Uluslararası Politika 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik-dışılaştırmaya önemli bir örnek teşkil eder?


Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı'nın kurulması

Birleşmiş Milletler'in kurulması

NATO'nun kurulması

Milletler Cemiyeti'nin kurulması

Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz topluluklarında kullanılan ilk diplomatik dildir?


Latince

Akadça

Yunanca

İngilizce

Fransızca


3.Soru

Savaş konusunda yapılan akademik çalışmalar için ilk örnek olan ve M.Ö. beşinci yüzyılda kaleme alınan “Savaş Sanatı” isimli kitap kime aittir?


Çinli General Suntzu

Wu cheng

Luo guanzhong

Lu sin

Sun yat sen


4.Soru

ABD ve SSCB liderlerinin, uluslararası politikada bir yanlış anlamadan doğabilecek çatışma riskini sıfıra indirmek için, doğrudan iletişime geçecekleri bir telefon sistemini kurdukları antlaşmaya ne ad verilir?


Moskova Antlaşması

Washington Antlaşması

Gizli Hat Antlaşması

Kırmızı Telefon Antlaşması

Nükleer Hat Antlaşması


5.Soru

Devletlerin anarşi altında daima göreceli kazançlara odaklanmayacaklarını, mutlak kazançların da önemli olduğunu belirterek iş birliğinin mümkün olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonalizm

İdealizm

Liberalizm

Neoliberalizm

Realizm


6.Soru

Devletlerin göreceli olarak etkin bir şekilde ürettiği malların üretimine ve ihracatına yoğunlaşması gerektiğini savunan teori kim tarafından geliştirilmiştir?


Jürgen Habermas

Robert Cox

Alexander Wendt

Adam Smith

David Ricardo


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sistemi, uluslararası toplum olarak kavramlaştırmışlardır?


Adam Watson

Goldstein

Mingst

Rourke

Mansbach


8.Soru

Yönetim erkinin merkezde değil, yerel yönetimlerde toplanmasına ne ad verilir?


Adem-i merkeziyet

Artık merkez

Merkezsizlik

Merkezkaç siyaset

Bağımlılık siyaseti


9.Soru

I- Gözlem ve raporlama

II- Müzakarecilik

III- Temsil

IV- Müdahale

V- Propaganda

Yukarıdakilerden hangileri diplomasinin fonksiyonları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Eleştirel Teorinin Uluslararası İlişkiler disiplinine girmesini sağlayan düşünür kimdir?


Antonio Gramsci

Robert Cox

Max Horkheimer

Theodor Adorno

Walter Benjamin


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Egemenlik ilkesinin bir sonucu olarak hiçbir üst otoriteye hesap vermek zorunda değillerdir?


Belediyeler

Valiler

Üniversiteler

Şirketler

Devletler


12.Soru

Orta Çağ’da, Batı Avrupa’da en etkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Feodal prenslikler

Burjuvalar

Kilise ve ruhban sınıfı

Köylüler

Peloponnesianlar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bizans imparatorluğu döneminde diplomasinin kullanılmasında savaşı geciktirmek için yapılan hamlelerden biri değildir?


Rüşvet ve Aldatma

Düşmanlarına unvanlar dağıtmak

Sürekli ticari elçiler bulundurmak

Müzakereler yapmak

Güç gösterisi 


14.Soru

Galtung’un negatif barış tanımına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


Negatif barış, savaşsızlık halidir.

Negatif barış, savaşın yokluğunu ifade eder.

Fiilen savaş halinde olmayan toplumlar negatif barış halindedir.

Negatif barış, toplumda barışın varlığını tehdit eden yapısal şiddetin var olmamasıdır.

Negatif barış halindeki bir toplumda şiddeti üretebilecek koşullar mevcuttur.


15.Soru

Bir tehdidin daha ortaya çıkmadan yok edilmesine yönelik olarak başlatılan savaşa ne denir?


Hazırsızlık savaş

Olumsal savaş

Önleyici savaş

Komplo savaşı

İstihbarat savaşı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  barışı, hukuku ve bütünleşmeyi hedef alan düşünceleriyle idealist teorilerin öncüsüdür?


Hans J. Morgenthau

Immanuel Kant

Alexander Wendt

Hugo Grotius

Thomas Hobbes


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok taraflı diplomasiye örnek gösterilemez?


Eski Yunan'daki Olimpiyat mütarekeleri

Viyana Kongresi

G-8 toplantıları

1945 Molotov-Sarper Görüşmesi

NATO Zirveleri


18.Soru

Bandwagoning terimi neyi tanımlamak için kullanılır?


Geçit törenlerindeki orkestrayı

Tren vagonlarını

Güvenlik zaafiyetini

Güvenlik için güçlü bir ülkeye yanaşmayı

Güvenlik için ülke çıkarlarını gözetmeyi


19.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi klasik egemenlik kavramının yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır?


Devlet müdahalesi

İnsani müdahale

Sistemik kriz

Kapitalist oligarşi

Halk ayaklanması


20.Soru

Hızlı, ani ve beklenmedik bir saldırı ile düşmanın iyi bir savunma sistemi geliştirmesine izin vermemek mantığına dayanan savaş türü hangisidir?


Konvansiyonel Savaş

Yıldırım Savaşı

Siber Savaş

Asimetrik Savaş

Psikolojik Savaş