Afet Yönetimi 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Fiziksel çevre bileşenleri
 2. Sosyokültürel çevre bileşenleri
 3. Eğitim bileşenleri
 4. Yönetsel ve hukuksal bileşenler

Afet risklerinin analiz çalışması yukarıdaki hangi bileşenler üzerinden yürütülmektedir?


I, II, IV

I, II, III, IV

III ve IV

I ve II

II ve IV


2.Soru

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi risk yönetimi kapsamında yer almaktadır?


Etki analizi

Kayıp ve zararların azaltılması

İyileştirme

Yeniden yapılanma

Müdahale


3.Soru

I. Evleri ve iş yerleri afetlerden zarar gören hak sahiplerine, devlet tarafından ev ve iş yerleri inşa edilmektedir. 

II. Geri ödeme koşulları kolaylaştırılarak afetzedenin üstüne yük binmesi engellenir. 

III. Hak sahiplerinin borçlarını oldukça güç şartlarda ödeyebilmesi için düzenlemeler getirilmiştir

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?


Yalnız I.

Yalnız II.

Yalnız III.

I. ve II.

II. ve III.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP Ulusal düzeyde Müdahale organizasyonuna göre Operasyon servisine ait olan Ön İyileştirme hizmet gruplarından birisi değildir?


Hasar Tespit Hizmet Grubu

Alt Yapı Hizmet Grubu

Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu

Defin Hizmet Grubu


5.Soru

Okullar için hazırlanacak afet ve acil durum yönetimi planları eğitim ve tatbikatlarla ne kadar zamanda bir geliştirilmeli ve güncellenmelidir? 


Yılda bir 

İki yılda bir

Üç yılda bir 

Dört yılda bir

Beş yılda bir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üç aşamalı afet yönetimi yaklaşımında 'afet öncesi' için kullanılan tanımdır?


Kriz yönetimi

Acil durum

Sivil savunma

Risk yönetimi

Altyapı çalışması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP hazırlık aşaması faaliyetlerinin organizasyon sürecine ait adımlarındandır?


Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kâgıda dökülmesi 

Tüm hizmet grupları planlarının bütünlestirilmesi 

Hizmet grubu 0. dakika planlanması 

Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması 

Hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde is bölümü yapması 


8.Soru

afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak ve gelecekte tekrarlanabilecek olası afet risklerini azaltmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar ve faaliyetlere ne ad verilir?


Acil müdahale

İyileştirme

Zarar azaltma

Afet etüdü

Hazırlıklı olma


9.Soru

 1. Organizasyon Süreci
 2. Analiz Süreci
 3. Kapasite Geliştirme Süreci
 4. Entegrasyon Süreci

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Ulusal ve yerel düzeyde Hizmet Grubu (HG) için plan hazırlama süreçlerinin aşamalarındandır?


I, II, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III


10.Soru

Fransa ve İspanya’ dan sonra, Avrupa’da özel afet sigortası programını oluşturan ve yürürlüğe koyan üçüncü ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Almanya

İngiltere

Avusturya

Türkiye

İtalya


11.Soru

I. Depremde ciddi derecelerde hasar görmüş, yıkılmış köyler ve kasabalarda, afetzedeler için yeni konutlar yapılmıştır.  II. Gediz depreminden sonra, diğer örneklerinin aksine (Lice 1975 ve Erzurum 1983depremleri), deprem mağdurlarının hasarlı konutlarda oturmaları engellenmiştir. III. Elektrik, telefon ve yol gibi birçok hizmet deprem sonrası sağlanmıştır. Yukarıdaki eylemlerden hangileri Gediz depremi sonrası nakil işlemlerinde yapılmıştır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II

I. ve III.

II. ve III.


12.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi koordinasyon grubunda yer alacak birey, birim ve/veya kuruluşlarla ilgili olarak, açıklığa kavuşturulması gereken konulardan biri değildir?


Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik,

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması,

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fizikselalan sınırları,

Hizmetten yararlanması planlanan nüfusun(hedef grubun) tanımı ve özellikleri,

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı


13.Soru

 1. Valilikler
 2. AFAD
 3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 4. Kızılay
 5. 8 Bakanlık Yerel Teşkilatları ve Kızılay

Yukarıdakilerden hangileri Ulusal ve yerel düzey ana görevlendirmede yerel düzeyi temsil etmektedirler?


I ve II

I ve IV

I, II, III

I, III, IV

I, III, V


14.Soru

Mekansal planlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Mekansal planlamada ekonomik araştırmalar önceliklidir. 

Mekansal planlamada öncelikli olarak  müteahhütler ve ilgili bakanlıklar söz sahibidir. 

Hak sahibi olarak belirlenen afetzedelere yapılacak konutların afet tehlikesi altında bulunmayan alanlara, sağlam bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Afet sonrası hak sahiplerine konut ve işyerleri yapılmadan önce uygun alanlara yer seçimleri yapılır. Yer seçimlerinde beş tür uygulamayla karşılaşılmaktadır.

Uygulamaların ilki ‘yeni bir yere yapılan yerleştirme (nakil)’ uygulamalarıdır. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası öncelikli hedeflerden biri değildir?


Zarara uğramış birey ve toplulukların desteklenmesi 

Yerel ekonomik canlılığın yeniden kazanılması

Altyapının geliştirilmesi

Maddi destek sağlanması

 Toplum eğitimi


16.Soru

Afetten etkilenen nüfusun sosyal bakımdan zarar görebilirliğinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangi mekanizmanın rolü ve önemi çok fazladır.


Toplumsal Destek

Yerel Destek

Sosyal Destek

Eğitsel Destek

Finansal Destek


17.Soru

"................., afete müdahaleye yönelik genel planlamanın yanı sıra afet türüne göre özel müdahale gerektiren durumlar (kitlesel yaralanmalı kaza, yangın, kimyasal olay, salgın hastalık vb.) için, olay türüne göre önceden hazırlanan planlardır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Yönetim planları

Lojistik planları

Olaya özel planlar

Afete müdahale planı

Operasyon planları


18.Soru

Japonya’nın Doğu kıyılarını etkileyen ve Rihter Ölçeği’ne göre 9.0 büyüklüğünde depremin meydana gelme tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 


1766

1894

1912

1999

2011


19.Soru

Afetler sonrası geniş yetkiye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası kuruluşlar

Kaymakam ve vali

Sivil toplum kuruluşları

Medya

Akademik kuruluşlar


20.Soru

1995 Kobe depreminden sonra başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ilk 3 ayı kapsayan ilk aşamanın eylemlerinden biridir?


İmar planlama konferansı

Uzman görüşlerinin alınması

Arazi kullanım kararlarının alınması

Vergi indirimleri için kararlar

Yapılaşmaya ilişkin kısıtlamalar