Yöneylem Araştırması 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Amaç-Ölçütler-Alt ölçütler-Seçenekler. Üç seviyeli bir hiyerarşik yapıda yukarıdakilerden hangileri yer alır?


Amaç-Seçenekler
Amaç-Alt ölçütler-Seçenekler
Ölçütler-Alt ölçütler-Seçenekler
Amaç-Ölçütler-Seçenekler
Amaç-Ölçütler-Alt ölçütler

2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi fırsat maliyetini en iyi biçimde tanımlamaktadır?


Envantere, arsaya, binaya ve envanteri koruma ve tutmada gerekli olan teçhizata yatırılan paranın faizini içerir.
Envanterlerin modasının geçmesi, envanterin sigortası, envanterin fiziki bozulması ve çalıntı nedeniyle uğranılan kayıplardır.
Malzeme parçalarının işletme içinde üretilmesi veya tedarik edilmesine ilişkin maliyetlerdir.
Kira, vergiler, bina sigortası, binaların yıpranması, bakım ve tamir masrafı vb. den oluşur.
Şirket sermayesini stoklara yatırdığından başka alanlardaki daha gelir getirici yatırımlardan yararlanamamasıdır.

3.Soru

Satırları karar seçeneklerini (stratejilerini), sütunları ise gelecekte oluşabilecek olayları veya doğa durumlarını gösteren tabloya ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Karar tablosu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Doğa durumları tablosu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Belirsizlik tablosu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Seçenekler tablosu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Kriterler tablosu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

4.Soru

Kullanımı paralı bir köprü girişinde araçların hizmet alabileceği 4 gişe bulunmaktadır. Bu kuyruk sistemi hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir?


Tek kuyruk tek servis sistemi
Tek kuyruk seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Çoklu kuyruk paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk paralel düzenlenmiş servis sistemi
Karma düzenlenmiş kuyruk ve servis sistem

5.Soru

I – Okuyucu için yorumlanması ve anlaşılması oldukça kolaydır , II – Kaçırılabilen bazı küçük ayrıntıları görsel olarak önümüze serer , III – En iyi seçeneğinin seçimi için ağaç üzerindeki yolları bir kere izlemek hem kolay ve hem de yeterlidir , IV – Çözüm zamanı açısından istenilen zaman tasarrufunu sağlayamaz. Karar problemlerinin çözümünde kullanılan karar ağaçlarının yararları yukarıdaki seçeneklerden hangileridir?


I – II
I – II – III
I – III -IV
II –III -IV
I – II – III -IV

6.Soru

M/M/K/FCFS/∞/∞ Kuyruk Modeli’ ne göre sistemin kullanım oranı nasıl hesaplanır?

 


ρ= λ /(κµ)

ρ =Ɛ /(κµ)

ρ =λ/(ßµ)

ρ =λ/(κß)

ρ =λ/(κ∈)


7.Soru

İleride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarını geçmiş verilerden değil şu andaki verilerden yararlanarak bulan aşağıdakilerden hangisidir?


Markov süreçleri

Belirli süreçler

Belirsiz süreçler

Olasılıklı süreçler

Deterministik süreçler


8.Soru

Bir televizyon tamircisi, bozuk bir televizyonu 20 dakikada tamir etmektedir. Tamirciye onarılması için 8 saatte 16 bozuk televizyon getirilmektedir. Tamirci bir günde(8 saatte) ne kadar süre boş kalır?


8/3 saat

5/3 saat

2/3 saat

4/3 saat

1/3 saat


9.Soru

Markov özellikli bir sistemde bir durumdan diğer bir duruma geçiş nasıl ifade edilir?


Sadece şu andaki duruma bağlı olan koşullu olasılıklarla
Sadece bir önceki duruma bağlı olan koşullu olasılıklarla
Tüm sürece bağlı olan olasılıklarla
Bir sonraki duruma bağlı olan olasılıklarla
Tüm sürece bağlı olan koşullu olasılıklarla

10.Soru

Her iki ayrı düğümün en azından bir yolla bağlanmasına ne ad verilir?


Yol

Şebeke

Düğüm

Faaliyet

Bağlı şebeke


11.Soru

Bir şirketin ürettiği ürünlere olan yıllık talep 72.000 birimdir. Bu ürünün birim satın alma maliyeti 5 Lira ve birim ürünün bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti 1 Liradır. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ürünün stoksuzluk maliyeti 0,50 ve şirket her siparişi için 10 Lira masraf yapmaktadır. Şirketin yılda 300 gün çalıştığı düşünülmektedir. Şirket yöneticileri optimal sipariş miktarını 2079 optimal planlanan stoksuzluk miktarını ise 1386 olarak hesaplamışlardır. Buna göre maksimum stok düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


490
590
693
793
893

12.Soru

  1. İkili karşılaştırmalar ile ölçütlerin ağırlıkları hesaplanır.

  2. Karara etki eden ölçütler, uzman görüşleri yardımıyla belirlenir.

  3. En iyi seçenek belirlenir, seçenekler sıralanır.

  4. Seçenekler her bir ölçüt açısından yine ikili karşılaştırmalar yardımıyla değerlendirilir. 

AHS sürecinde yer alan bu işlemlerin doğru sırlanışı aşağıdakilerden hangisidir?


1-2-3-4

3-4-1-2

4-3-2-1

2-1-4-3

1-4-2-3


13.Soru

I – Tasarlanan çözüm yollarının olanaklı çözümlerini tahmin etme;II – Problemi çözmek için birden fazla çözüm yolu tasarlama;III – Tahmin edilen sonuçları kendi aralarında kıyaslayarak en iyisini veya en ekonomik olanını seçme;IV – Problemi tanımlama veya yapılandırma;Yukarıda verilen adımlardan hangisinde karar verme işlemi aşağıda doğru sırada verilmiştir?


I – II – III – IV
IV – II – I – III
II – III – IV– I
III – IV – I – II
IV – I – II – III

14.Soru

Kuyruk sistemindeki bekleme maliyeti ve servis sağlama maliyeti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


Bu iki maliyetin bir biriyle hiçbir ilişkisi yoktur
Bu iki maliyet birbiri ile düz orantılıdır
Bu iki maliyet birbiri ile ters orantılıdır
Bekleme maliyeti varsa servis maliyeti sıfırdır
Servis maliyeti varsa bekleme maliyeti sıfırdır

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analitik hiyerarşi sürecindeki işlem adımlarından birisi değildir?


Karara etki eden ölçütler, araştırmacının fikirlerine göre belirlenir
İkili karşılaştırmalar ile ölçütlerin ağırlıkları hesaplanır
Seçenekler her bir ölçüt açısından ikili karşılaştırmalar yardımıyla değerlendirilir
Eniyi seçenek belirlenir
Seçenekler sıralanır

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin gelmesini ve sisteme katılmalarını ifade eden kuyruk sistemlerinin temel öğelerinden biridir?


Geliş süreci

Maliyet süreci

Talep süreci

Notasyon süreci

Model süreci


17.Soru

Bir otomobil servisinde 5 usta çalışmaktadır. Servise 8 saatte 16 araç gelmekte ve her usta her araca ortalama 30 dakika zaman harcamaktadır. Bu koşullar altında bir ustanın haftanın 6 günü çalıştığını bilerek bir haftada kaç saat çalıştığını belirleyiniz.


9,6 saat
10 saat
10,6 saat
11 saat
11,6 saat

18.Soru

Bir bankanın müşteri temsilcisi, her 10 dakikada bir müşteriye hizmet vermektedir. Bu müşteri temsilcinin 8 saatte 32 müşteriye hizmet vermesi gerekiyor. Bu bankada bulunan ortalama müşteri sayısı ne kadardır?


1
2
3
4
5

19.Soru

Karar vericinin olanaklı doğa durumunu belirleyebilirken olayın gerçekleşme olasılıkları hakkında hiçbir bilgi veya yeterli bilgiye sahip olmadığı duruma ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Belirsizlik

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Getiri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Risk

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Süreklilik

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Netlik

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

20.Soru

Dönemsel olmayan yinelenen durum aşağıdakilerden hangisidir? 


Dönemsel olmayan durum

Yutucu durum

Geçici durum

Tekrarlayan durum 

Dönemsel durum