Uluslararası Satış Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyin toplumun bir üyesi olarak iletişim kurmasına, belirli davranışları ile olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan değerler, fikirler ve semboller dizisine ne denir? 


Etnik kimlik

Kültür

Etnosentrizm

Din

Estetik


2.Soru

Küreselleşme ile gündeme gelen kültür çeşidi hangisidir?


Senkretik kültür

Bütünselci kültür

Helistic kültür

Asimilasyon

Bütünleşme


3.Soru

İşletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermaye aşağıdakilerden hangisidir?


Satış yeri

Satış maliyeti

Üretim kalitesi

Üretim gücü

Satış gücü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda kişisel satış yetkinliklerinden bir değildir?


Pazarlık becerisi

Spor becerisi

Kültürel uyum becerisi

Teknolojinin etkin kullanımı

Öğrenme ve araştırma becerisi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin Pazara Giriş Stratejilerini Etkileyen Dışsal Faktörlerdendir?


Risk düzeyi

Kontrol ihtiyacı

İşletmenin büyüklüğü 

Uluslararası deneyim 

İşletmenin Esnek Yapısı 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin hangi gruba üye olduğunu belirleyen ortak bir renk, dil, din vb. özellikleri tanımlayan kavramdır?


Din

Din

Estetik

Etnik kimlik

Tutum, inanç ve değerler


7.Soru

Bazı kültürlerde bireyler kapalı, imalı ve dolaylı bir iletişimi tercih ederler. Gerçekte söylenmek istenen ile söylenenler birbiri ile tam olarak örtüşmeyebilir. Alıcı sadece söylenenlerle yetinmez, ne söylenmek istendiğini de farklı bağlamlara bakarak (geçmiş tecrübeler, ses tonu, yüz ifadesi, imalar vb.) anlamak durumundadır. Kısacası iyi iletişim; karmaşık, incelikli ve katmanlıdır. Mesajlar satır aralarında söylenir ve okunur.

Yukarıda açıklaması verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?


Düşük bağlam

Cevapların zamanlaması

Yüksek bağlam

Jestler 

Mimikler


8.Soru

Kültür bireyler arasında bir iletişimin olmasını gerektirir. Kültür toplumsal bir üründür ve insanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişir.

Yukarıda verilen ifade, kültür kavramının hangi özelliği ile ilgilidir?


Kültür paylaşılır.

Kültür örüntülüdür.

Kültür ihtiyaçları karşılayıcıdır.

Kültür simgeseldir.

Kültür doyum sağlayıcıdır.


9.Soru

Sözdizimsel açıdan kalıplaşmış ve anlamsal açıdan bir bütünlük oluşturan sözcükler topluluğuna ne ad verilir?


Mecaz

İfade

Cümle

Sözcük

Deyim


10.Soru

İletişim süreci, hangi taraflar ile işlerlik kazanır?


Kodlama

Satış elemanı

Gönderici veya kaynak 

Potansiyel müşteri 

Mesaj


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırıma dayalı pazara giriş yöntemlerinden biridir?


Anahtar Teslim Projeler

 Yönetim Sözleşmeleri

Ortak Girişim

Franchising 

Lisans Anlaşmaları 


12.Soru

Bir Amerikan şirketi aracılığıyla mallarını Kuzey Amerika’da pazarlayan XYZ şirketinin satış temsilcisi, arkadaşına yaşamış olduğu bir olaya ilişkin hayretini gizleyemiyordu: “Arkadaş, adam tanıştığımızın daha ilk dakikasında ürünün özelliklerinden tut da tedarikte süreci, satış sonrası hizmet koşullarına  dair  her konudaki şikayetlerini direkt yüzüme söyledi. İnan çok bozuldum”.

Size göre satış temsilcisinin tecrübe ettiği durumu anlaması için hangi özel kavramı bilmesi gerekiyordu ?


Düşük bağlamlı kültür

Yüksek bağlamlı kültür

Ülke kültürü

Yabancı kültür

Milli kültür


13.Soru

Uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir işletmenin yerel bir işletme için bir tesisi, inşaatından, personelin eğitimine ve sistemin test edilmesine kadar bütün işlemleri gerçekleştirip teslim etmekle yükümlü olduğu iş modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Anahtar teslim projeler

Lisans anlaşmaları

İmtiyazlı lisans anlaşması

Montaj operasyonları

Stratejik birleşmeler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışta işletme dışı faktörlerden biridir?


Çalışanların bireysel ahlaki değer yargıları

İşletme sahiplerinin ortaklarının ve yöneticilerinin bireysel ahlaki algıları

İşletme içi yaptırım ve denetim mekanizmalarının zayıflığı

Toplumun ahlaki yapısının zedelenmesi

Kar etme amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi


15.Soru

Ahmet devamlı olarak kendi şehrinde üretilen bir içecek markasını tercih etmektedir. Buna göre Ahmet hangi tüketici grubuna girer?


Etnosentrik tüketici

Kültürel tüketici

Bütünselci

Holistic

Senkretik


16.Soru

_________ancak o kültür içinde yaşanılarak öğrenilebilen pratikleri içermektedir.


İletişim rutinleri

Kültürlerarası iletişim

Sessiz dil

Kültürel farklılıklar

Klasik iletişim


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi değişkenlerindendendir?


Güven

Amaç Uyumluluk

Mantık

Beklenti

Bireysel/Kişisel Farklılıklar


18.Soru

Gönderici tarafından kodlanan ve alıcısına gönderilen kelime, sembol ve işaretlere ne ad verilir? 


İmge

Mesaj

Söz

Yanıt

Değerlendirme


19.Soru

Sosyal kimlik teorisine göre insanlar kendilerini ait hissettikleri grup, kurum ve kültürün diğer üyeleri gibi düşünürler, hissederler ve davranırlar. Tüketicinin seçtiği restoranlar, satın aldığı markalar, giydiği kıyafetler içinde bulunduğu sosyal gruplar tarafından belirlenmektedir.Bu bağlamda, kültürün hangi bileşeni pazarlama ve satış alanında dikkate alınmalıdır?


Etnik kimlik

Din

Dil ve İletişim

Etnosentrizm

Estetik


20.Soru

Kültürel çatışmayı diğer çatışma türlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Farklı kültürel değerlerin çatışmanın temelini oluşturması

Farklı maddi değerlerin çatışmaya zemin hazırlaması

Aynı düzeyde değerlerin üstünlük kazanması

Kültürler arasında beklentilerin karşılanmaması

Kültürler arası bilinçli aykırılıkların yaratılması