Afet Yönetimi 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Finans ve İdari İşler Servisinin bünyesinde bulunan hizmet grupları arasındadır?


Hizmet Grupları Lojistiği HG

Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım HG

Teknik Destek ve İkmal HG

Kaynak Yönetimi HG

Zarar Tespit HG


2.Soru

"İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmaması" aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 


İnsani kriz 

Afet yönetimi 

Risk 

Zarar görebilirlik 

İkincil tehlike 


3.Soru

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlamakla yükümlüdürler. İfadesi aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124. Maddesi

2547 Sayılı İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu

Başbakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Kararnamesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Afet Acil Durum Yönetmeliği


4.Soru

Hangi kurum uluslararası afet zararlarını azaltma politika ve stratejilerine önderlik yapmaktadır?


Birleşmiş Milletler

Uluslararası Çalışma Örgütü

Dünya Bankası

NATO

Dünya Sağlık Örgütü


5.Soru

28 Mart 1970 günü Gediz ve yakın civarını vuran deprem kaç büyüklüğünde olmuştur?


7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


6.Soru

I. Toplumun kendi kaynakları ile baş edebilme kapasitesinin aşılması.

II. İnsanlar ve çevre üzerinde önemli kayıplara neden olması.

III. Yaşamsal fonksiyonların ciddi bir şekilde bozulması.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi için karşı karşıya kalınması gereken etmenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız afet çantası deprem sonrası ilk kaç saatte, bir hayat kurtarıcıdır?


8

12

24

48

72


8.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


2002

2005

2011

2013

2015


9.Soru

Afet Yönetimi Terimler Sözlüğünde “Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay'' ne olarak adlandırılmaktadır?


Afet

Deprem

Kriz

Yıkım

Felaket


10.Soru

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olan planın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Afet Acil Müdahale Planı (AAMP)

Afet Mücadele Planı (AMP)

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Afet Gurup Hizmet Planı (AGHP)

Türkiye Afet Koordinasyon Planı (TAK)


11.Soru

  1. İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması
  2. Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
  3. Tarih ve kültür miraslarını, çevre ve çevre sağlığını koruyucu önlemlerinin ikinci plana bırakılması
  4. Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedeflerdendir?


I, II, III, IV

II, III, IV

I ve III

I, II, IV

II ve IV


12.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP planlama sürecine göre aşağıdakilerden hangisi kapasite geliştirme sürecinin içinde yer almaktadır?


Masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması

Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kâgıda dökülmesi

Tüm hizmet grupları planlarının bütünlestirilmesi

Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması

Hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde is bölümü yapması


13.Soru

Hangi depremden sonra deprem mağdurlarının hasarlı konutlarda oturmaları engellenmemiştir?


Erzincan Depremi

Van Depremleri

Düzce Depremi

Dinar Depremi

Gediz Depremi


14.Soru

Seçeneklerden hangisi afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasında sayılmayabilir?


Koordinasyonda yer alacak kuruluşlarınkatkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması

Kurum içi işleyişlerin, onay mekanizmalarıve personel görevlendirmenin koordinasyonda süreçleri yavaşlatmayacak, sürekliliği aksatmayacak şekilde yapılması

Koordinasyonda yer alan farklı kuruluşların özellikle kilit konumda görevli yönetici ve elemanlarıarasında kişisel tanışıklığın ve karşılıklı güvenin önceden geliştirilmesi

Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fizikselalan sınırları olması


15.Soru

Aşağıdaki etmenlerden hangisi doğa ya da insan kaynaklı birçok olayın afete dönüşmesinde etkili olan etmenlerden biri değildir?


Hızla artan nüfus yoğunlukları

Nüfusların riskli alanlarda kümelenmesi

Ekonomik kriz

Kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi

Hızla nüfusu artan kentsel alanların sahip olduğu alt ve üst yapı kapasitelerinin sağlıklı bir büyüme için yeterli olmaması


16.Soru

Seçeneklerde verilen afet sonrası değerlendirme aşamalarından hangisi doğru değildir?


İlk 72 saat içinde - İlk (ön) değerlendirme

1-2 hafta içinde - Hızlı değerlendirme

2-4 hafta içinde - Ayrıntılı değerlendirme

4-5 hafta içinde - Acil değerlendirme

5 hafta ve sonrası - Ayrıntılı değerlendirme (İyileştirme dahil)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "afet sonrası çalışmalardan" biridir?


Hazırlık

İyileştirme

Erken uyarı

Tahmin

Afetlerin etkilerini haritalamak


18.Soru

Psikososyal Destek, Ayni Bağış-Depo Yönetimi-Dağıtım hizmetleri gibi hizmetler Türkiye Afet Müdahale Planı'na(TAMP) göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin yükümlülükleri arasındadır?


İçişleri Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı


19.Soru

Hizmet gruplarının ortak bilgi işlem portalı hazırlanması TAMP'ın hangi basamağında yer almaktadır?


Kapasite geliştirme

Değerlendirme

Entegrasyon

Analiz

Organizasyon


20.Soru

I. Afete müdahalede iletişimin, önceden birlikte geliştirilen ve tatbikatı yapılan ortak bir iletişim planı, tanımlanmış iletişim terimleri, kuralları ve yapılarına dayandırılması. II. Kuruluşlar arasında karşılıklı beklentilerin, hedeflerin ve yardımlaşma ortak paydasının tam ve doğru olarak anlaşılması için iletişimin geliştirilmesi ve gerekli mekanizmaların oluşturulması, III. Afetle ilgili bilginin toplanması, değerlendirilmesi, sınıflandırılması, paylaşılması için gerekli yöntem, mekanizma ve teknik alt yapının önceden birlikte oluşturulması. Afete müdahalede koordinasyonun temel bileşenleri entegre (bütünleştirilmiş) iletişim, etkilibilgi yönetimi ve kapsamlı kaynak yönetimidir. Bu çerçevede yukarıdakilerden hangileri kurum içinde ve kurumsal paydaşlar arasında gerçekleştirilmesi gereken ortak çalışmalar arasındadır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

I. II. ve III.