülkesine karşı propaganda yapmaktadır. 

A ülkesi ekonomik bir önlemi dış politika aracı olarak kullanmaktadır. 

A ülkesi B ülkesine karşı tüm diplomatik yolları tüketmiştir. 


5.Soru

Doğa bilimlerinde kullanılan metotların sosyal bilimlerde kullanılmasına karşı olan bilimsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonalizm
Realizm
Sembolizm
Neorealizm
Reflektivizm

6.Soru

Kırmızı Telefon Antlaşması hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?


ABD ve SSCB

ABD ve Fransa

Almanya ve SSCB

Almanya ve Fransa

İtalya ve Fransa


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistemin işleyişini etkileyen diğer bir faktör olan güç ilişkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?


Şimdiye kadar her devlet bu sistemi tek başına kontrol edecek güce ulaşmıştır.

İki kutuplu sistem tek bir devletin evrensel bir hegemonyaya ulaşması durumunda ortaya çıkar.

Güçlü devlet sayısının ikiden fazla olduğu sistemlere çok kutuplu sistem denilmektedir.

Sistemin iki kutuplu olması durumunda sistemde çok farklı kuralların geçerli olacağı söylenemez.

İki kutuplu sistemlerde rekabate dayalı bir etkileşimin varlığından söz edilemez.


8.Soru

Soğuk Savaş döneminin özelliklerinden biri olan ve  internet gibi teknolojik gelişmelerin
etkisiyle, Batı’nın siyasi ve ekonomik değerlerinin tüm dünyaya yayılmasına yol açan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Küreselleşme

Kolektif güvenlik

Milliyetçilik

Bush Doktrini

Artan karşılıklı bağımlılık 


9.Soru

"Bir savaş esnasında düşmanın direncini kırmak ve düşman halkın devletlerine olan güvenlerini azaltmak amacıyla, çeşitli araçlarla düzenlenen yanlış bilgilendirme faaliyetleridir."

Yukarıdaki tanım hangi tür savaşı tanımlamaktadır?


Sınırlı Savaş

Psikolojik Savaş

Biyolojik Savaş

Yıldırım Savaşı

Siber Savaş


10.Soru

Neorealizme göre devletlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


güç ve çıkar sağlamak

güvenliklerini gerçekleştirmek

devletin olabildiğince güçlü olması

diğer devletlerden yönelecek tehditleri tahmin etmek

her an savaşa hazır olmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Diplomatın görevlendirildiği ülkedeki, iki devlet arasındaki ilişkinin de niteliğini belirleyen göstergelerden biri değildir?


Diplomata gösterilecek saygı

Diplomata sağlanacak öncelikler

Diplomatın randevu taleplerinin kabulü

Diplomatın iyi bir imaj sergilemesi

Diplomatın randevu taleplerinin reddi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devlet olmanın temel (kurucu) kriterlerinden sayılamaz?


Yerleşiklik

Politik ve sosyal örgütlenme

Hükümet varlığı

BM üyeliği

Kara,deniz ve hava sahasını içeren bir coğrafyaya sahip olması


13.Soru

Rönesans Dönemi İtalyası'nın diplomasi konusundaki en önemli düşünürü kimdir?


Nicolo Machiavelli

Mazzini

 Garibaldi

Marco Minghetti 

Francesco Guicciardini


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diplomatik statüye sahip değildir?


Maslahatgüzarlar

Ataşeler

Katipler

Hizmet personeli

Elçiler


15.Soru

Güvenlikleştirme kavramı kimin tarafından geliştirlmiştir?


Karl Ernst Haushofer

Barry Buzan

N.J. Spykman

H. Mackinder

Michael Doyle


16.Soru

Eski Yunan Devletlerinde görülen Olimpiyat Mütarekesi hangi tür diplomasiye bir örnek teşkil eder?


İkili Diplomasi

Çok Taraflı Diplomasi

Parlamenter Diplomasi

Zirve Diplomasisi

Üçüncü Taraf Diplomasisi