Uluslararası Satış Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası pazarlara girme isteğinin önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 


Çevresel faktörler

Maddi faktörler

Maliyet faktörleri

Üretim faktörleri

Pazarlama faktörleri


2.Soru

Vroom'un kişinin performans ve ödüllendirme arasındaki ilişki algısını yansıtan beklenti teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Beklenti

Araçsallık 

Çekicilik

Eşitlik

Özgünlük


3.Soru

Ürünün çalıştırılacağı yere yerleştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi hangi satış sonrası destek kapsamına girmektedir?


Kullanıcı Eğitimi

Kurulum

Belgeleme

Bakım ve Onarım

Garanti


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etkin bir satış gücünün seçiminde etkili olan bir faktördür?


Satış temsilcisinin kalitesi satış cirolarının yükselmesinde etkisi yoktur

Satış elemanlarının maliyeti oldukça düşüktür

Satış gücünün belirlediği eğitim, motivasyon gibi kararların başarısı daha çok iş alım sürecinde uygun işe uygun elemanın alınmasına bağlıdır.

Müşterilerle kısa süreli ilişkiler kurmayı sağlamak

Doğru kişileri seçerek işgücü devir oranını arttırmak


5.Soru

Çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi Herzberg'in söz ettiği motivasyonu belirleyen unsurlardan hangisidir?


Motivasyon sağlayan faktörler

Hijyen faktörler

Özel durum faktörleri

İş koşulları faktörleri

Başarı faktörleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel satış tahmin yöntemlerinden biridir?


Delphi yöntemi

Regresyon yöntemi

Tarihi analog yöntemi

Hareketli ortalamalar yöntemi

Basit ekstrapolasyon


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışın bizzat gerçekleştirilmesinde ve müşteriyle karşılaşmadan sorumlu olan satış elemanı satış işlemi ve satış işlemi sonrasında olmak üzere sorumlulukları satış işlemi sırasında ön hazırlık unsurlarındandır?


Satış elemanının işletme kayıtlarını incelemesi

Alıcı türü ve özellikleri belirlemesi

Pazardaki potansiyel alıcıların sayısını ve niteliğini belirlemesi

Ürünün pazarda tanınmışlık durumu

Alıcıları bulundukları yerler konusunda bilgi edinmesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar sunularını kapsayan terimlerden biri değildir?


Deneyim

Fikir

Sunum

Hizmet

Ürün


9.Soru

Motivasyon ve insan arasındaki ilişkiyi X ve Y Kuramları adı altında toplayan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? 


Maslow

Herzberg

David McClelland

Clayton Alderfer

Douglas McGregor


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış yönetimi ve müşteri açısından satıcı ve alıcı ilişkisi ile ilgili bir kavram değildir?


Karşılıklılık

Etkileşim

Benzerlik

Yineleme

Davranış değişikliği


11.Soru

'Satış yönetimi ile müşterinin ya da uluslararası faaliyet gösteren bir firmanın farklı ülkedeki başka bir firma ile ilk iş ilişkisini gerçekleştirdiği aşama' aşağıdakilerden hangisidir?


alım satım

değerlendirme

gelişim

işlem

işbirliği


12.Soru

Uluslararası pazarlarda; uygun satış gücü yapısının belirlenmesi için yapılması gerekenleri kaç madde toplayabiliriz?


10

8

5

4

3


13.Soru

Ürünlerin yaşamları boyunca tüketiciye sağlaması gereken unsurlardan ürünün çalıştırılacağı yere yerleştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesine ne ad verilir?


Kullanıcı Eğitimi

Kurulum

Belgeleme

Bakım ve Onarım

Bakım ve Onarım


14.Soru

"Uluslararası satış potansiyeli yüksek olmasına karşın, şirketler yakaladıkları fırsatları avantaja çevirebilmek için yüksek düzeyde satış becerisi olan ve _______ olmuş satış gücüne ihtiyaç duymaktadır." Cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


optimist

doygun

tatmin

motive

pesimist


15.Soru

Potansiyel müşteri ile satış elemanının karşılıklı olarak birbirlerinin dürüstlüğünü ve performans
kabiliyetlerini belirleme çabası içinde, araştırma ve deneme faaliyetleri yürütürler.

Yukarıda sözü edilen durum klasik ilişki gelişimi envanterinde hangi aşamada gerçekleşmektedir?


Farkındalık (Tamamlayıcı ihtiyaçlar)

Açılım (Çıktılar ve tatmin)

Taahhüt (Yatırımlar)

Keşif (Etkileşim)

Tasfiye


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin satış elemanına ihtiyaç duyma nedenlerinden biridir?


Satış elemanının evlenmesi

Satış elemanının emekliye ayrılması

İş hacminin azalması

İşletmeye haciz gelmesi

İşletmenin tadilata girmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi X Teorisinin varsayımlarından biridir? 


Normal bir insan öğrenmek ister ve şartlar sağlandığı takdirde sorumluluk almayı
kendisi ister. 

Çalışanlara asla güvenilmemelidir ve sürekli denetlenmelidir.

İnsanlar yaradılışları itibariyle pasif ve tembel değildir. Böyle davranmalarının nedeninin yönetimde aranması gerekir.

Çalışanların büyük bir kısmı tarafından hayal gücü ve yaratıcılık, yetenekler sorunları çözmek için kullanılır.

Denetim ve ceza kişiyi örgüt amaçlarına yöneltmek için tek yol değildir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücü seçiminde kullanılan tedarik kaynaklarından biri değildir?


Eğitim ve öğretim kurumları

Kendi istekleriyle başvuranlar

Firma içi kaynaklar

Ev gezmeleri

İnternet


19.Soru

İşletmenin kendi ürün ve hizmetleri veya başka işletmelerin ürün ve hizmetlerinin dış pazarlarda sunumu ve satışını içeren terim aşağıdakilerden hangisidir?


Satış

Pazarlama

İhracat

İthalat

Üretim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin yaratıcılığını ve etkili yönetimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir?


Uzun dönem bakış açısı

Hırs 

Aşırı özgüven

Gizli bilgilere erişme

Kültürel birikim