Afet Yönetimi 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Potansiyel riski azaltmak, Afetlerin sonuçlarını hafifletmek, İkincil tehlikelerin oluşumunu engellemek, Afetlerin etkilerini (ve etki alanını) sınırlamak Şekline sıralanarak devam eden unsurlar kentler için zarar azaltmada kullanılan hangi planlamanın faydaları arasında yer almaktadır.


Fiziksel planlama

Sosyokültürel planlama

Hukuki planlama

Yönetsel Planlama

Yasal planlama


2.Soru

Milli güvenliği, kamu düzenini ve güvenliğini ilgilendiren farklı olay ve durumları da kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Afet

Acil durum

Risk

Politika

Süreç


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP hazırlık aşaması faaliyetlerinin kapasite geliştirme sürecine ait adımlarındandır?


Hizmet grubu acil durum irtibat numaralarının tespiti 

Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kâgıda dökülmesi 

Hizmet grubunun raporlama ve haberlesme usullerinin tespiti 

Hizmet grubu ekiplerinin kurulması 

Hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde is bölümü yapması 


4.Soru

Afetlerin etkisi sonucunda yapılar ve tesisler hasar görebilmekte ve bu hasarların boyutuna bağlı olarak can ve mal kayıpları oluşabilmektedir. Bir afet sonrası zarar gören tesislerden hangisinin ikincil afetlere neden olma ihtimali vardır?


İtfaiye teşkilatı

Hastaneler

Kimyasal tesisler

Eğitim yapıları

Köprü, viyadük gibi ulaşım yapıları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "toplumun ihtiyaçlarını gidermek için uygun araçları, inanılır ve güvenilir
olarak kullanma becerisini" ifade etmektedir?


Finansman

Vizyon

Misyon

Otorite

Paydaş algısı


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde afet sonrası zarar azaltma çalışmaları ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?


Kaynak kullanımında kısıtların az olması

Kaynak çeşitliliğinin fazla olması

Daha esnek kaynak kullanımı
Kaynak kullanım planlamasının önündeki kısıtların azlığı

Daha sınırlı kaynak kullanımı


7.Soru

İyileştirme çalışmalarını kolaylaştırabilecek unsurlardan hangisinde olası bir karar tarafından etkilenebilecek kişilerin, kurum ve kuruluşlar ile organizasyonların belirlenmesi ve sonrada karar verme mekanizmasının içine dâhil edilmesi gerekir?


Vizyon

Paydaş 

Paydaş algısı 

Siyasi irade

Finansman


8.Soru

I.Afete müdahalede kurumsal paydaşlar arası bilgi paylaşımının ve kaynakların etkin kullanımının mevzuatta karşılığının olması, yoksa gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

II.Afete müdahaleyle ilgili operasyonel (uygulamaya dönük) süreçlerin yürütülmesinde, hizmet ve ekiplerin asgari yeterlilikstandartlarının belirlenmesi, uygulamanın kontrol altına alınması.

III. Afete müdahalede etkili işbirliği sağlamak üzere, özel ve sivil kuruluşların akreditasyonunun (yeterlik/uygunluk onayının) geliştirilmesi.

Yukarıdakilerden hangileri Afete Müdahale Planı(AMP) hazırlık ve uygulama süreçlerinde, yasal dayanak ve toplum desteği bakımından dikkat edilmesi gereken başlıca konular arasındadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


9.Soru

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan öngörülan taahhütlerden biri değildir?


Afete müdahale insan odaklı olmalıdır

Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir

Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır

Uygulamada “daha fazla zarar verme” ilkesi esastır


10.Soru

DPTP, 2000’e göre kapsamlı bir afete hazırlık stratejisi aşağıdaki hangi unsurları içermelidir?


Tehlike, risk ve zarar görebilirliğin değerlendirilmesi,

Hazırlık planları,

Müdahale yöntem ve stratejileri,

Kaynak yönetimi

Bilgi yönetimi


11.Soru

Afete müdahalede ortak davranış kuralları geliştirme çabaları sonucu bir ilk adımı, afete müdahalede Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve sivil toplum örgütleri tarafından uluslararası davranış kurallarının kabul edilmesi olmuştur. Bu Uluslararası Davranış Kuralları aşağıdakilerden hangisi ile anılmaktadır?


JSI Core Humanitarian Standard

Humanity Code

IFRC Code of Conduct

BR Behavior Rule

IBC International Behavior Code


12.Soru

Afet sonrası değerlendirme aşamalarından 2-4 hafta sonrasını kapsayan basamak aşağıdakilerden hangisidir.


İlk (ön) değerlendirme

Hızlı değerlendirme

Ayrıntılı değerlendirme

Ayrıntılı değerlendirme (İyileştirme dahil)

Son değerlendirme


13.Soru

703 numaralı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 5902 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve seçeneklerdeki hangi kurul kaldırılmıştır?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Acil Durum Yönetim Merkezi

Afet Bölge ofisleri

Kızılay bölge ofisleri

Afet önleme çabaları kurulu


14.Soru

Kısaca HAP olarak adlandırılan plan hangi bakanlık tarafından hazırlanmıştır?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bayındırlık Bakanlığı

Milli savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimine girer?


Kayıp ve zararların azaltılması

Hazırlık

Afetlerin etkilerini anlamak

Haritalamak

Afet sonrası çalışmalar


16.Soru

Afete müdahale sürecinin hangi aşaması günlük hayatın afet öncesindeki olağan akışı olmasa da, yeni koşullarda normalleşmesine, istikrar kazanmasına yardımcı bir geçiş dönemini oluşturmaktadır? 


Acil müdahale 

İnsani yardım 

Acil yardım 

Kriz yönetimi 

Ön iyileştirme aşaması 


17.Soru

Yerel düzeyde, uygulamaya dönük, yetki, görev, sorumluluk ve kaynak  eşleştirmesine dayalı, hazırlanması ilgili kademenin sorumluluğunda olan planlar AMP çerçevesinde nasıl adlandırılır?


Olaya Özel plan

Olay incelemesi

Operasyon planı

ÇED planı

Yatırım planı


18.Soru

Yerleşmenin afetlere karşı risk değerlendirmesinde mevcut yolların kapasitesi (trafik yoğunluğu, yönü, ulaşılabilirliği yan ve ikincil yollar ile bağlantısı gibi) “acil ulaşım planları”'nın oluşturulmasını gerekli kılan unsur aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


Fiziki alt yapı

Eğitsel durum

Dirençlilik

Ulaşım ve erişebilirlik

Yasal ve hukuki dayanaklar


19.Soru

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Bu kavram daha çok afet olayı meydana geldikten sonra Hasarın onarılması ve acil yardıma ihtiyaç duyan topluluklara sağlık, barınma, giysi ve diğer ihtiyaçları için yardım çalışmaları için kullanılmaktadır.


Zarar Azaltma

Kriz Yönetimi

Erken Uyarı

Dirençli Toplum Oluşturma

Yara Sarma


20.Soru

Ülkemizde yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak tüzel ve gerçek kişileri kapsayan organizasyon şemasına ne ad verilir?


TAMP

STK

Bakanlıklar

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

AFAD Teşkilat şeması