Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. OECD

II. IMF

III. Birleşmiş Milletler

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası çifte vergilendirme sorununun çözümü için model oluşturmuştur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız II


2.Soru

Gümrük vergisi uyuşmazlıklarında mükelleflerin yargısal çözüm yollarına başvurabilmeleri için öncelikle  çözüm yollarını tüketmeleri gerekmektedir.


Ulusal çözüm yolları

İdari çözüm yolları

Yargısal çözüm yolları

Vergisel çözüm yolları

Hukuksal çözüm yolları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük uyuşmazlıklarında alacağın hem kendisine hem de miktarına ilişkin idari çözüm yoludur?


Tahkim yöntemi

Pişmanlık

Uzlaşma

İtiraz

Peşim ödeme indirimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin dış ticarete ekonomik olmayan müdahalelerinden biridir?


İç piyasadaki tekelleşme eğiliminin kırılması

Politik nedenler

Otarşi; kendi kendine yeterlilik

Sanayileşme stratejisine göre müdahale

Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin olumlu ektilerinden biridir?


İthalatın daha yüksek düzeylere ulaşmasını teşvik etmesi

Ev sahibi ülkenin ithalatı serbest bölgeden yaparak depolama, işçilik, sigorta gibi maliyetleri azaltması

Dış ticaret açıklarına neden olması

Ev sahibi ülkenin ihracat piyasasını yabancı firmalara kaptırması

Transfer fiyatlamasıyla vergiden kaçınması


6.Soru

Ülkemizde serbest bölge ile ilgili ilk kanun hangi yıl çıkarılmıştır?


1955

1927

1975

1934

1925


7.Soru

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç  gün içinde itiraz edebilirler.


15

30

45

3

60


8.Soru

Uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde dolaylı vergiler için esas alınan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?


Toprak – Vatandaşlık

Mülkilik – Şahsilik

Yerellik - Şahsilik

Kaynak – Varış

Mukimlik - Menşe


9.Soru

Türkiye ile Avusturya arasında yapılan ilk çifte vergilendirme antlaşması hangi tarihte uygulanamaya koyulmuştur?


1970

1971

1972

1973

1974


10.Soru

Görülmekte olan davaların hangi süre içinde sonuçlandırılması gerekir?


30 Gün

45 Gün

6 Ay

1 Yıl

90 Gün


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin vergi sistemlerinde uluslararası ticareti teşvik edici vergi avantajlarından biri değildir?


Elektronik ticaretin vergilendirilmemesi

Uluslararası vergi arbitrajı

İhracata yönelik vergi teşvikleri

Vergi tatili uygulamaları

Serbest bölgelerden sağlanan vergi avantajları


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde istisna uygulaması vardır?


ÖTV

BSMV

Emlak vergisi

Damga vergisi ve harçlar

Motorlu taşıtlar vergisi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin ihracat açısından sağlayacağı faydalardan birisidir?


Serbest bölgeler, ülkelerin uygulayacağı makroekonomik hedef ve politikalarda bir deneme aracı olarak uygulama alanı bulabilir.

Serbest bölgelerin elektrik ve su gibi en temel ihtiyaçlarını dâhili bulunduğu ülkeden satın alması ve ayrıca ilgili ülkeden serbest bölgeye verilen diğer hizmetler ev sahibi ülkenin kazançlarını artırmaktadır.

Firmalar ürünlerini serbest bölgeye getirip montaj, de-montaj ya da üretim faaliyetlerini yerine getirerek re-export yapabilecektir.

Her türlü mal giriş ve çıkışları kontrol altında tutulduğundan güvenliğe ilişkin herhangi bir harcamaya gerek duyulmamaktadır.

Bölgeye getirilen ürünler için miktar, üretildiği yer ve süre konusunda herhangi bir engel yoktur.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalattan önce bankalara yatırılan ek mali yükümlülüklerden biridir?


Toplu konut fonu

ÖTV

Anti damping vergisi

Gümrük vergisi

Çevre katkı payı


15.Soru

"İdare ile mükellefler arasında ortaya çıkan vergi ve ceza uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessese" şeklinde açıklanan kavram hangisidir?


Uyuşmazlık

Uluslararası uyuşmazlık

Gümrük vergisi uyuşmazlığı

Uzlaşma

Peşin ödeme indirimi


16.Soru

Mahkemelerin kesinleşmiş kararlarına karşı başvurulan kaç tür olağanüstü kanun yolu bulunmaktadır?


4

3

5

21

1


17.Soru

Uzlaşma talebinde bulunma süresi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının mükellefe veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?


15 gün

30 gün

10 gün

7 gün

20 gün


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergi uyuşmazlıklarının uluslararası çözüm yollarından biridir?


Tahkim yöntemi

Uzlaşma

Peşin ödeme indirimi

İtiraz

Pişmanlık


19.Soru

Türkiye’nin iç vergi mevzuatına koymuş olduğu düzenlemelerle çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinden hangisini benimsemiştir?


Mahsup sistemini

İstisna yöntemi

Tahkim yöntemi

İndirim yöntemi

Kredi yöntemi


20.Soru

Bugünkü anlamda ilk serbest üretim bölgesi neresidir?


New York

Gibraltar Adası 

Singapur

Hong Kong

İrlanda-Shannon