Uluslararası Satış Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın temel satış görevlerinden birisidir?


Yeni sipariş getirme

Kültürel uyum becerisi

Dinleme ve soru sorma becerileri 

Araştırma

Görüşme


2.Soru

I.   Risk düzeyi

II.  Rekabet

III. Kontrol ihtiyacı

IV.  Yasal düzenlemeler

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin pazara giriş stratejilerini etkileyen dışsal faktörlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Bazı kültürlerde insanlar iletişimde açık ve net olmayı tercih ederler, mesajlarını alıcılara doğrudan gönderirler. Bu kültürlerde iletilmek istenen duygu ve düşünceler mesaja olduğu gibi yüklenir. Alıcının da sağlıklı bir iletişim için mesaj dışında başka faktörlere ihtiyacı bulunmaz. Hall (1977) bu kültürlerin bu eğilimlerini “düşük bağlamlı iletişim” sınıfında görmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürlerle iletişimde yapılması gerekenler arasında yer almaz?


Etkin bir iletişim sağlanması için basit, anlaşılır ve açık olunmalıdır.

Açıklık kazandıracaksa tekrar edilmelidir. 

Kilit noktalar yazılı olarak karşı tarafa verilmelidir.

Fazla kibar olunmamalıdır. 

Daha az konuşulmalıdır. 


4.Soru

Bireylerarası iletişim sürecinde tarafların birbirini doğru anlaması hangi yolla gerçekleşir?


Etkin Dinleme

Etkili Sunum

Derin Analiz

Psikolojik hazır bulunuş

İstekli iletişim


5.Soru

Farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler; düşünce biçimi, duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri; kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması; temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmalara ne ad verilir?


Kodlama

Etkileşim

Kültürlerarasılık

Kültür şoku

İzlenim yönetimi


6.Soru

Hedef pazarda yerel üretici ile birlikte üretim tesisi kurulmasını ifade eden uluslararası pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ortak girişim

Lisans anlaşması

Franchising

Dolaylı ihracat

Sözleşmeli üretim


7.Soru

I.   Stratejik planlama

II.  Satış gücünün örgütlenmesi

III. Eğitim ve geliştirme

IV.  Performans değerlendirme

Yukarıdakilerden hangileri satış yönetiminin sorumluluklarındandır?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlamak amacıyla en az iki işletmenin teknoloji, Ar-Ge, pazarlama, üretim, dağıtım vb. gibi alanlarda faaliyetlerini birleştirmesine ne denir?


Franchising

Stratejik birleşme

Sözleşmeli üretim

Ortak girişim

Küreselleşme


9.Soru

İletişim kurarken kişinin karşısındaki kişiyle fiziksel temas kurması yani ona dokunması ne olarak değerlendirilmektedir?


Fiziksel temas

Dokunma

İletişim

Sözsüz iletişim

Sesli iletişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünselci (holistik) kültür kavramının doğru tanımıdır? 


Ortak anlam ve değerlerin kültürlerin özünü oluşturur.

Kültür yerel ve coğrafi sınırların ötesinde gerçekleşen bir alaşım süreci içerisinde değerlendirilmelidir.

Geleneksel fikirler ve bunlara bağlı olan değerlerdir.

Öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile aktarılmasıdır.

Davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, norm ve anlamlar bütünüdür.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ğazarlama ve satış bağlamında tüketicilerin satın alma davranışından çok tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan bir kavramdır?


Etnik kimlik

Etnosentrizm

Din

Tutumlar

Estetik


12.Soru

Uluslararası satış sürecinde satış elemanı ve müşteri arasındaki gerçekleşen süreç aşağıdaki seçeneklerden hangisine bağlıdır?


Çatışma

Uzlaşma

Şüphe

Restleşme

İkna etme


13.Soru

Belirli bir bölge, zaman dilimi ve alanda bir firmanın ürün veya hizmetinin kullanım hakkını başka bir firmaya yasal izin dâhilinde vermesine ne ad verilir?


Francochising

Fabricchising

Fastchising

Fiberchising

Franchising


14.Soru

İşletmenin birbirinden farklı müşteri portföyüne sahip olduğu durumlarda hangi tip örgütlenme kullanılır?


Bölge temelinde örgütlenme

Ürün temeline göre örgütlenme 

Müşteri temeline göre örgütlenme 

Perakendeci satış

Toptancı temsilcileri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin unsurlarından biri değildir?


Lehçe

Fiziksel görünüm/Bakım

Ses özellikleri/Konuşma kalıpları

Zaman kullanımı

Fiziksel temas/Dokunma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri işletmeyi pazar odaklı olmaya yönlendiren etmenlerdendir?

I. Tüketicilerin ürün ve hizmetlerden yüksek kalite ve daha iyi performans beklemesi

II. Küresel rekabetin hızlı bir biçimde dünyanın tamamına yayılması

III.  Daha fazla kadının ve azınlık grupların iş dünyasına girmesi ve satış gücünün de
bundan etkilenmesi

IV.Teknolojik gelişmeler doğrultusunda iletişim biçimlerinin değişmesi ve kolaylaşması


I,II,III

I,II,IV

II,III,IV

I,III,IV

I,II,III,IV


17.Soru

Her iki kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülen kültürleşme stratejisine ne ad verilir?


Asimilasyon

Kültürel bozulma

Birleştirme

Bütünleşme 

Ayrılma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kültürü tanımlayan ifadelerdir?

1. Geleneksel fikirler ve bunlara bağlı değerlerdir

2. Geleneksel olarak satışa yönelik değerlerdir

3. Bireylerin menfaatlerine yönelik değerlerdir

4. Paylaşılan semboller ve anlamlar

5. Öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile aktarılması


1,2,3

1,4,5

1,3,4

2,3,4

2,4,5


19.Soru

Yazılı anlaşmalar karşılıklı söz vermenin yerine tercih edilirse bu durum tutumlar, inançlar ve değerlerin hangi boyutuna girer?


Zaman

Güç mesafesi

Belirsizlikten kaçınma

Bireysellik ve kolektivizm

Erillik ve dişillik