Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

HAP hazırlama klavuzunun üçünçü bölümünde aşağıdaki içerik başlıklarından hangisine yer verilir? 


Olay yönetim araçları

Hastane Afet ve Acil Durum Planı

Değerlendirmeyi Destekleyici Araçlar

Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi

Olaya Özel Planlar


2.Soru

29 Temmuz 2015’te yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği’ne göre "çok tehlikeli" işyerlerinde kaç çalışana bir ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğu vardır?


5

10

15

20

25


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetim planlama sürecindeki hazırlık çalışmaları kapsamına girmemektedir?


Eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi

Tatbikat

Okul afet ve acil durum yönetimi planlama çalışmalarının tanıtılması

Psikososyal destek

Eğitim materyallerin hazırlanması


4.Soru

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu içerisinde aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması planlama çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve başarısı için gereklidir?


Okul Aile Birliği Başkanı

Öğretmen

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Sivil Savunma Kolu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzunda hastanenin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili organizasyon şemasında yer alan temel fonksiyonlardan birisi değildir? 


Yönetim 

Operasyon 

Planlama 

Lojistik 

Muhasebe 


6.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ulusal düzeyde 28 hizmet grubu arasında yer alan Haberleşme Hizmet Grubunun ana çözüm ortağı aşağıdakilerden hangisidir?


Genelkurmay Başkanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


7.Soru

Tehlike sınıfı "az tehlikeli" olan ve 300 çalışana sahip bir işletmedeki yangınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye için acil durum ekiplerinde görevlendirecek kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


2

3

4

5

6


8.Soru

I. Koordinatörlük

II. Ana Çözüm Ortaklığı

III. Destek Çözüm Ortaklığı

Yukarıdakilerden hangileri AFAD'ın afet ve acil durum müdahale sistemindeki rolleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kim tarafından hazırlanır?


HAP Başkanı

Hap Hazırlama Komisyonu

Hastane Yöneticisi

Başhekim

HAP Uygulama Personeli


10.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu (2016) tam metni hangi kurum tarafından paylaşılmaktadır ?


Dünya sağlık örgütü 

T.C. Sağlık Bakanlığı web sayfası 

Avrupa Bölge Ofisi

WHO-Amerika Kıtası (Pan-Amerikan) Sağlık O¨rgütü

Hastane Olay Yönetim Sistemi


11.Soru

...........; belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle inceleyip ortaya çıkarma çalışmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Risk

Risk analizi

Zarar azaltma

Durum tespiti

Afet senaryosu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunu oluşturan ana gruplardan biri değildir?


Planlama ve Hazırlık Grubu

Tespit, Onarım, İyileştirme Grubu

Risk Yönetim Grubu

Müdahale Grubu

Kaynak Temini ve Lojistik Grubu


13.Soru

Yerel düzeydeki sağlık afet ve acil durum planları temel olarak aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 


Eylem 

Politika oluşturma 

Strateji oluşturma 

Koordinasyon 

Direnç artırma 


14.Soru

I.   Gıda Zehirlenmesi

II.  Deprem

III. Tehlikeli madde ve gazların salınımı

IV.  Meslek hastalıkları

V.   Yangın ve patlamalar

Yukarıdakilerden hangileri  bir işyerinin karşılaşacağı acil durum çeşitleri arasında yer alır?


Yalnız II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V


15.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde  HAP Hazırlama Kılavuzu (2016) bölüm ve başlıkları doğru verilmiştir?


Birinci Bölüm: Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi

İkinci Bölüm: Olaya Özel Planlar

Üçüncü Bölüm: Olay Yönetim Araçları ve Değerlendirmeyi Destekleyici Araçlar

İkinci Bölüm: Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi

Ekler Bölümü: Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzun (2016), İkinci Bölümün (Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi) ana başlıklarından birisidir?


HAP Çerçevesi

Hastane Olay Yönetim Sistemi

HAP İşleyişi

Mevcut Durum Analizi (Hastane Afet Risklerinin Azaltılması)

HAP Eğitimleri ve Tatbikatları


17.Soru

Türkiye afet müdahale planı hangi yıl hazırlanarak yürürlüğe girmiştir?


2012

2013

2014

2015

2016


18.Soru

  1. Tehlikelerin ve risklerin çeşidine
  2. Tehlikelerin ve risklerin büyüklüğüne
  3. Tehlikelerin ve risklerin oluş sıklığına

Oluşturulacak Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun yapılanması yukarıdakilerden hangilerine göre değişkenlik gösterebilir?


I, II, III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


19.Soru

TAMP kapsamında, sağlık hizmet grubunun ulusal düzeyde ana çözüm ortağı olan Sağlık Bakanlığı'nın destek çözüm ortakları şunlardan hangileridir?

  1. Genel Kurmay Başkanlığı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Kızılay


I, II ve III

III, IV ve V

II, III ve V

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


20.Soru

Bilinçli veya kasıtlı olarak biş işi veya durumu bozarak zarara yol açan kişiye ne ad verilir?


hırsız

iş veren

kamu üst yetkilisi

sabotör

işkur iş uzmanı