Yöneylem Araştırması 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

En küçük yayılma ağaç algoritmasında hangi algoritma ile ağaç bulunur?


Greedy Algorithm

Batsearch

Swarm Optimization

Cuckoo Search

Genetic Algorithm


2.Soru

Sonlu sayıda seçeneğin ve hem nitel hem de nicel ölçütlerin yer aldığı karar problemlerinde seçeneklerin değerlendirilmesi için kullanılan çok ölçütlü karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Analitik Hiyerarşi Süreci

Alt ölçüt

Çok yönlü karar verme

İkili karşılaştırma

Tutarlılık


3.Soru

Kendisi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara ne ad verilir?


Yutucu durum

Geçici durum

Tekrarlayan durum 

Dönemsel durum

Dönemsel olmayan durum


4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi stokastik sürecin tanımıdır?


Temel değişkenlerin kısa dönemde değişimini öngören süreç

Sürecin sabit veya tesadüfi zaman aralıklarında rastgele değişebilmesi

Belirsizlik süreçlerinin aylık periyodlarda değerlendirilmesi

4 aylık 3 periyodda yapılan strateji belirleme süreci

Pazar payı belirleme ve önlem alma süreci


5.Soru

  1. Değişkenlerarası ilişkilerin gösterildiği fonksiyonlara kısıt denir.
  2. Kısıtları sağlayan çözümlerin eniyisinin seçimi için kullanılan fonksiyona amaç fonksiyonu denir.
  3. Kısıtlar ve amaç fonksiyonundan oluşan matematiksel modellere karar modeli denir.
  4. Karar modelleri doğrusal veya doğrusal olmayan özelliklerde olabilirler.

Yöneylem Araştırması kapsamında başvurulan matematiksel modellere ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve III

II ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Karar verici olanaklı doğa durumunu belirleyebilirken, olayın gerçekleşme olasılıkları hakkında hiçbir bilgi veya yeterli bilgiye sahip olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?


Belirsizlik
Risk
Belirlilik
Değişkenlik
Karar süreci

7.Soru

Kritik faaliyetlerin aylak süresi aşağıdakilerden hangisidir?


Bir saat

İki buçuk saat

Üç saat

Sıfır

Yedi saat


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M/D/8/FCFS/N/∞ ile gösterilen kuyruk modelidir?


Poisson dağılımına uygun gelişlerin olduğu, sabit bir servis süresine sahip ve 8 tane paralel servis birimi bulunan bir sistemdir

Üstel dağılımına uygun gelişlerin olduğu, sabit bir servis süresine sahip ve 8 tane paralel servis birimi bulunan bir sistemdir

Normal dağılımına uygun gelişlerin olduğu, sabit bir servis süresine sahip ve 8 tane paralel servis birimi bulunan bir sistemdir

Poisson dağılımına uygun gelişlerin olduğu, değişken bir servis süresine sahip ve 8 tane paralel servis birimi bulunan bir sistemdir

Normal dağılımına uygun gelişlerin olduğu, değişken bir servis süresine sahip ve 8 tane paralel servis birimi bulunan bir sistemdir


9.Soru

  1. Durumların geçiş sayıları sonsuz sayıda arttığında durum başlangıç olasılık dağılım vektörü Qn = [q1, q2, q3, …, qn] durağan veya denge durumuna ulaşır.
  2. Qn = [ q1, q2, q3, …, qn ] kararlı veya denge durum vektörüdür.
  3. n sonsuza yaklaştığında denge durum olasılıkları toplamı (q1+q2+q3+…+qn=1) bir olur.
  4. Denge durumuna ulaşmak için Q = Q.P  formülünden  ve   q1 + q2 + q3 + … + qn = 1 koşulundan yararlanılır.
  5. Söz konusu formül ve eşitlik koşulundan yararlanarak şirketlerin gelecekteki denge pazar paylarının ne olacağı hesaplanabilir.
  6. Denge koşulu, rakiplerden hiçbirisi geçiş olasılığı matrisini değiştirmediğinde gerçekleşir.

Durağan (kararlı) durum veya denge durumuna ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve VI

I, II, III ve VI

II, III, IV ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kritik yol yöntemi için yanlış bir ifadedir?


Kritik yol yönteminin temeli şebekedir.
Dallar ortaya konulacak faaliyetleri gösterir.
Dalların yönü her iki yönlüdür.
Kullanılan daireler faaliyetlerin tamamlanmasını ve başlamasını belirtir.
Kritik yol yönteminde kukla faaliyetler kullanılabilir.

11.Soru

i. Kuyruk sisteminde 2 tür maliyet söz konusudur. ii. Bekleme maliyeti müşterilerin hizmet almak için beklediklerinde oluşan maliyettir. iii. Servis maliyet ve bekleme maliyeti birbiri ile doğru orantılıdır. iv. En iyi servis sağlama düzeyi servis maliyetinin en düşük olduğu noktada sağlanır. Sayılanlardan hangisi-hangilerinin kuyruk sistemlerinde karşılaşılan maliyetler için doğru olduğu söylenebilir?


iii
i-ii
ii-iii
i-iv
i-ii-iii-iv

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yuvarlama yönteminin sakıncasıdır?


Çözümün uygun çözüm alanının içinde olmayabileceği

Çözümün uzun olabilmesi

Çözümün zor elde edilmesi

Çözümün pratik olmaması

Çözümün maliyetli olabilmesi


13.Soru

  kısıtının kısıt olmaktan çıkması için doğru ifade biçimi hangisidir?14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Markov zincirini oluşturan geçiş olasılığı matrisinin özelliklerinden biri değildir?


Geçiş olasılığı matrisi bir kare matristir
Geçiş olasılığı matrisinin her satırında yer alan elemanların toplamı bire eşittir
Geçiş olasılığı matrisinin hiçbir elemanı negatif değildir
Geçiş olasılığı matrisinin köşe elemanları pozitif değildir
Geçiş matrisi stokastik bir matristir.

15.Soru

Stoksuzluğu önlemek için elde tutulan fazla stoka ne ad verilir?


Emniyet stoku
Servis stoku
Emniyet düzeyi
Servis düzeyi
Servis stok düzeyi

16.Soru

Her bir daldaki akışın yönüne bakılmaksızın iki düğümü birleştiren ayrı dalların dizisine ne ad verilir?


Yol

Şebeke

Düğüm

Faaliyet

Bağlı şebeke


17.Soru

Minimum yayılma ağacını bulmak için kullanılan algoritmanın adı nedir?


Hurwicz
Simpleks
Greedy
Laplace
Erlang

18.Soru

Analitik hiyerarşi süreci konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Hiyerarşik yapıda amaç, ölçütlere bağlıdır.

Amacın gerçekleşmesi, tanımlanan ölçütler açısından değerlendirilmektedir.

Ölçütler seçeneklerin ne derece tercih edilir olduğunun belirlenmesinden bağımsız değerlendirilir.

Yaklaşım, önce ölçütlerin birbirlerine göre, daha sonra seçeneklerin her bir
ölçüt açısından göreli önem derecelerinin bulunması şeklindedir.

Bir seçeneğin her bir ölçüte göre göreli önem derecesi ile ilgili ölçütün kendi önem derecesi çarpılarak bulunan değerlerin toplamı, o seçeneğin genel önem derecesini verir.


19.Soru

Stoktan memnun edilen müşteri talep yüzdesine ne denir?


Servis Düzeyi

Miktar İndirimi

Birikmiş Sipariş

Elde Bulundurma Maliyeti

Ortalama Stok Düzeyi


20.Soru

Durum uzayı nedir?


Rassal değişkenin alabileceği değerlerin tanımladığı uzaydır

Rassal değişkenin alabileceği sürekli değerlerin tanımladığı uzaydır

Rassal değişkenin alabileceği kesikli değerlerin tanımladığı uzaydır

Rassal değişkenin alabileceği olasılık değerlerinin tanımlandığı uzaydır

Sayılamayacak sayıda elemana sahip uzaydır