Afet Yönetimi 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de afetler tarihi ve afetlerle mücadele tarihi ile ilgili ilk yazılı dokümanlara nezaman ulaşılmıştır?


1509 yılındaki deprem

1939 yılındaki deprem

1944 yılındaki deprem

1999 yılındaki deprem

1943 yılındaki deprem


2.Soru

"Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi" aşağıdaki hangi tür bir çalışmaya örnek olarak verilmiştir?


Hazırlık aşaması çalışmaları

Zarar Azaltma C¸alışmaları

Müdahale Aşaması Çalışmaları

İyileştirme Aşaması Çalışmaları

Acil durum Çalışmaları


3.Soru

Aşağıdaki afetlerden hangisi hem tsunami hem nükleer santral patlaması sonucu radyasyon sızıntısı oluşumunu tetikleyebilir ?


Sel 

Fırtına 

Deprem

Heyelan 

Çığ


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin "iyileştirme" aşamasında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar arasındadır?


Her kademede Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve bunların tatbik edilmesi.

Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, daha gelişmiş ve güvenli daimi iska^nın sağlanması.

U¨lke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

Afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığının tespit edilmesi.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Kentsel Dönüşüm 

 Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi 

 Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması 

 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması

Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet Yönetim Döngüsü içerisinde yer almaz?


Zarar azaltma

Müdahale

Hazırlık

İyileştirme

Kriz Yönetimi


7.Soru

"Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük felaket

Felaket

Acil durum

Beşeri afet

Doğal afet


8.Soru

Zarar azaltma önlem ve yaklaşımları aşağıdaki önlemlerden hangisini içermez?


Sosyal adalet ve afete dirençli inşaa süreçlerinden güçlendirilmiş çevresel politikalar

Yasal yönetsel direktifler

Politika

Ekonomi

Mühendislik teknikleri


9.Soru

I. Potansiyel riski azaltmak.

II. Afetlerin sonuçlarını hafifletmek.

III. Müdahaleyi kolaylaştırmak.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri fiziksel planlamanın faydaları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanlarda zarar azaltma çalışmalarının en başında gelir?


Makro ve mikro ölçekli çalımalar

Kentsel dönüşüm projeleri

İllegal yapılaşmanın önlenmesi

Risk analizlerinin yapılması

Afet sigortası yaptırılması


11.Soru

Yara sarma anlayışı afetin hangi aşamaları kapsamaktadır?


Afet Öncesi aşamaları

Afet Sonrası, Müdahale ve İyileştirme aşamalarını

Zarar Azaltma ve Hazırlık aşamalarını 

sadece Hazırlık aşamalarını

Hepsini 


12.Soru

"Afet sonrası müdahale ve iyileştirme için harcanması gerekecek kaynakların çok daha azı ile zarar azaltma yatırımları yapılabilir ve bu yatırımların olası hasarları ve afetlerin maliyetlerini oldukça büyük oranda düşürebilir." Cümlesi hangi zarar azaltmayı başarma kriteri için söylenmiş olabilir?


Zarar Azaltma Planı İçin Kapasite Oluşturma

Zarar Azaltma Plan Sürecinin Kayıt Altına Alma

Zarar Azaltma Planı İçin Misyon ve Vizyon Oluşturma

Zarar Azaltma Plan Sürecinin Paylaşma

Zarar Azaltma Planı İçin Kaynak Oluşturma


13.Soru

Bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkmakta ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran sürece ne ad verilir?


Eğitimsizlik

Kırılganlık

Mağduriyet

Dirençsizlik

Zaafiyet


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin temel aşamalarından biri değildir?


Hazırlık

Müdahale

Kurtarma

Zarar azaltma

İyileştirme


15.Soru

“Afet Risk Yönetimi” anlayışı aşağıdaki tarihlerden hangisinde başlamıştır?


1990

1980

1985

1995

2000


16.Soru

Aşağıdakilerden hangileri “Zarar Azaltma” kavramını tanımlamaktadır? 


genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi

afet tehlikesinin oluşturduğu risklerin azaltılması

ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmalar

hepsi 

hiçbiri


17.Soru

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması durumuna ne ad verilir?


Kriz

Stres 

Baskı

Karmaşa

Kaos


18.Soru

Afetlerin tekrar tekrar yıkımlara neden olmaması için  yapılacaklardan değildir?


Bilgi ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak

Toplumun dirençliliğini arttıracak bilgilendirmeler

Afetten etkilenen toplulukların zayıf veya dirençsiz olduğu alanlar ortaya konulmamalı

Toplumun ve fiziksel çevrenin zayıflıklarını azaltacak ya da ortadan
kaldıracak zarar azaltma çalışmaları

Geçmiş afet deneyimlerinden yararlanmak


19.Soru

I. Tehlikelerin belirlenmesi

II. Müdahale ekiplerin eğitimi

III. Tehlike Bilgi Sistemleri

IV. Araştırma

Yukarıda verilen maddelerden hangileri zarar azaltma faaliyetlerindendir?


II-III

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


20.Soru

Afetin ortaya çıkardığı zararın büyüklüğü ve yaygın olması neye bağlıdır? 


afetin şiddetine 

afetin etkilediği alanın genişliğine

afetten etkilenen toplulukların başedebilme kapasitelerine

hiçbirine 

hepsine