Afet Yönetimi 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afete müdahalede koordinasyonun temel bileşenleri entegre iletişim, etkili bilgi yönetimi ve kapsamlı ____________dir?


Karşılık yönetimi

Aciliyet yönetimi 

Kapsam yönetimi

Çevre yönetimi

Vergi yönetimi


2.Soru

I. Sigorta

II. Mevzuat

III. Yapıların denetimi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri zarar azaltma araçları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak ve gelecekte tekrarlanabilecek olası afet risklerini azaltmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar ve faaliyetlerin tümüdür?


Hazırlıklı Olmak.

Acil Müdahale.

Yeniden Yapılanma.

İyileştirme.

Zarar Azaltma.


4.Soru

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 5902 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve buna göre hangi koordinasyon birimi kaldırılmıştır?


Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AADKK)

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (BAADYM)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM)

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK)

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM)


5.Soru

"Afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak ve gelecekte tekrarlanabilecek olası afet risklerini azaltmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar ve faaliyetlerin tümü" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Müdahale

Hazırlık

Zarar azaltma

İyileştirme

Kurtarma


6.Soru

Zarar Azaltma önlem ve yaklaşımları aşağıdakilerden hangisini içermez?


Sosyal yardım

Yasal yönetsel direktifler

Afete dirençli inşaa süreçleri

Mühendislik teknikleri

Mesleki uygulamalar


7.Soru

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yö­netmeliği (Resmi Gazete 18.12.2013/28855) uyarınca, illerde afet ve acil durumların yönetiminden hangi kurum sorumludur?


Kızılay

AFAD

Valilik

Bakanlıklar

İl afet müdürlüklüğü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede, uluslararası kabul görmüş insan odaklı yaklaşımın başlıca yönlerinden biri değildir?


Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, sosyal, kültürel, dini hassasiyetlere özellikle dikkat ve özen gösterilmelidir.

Afetin boyutuna bakılmaksızın insan onuruna ve haklarına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Afetten etkilenen kişi ve grupların haklarını öğrenmesi ve itirazda bulunabilmesi sağlanmalıdır.

İnsan hayatı en önemli değerdir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin zarar azaltma yöntemi olarak fiziksel planlamanın faydalarından biri olduğu söylenemez


İkincil tehlikelerin oluşumunu engellemek,

Afetlerin etkilerini (ve etki alanını) sınırlamak,

Kırsaldan kente göçü yavaşlatmak

Müdahaleyi kolaylaştırmak,

İyileştirme aşamasında normal yaşama dönüşü hızlandırmak


10.Soru

Afet ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Afetin olayın kendisi değil, doğurduğu sonuç olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Tehlikeler oluştuğunda ortaya çıkacak olan bu olumsuz sonuçların/ etkilerin en az seviyede tutulabilmesi için bireyden topluma hazırlık gerekmektedir.

Herhangi bir afetten sonra kalıcı iskân ve normal yaşama geçiş ile ilgili uzun süreli çalışmaların yürütülmesi gerekir.

İyileştirme aşaması, genel olarak afetten etkilenen toplulukların yaralarının sarıldığı, topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresinin oluşturulması faaliyetlerini içerir.

Hazırlık aşamasında kalıcı iskan çalışmaları yürütülür.


11.Soru

Gerekli araç gereçlerin temini ve kontrolünün sağlanması ve daha önceden hazırlanmış plan doğrultusunda müdahalenin gerçekleşmesi aşağıdaki adımlardan hangisidir?


Afetle ilgili ilkyardım 

Yangın Söndürme 

Emniyet ve Tahliye 

Temel Afet Bilinci 

Hafif arama-kurtarma 


12.Soru

Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması TAMP hazırlama sürecinin hangi basamağında yer alır?


Analiz

Organizasyon

Kapasite geliştirme

Entegrasyon

Değerlendirme


13.Soru

Yıkılan veya ağır hasar gören ya da muhtemel afetlerden etkilenebilecek binalarla olan mülkiyet ilişkilerini belgeleyebilen ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilen afetzedeye ne ad verilir?


Geçici Barınma

Hak Sahibi

Kiracı

Misafir

Müteahhit


14.Soru

Yapılacak iş ve işlemlerin, kimler tarafından hangi aşamada yapılacağı, bürokratik, idari vb. sıkıntıların nasıl aşılacağı ve zamanları ile ilgili durum "İyileştirme Çalışması - Planı” nın hangi basamağıdır?


Eylem planında görüş birliği arama

Eylem planı hazırlama 

Uygulama, gözden geçirme, revize etme

Amaçları ve hedefleri belirleme

Halkın katılımı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afette bilgi teknolojilerinin kullanıldığı aşamalardan biri değildir?


Planlama

Eğitim 

Analiz 

Haberleşme 

Hazırlık


16.Soru

Afetten daha fazla zarar görenleri, mesela ailesinden ya da köyünden yakınlarını kaybedenleri, daha az zarar görenlere göre .......................... kılmak doğaldır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Paydaş

Öncelikli

Otorite 

Statik

Lider


17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "afet" kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?


Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn bir mücadele sürecidir.

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır.

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâlidir.

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması halidir.

Kriz hali şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan geçici bir yönetim biçimidir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğa kaynaklı afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar?


Kaymakamlık

Belediye

Valilik

Orman Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İyileştirme Çalışmaları ve Planlarının Prensipleri çerçevesinde, İdeal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” adımları arasındadır?


Kurallar, mevzuat ve politikaları.

Daha çabuk “normale dönme” isteği.

Afet sonrası ortaya çıkan problemleri tanımlama ve anlama.

Siyasi irade.

Paydaş algısı.


20.Soru

Afet sonrası yapılan ve  ana amacı afete uğrayan bölgenin, afet öncesinden daha iyi hale gelmesini sağlamak olan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırma çalışması 

İyileştirme çalışması

Düzenleme çalışması 

Yeniden inşa çalışması 

Sürdürülebilirlik çalışması