Afet Yönetimi 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi plan hazırlama süreçleri içerisinde yer almamaktadır?


Organizasyon

Analiz

İklimlendirme

Kapasite geliştirme

Entegrasyon


2.Soru

Bir yerleşmenin sosyokültürel özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki konulardan hangisi hesaba katılmaktadır?


Bölgenin kültürel özellikleri

Bölgedeki binaların işlevi

Bölgenin tarihsel niteliği

Kentsel alt yapının durumu

Bölgedeki mekansal dağılım


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gediz depremi sonrası nakil işlemlerinde yapılanlardan biri değildir?


Gediz depreminden sonra, deprem mağdurlarının hasarlı konutlarda oturmaları engellenmiştir.

Yeni yerleşim orijinal konumunda, uygun araziler bulundukça gerçekleştirilmiştir.

Elektrik, telefon ve yol gibi birçok hizmet deprem sonrası sağlanmıştır.

Yeni yer seçimlerinde, hazine arazileri ya da mülkiyeti ucuz alanlar, ana yollara yakınlık ve inşaat yapabilmek için topoğrafik olarak uygunluğa dikkat edilmiştir.

Depremde ciddi derecelerde hasar görmüş, yıkılmış köyler ve kasabalarda, afetzedeler için yeni konutlar yapılmıştır.


4.Soru

Tehlikelerin yol açabileceği ani ya da uzun süreli olumsuz etkilerle ülke, toplum, kurum ve toplulukların, temel yapı ve fonksiyonlarını korumak suretiyle, yaşam koşullarını aynen sürdürerek ya da koşullarını ileriye dönük planlarından vazgeçmeden dönüştürerek, baş edebilme kapasitesine ne ad verilir?


Afet

Zarar görebilirlik

Afete dayanıklılık

Afete müdahele

Afet yönetimi


5.Soru

Afet Yönetimi Terimler Sözlüğünde; Afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet öncesinde yapılması gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil yardım malzeme stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin sürekli ve sürdürülebilir olarak yürütüldüğü süreç ne olarak adlandırılır?


Felaket

Afet

Hazırlık

Tedbir

Önlem


6.Soru

Nüfusu 50.000 üzerinde olan  ilçede 40 konutun bir daha kullanılamayacak derecede ağır hasar görmüşse hangi kriterlere göre, konut sahiplerine uzun vadeli ve faizsiz borçlandırma ile afet konutları yapılmaktadır?


Genel hayata etkililik

Afet Etüt raporu

İyileştirme raporu

Hasar Tespiti

Risk Yönetimi


7.Soru

Hangi seçenek afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında yer almaz?


İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması.

Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması.

Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi.

Afette meydana gelen maddi zarar tespitinin yapılması.

Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi.


8.Soru

Hayatın her alanında, afet öncesi ya da sonrası ayrımı yapılmaksızın afete yönelik tüm süreçlerde afet risklerinin önlenmesi ve azaltılmasına önem verilmesi anlayışıyla hazırlanan hangi belge; ulusal strateji, plan ve eylemler için afet yönetimi ile ilgili konularda yol gösterici ve bağlayıcı bir nitelik göstermektedir?


Fiziki Altyapı Belgesi

Deprem Anında Davranış Belgesi

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Güvenli Alanların Belirlenmesi Belgesi

Aile Toplantısı Belgesi


9.Soru

  1. Entegre (bütünleştirilmiş) iletişim
  2. Etkili bilgi yönetimi
  3. Kapsamlı kaynak yönetimi

Yukarıdaki özeliklerden hangi ya da hangileri afete müdahalede koordinasyonun temel bi­leşenleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

2015-2030 yılları arası afet zararlarını azaltma çerçeve planı içerisinde strateji
ve yaklaşımların belirlendiği bir süreç olarak ele alınması hangi aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?


Millenyum bildirgesi

Sendai Konferansı

Kobe Konferansı

Incheon Konferansı

Şangay forumu


11.Soru

Sosyal yaşamı bu derece olumsuz etkileyecek afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler modern afet yönetimi sisteminde, hangi evre olarak adlandırılır? 


İyileştirme 

Hazırlık

Risk Yönetimi 

Zarar Azaltma

Kriz Yönetimi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ön İyileştirme Hizmet Grubuna bağlı gruplardandır?


Barınma Hizmet Grubu

Nakliye Hizmet Grubu

Yangın Hizmet Grubu

Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu

Haberleşme Hizmet Grubu


13.Soru

Aşağıdakilerden hangileri doğa ya da insan kaynaklı bir çok olayın afete
dönüşmesinde etken rol oynamaktadır?

I. Hızla artan nüfus yoğunlukları,

II. Nüfusların riskli alanlarda kümelenmesi,

III. Kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi,

IV. Hızla nüfusu artan kentsel alanların sahip olduğu sanatsal faaliyetlerinin sağlıklı bir büyüme için yeterli olmaması.


I, II, III, IV

I, II, III

IV, III, II

III, II

I, II, IV 


14.Soru

iyileştirme aşamasını kolaylaştırabilecek unsurlardan hangisi; olası bir karar tarafından etkilenebileceklerin sürece dahil edilmesini kapsar?


Vizyon

Öncelik

Otorite

Siyasi irade

Paydaş algısı


15.Soru

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan aşağıdaki taahhütlerden hangisini öngörmemektedir?


Afete müdahale insan odaklı olmalıdır

Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir

Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır

Yapılan faaliyetlerde toplumun bazı kesimlerine ayrıcalık tanınmalıdır


16.Soru

Dirençsizlik, bir toplumun sahip olduğu aşağıdaki hangi faktörlerin durumundan ortaya çıkmamaktadır?


Fiziksel

Sosyal

Ekonomik

Çevresel

Bireysel


17.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri afet hazırlık evresinde yapılması gereken başlıca faaliyetlerdendir?

  1. Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi,
  2. Planlarda görev alacak personellerin eğitimlerinin yapılması, tatbikatlarla bilgi ve becerilerinin arttırılması,
  3. Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek, malzeme stoklarının yapılması,
  4. Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi,
  5. Topluma yönelik faaliyetlerin (organizasyon, eğitim) yürütülmesi,
  6. Hasar görebileceği düşünülen yapılar için onarım, güçlendirme veya kentsel dönüşüm projelerinin yürütülmesi


I, II ve III

II, III ve IV

I, III, IV ve V

II, III, IV ve V

Hepsi


18.Soru

............................,olayları analiz eden, alternatifleri hesaba katan ve uzun vadede sonuçlarını
verecek kamu yararını kısa vadeli çıkarlar üstünde tutacak iradedir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Siyasi irade

Paydaş algısı

Vizyon

Öncelik

Liderlik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Afet sonrasında öncelikli olan asıl hedeflerden biri değildir?


Yerel ekonomik canlılığın yeniden kazanılması.

Toplum eğitimi.

Sanayinin ve ticaretin desteklenmesi

Afete uğramamış en yakın yerleşim birimine taşınma.

Altyapının geliştirilmesi.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olay türü ve ölçeğine göre gereken destek bakımından belirlenen müdahele seviyelerinden değildir?


Müdaheleye gerek olmayan

Yerel imkanların yeterli olduğu

Bölgesel takviye gereken

Ulusal destek gereken

Uluslararası destek gereken