Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hane halkı büyüklüğü ve türü yoksullukla yakından ilgilidir.

II. Hane halkındaki fert sayısının artması yoksul hane halkı ve fert oranın artmasına neden olmaktadır.

III. Aile reisinin kadın olduğu tek ebeveynli hane halkları, aile reisinin erkek olduğu tek ebeveynli hane halkına oranla daha yoksuldur.

IV. Ailenin yoksulluğundan en fazla etkilenen grup yaşlılardır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluğa ilişkin doğru bilgilerdir?


I,II

I,II,III

I,II,III,IV

II,III

Yalnız IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aileyle yapılan çalışmalarda son değerlendirme aşaması için yanlış bir ifadedir?


Son değerlendirme, uygulamanın amaca ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkarmanın bir
aracıdır ve amaçlara, hedeflere ulaşmak için kullanılan araçları gözden geçirmeyi de içerir.

Son değerlendirme, yardım sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz ve hesaba katılmayan çıktıları tanımlar.

Son değerlendirme, ön değerlendirmede gerekli tüm bilgiler elde edildikten, bilgilerin
anlamları konusunda sonuçlar alındıktan ve durum için aile anlaşıldıktan sonra başlar.

Son değerlendirme, beklenenlerin olup olmadığının ortaya çıkarıldığı aşamadır ve tamamlanmış bir işe bakmaya, hangi teknik ve yöntemlerin ne şekilde işe yaradığını saptamaya yarar.

Son değerlendirme, müdahale tamamlandıktan sonra müdahale amaçlarıyla ilişkili olarak ailenin işlevsellik düzeyi hakkında bilgi toplanmasıdır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerini yerine getirebilen (işlevsel) sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir?


Aile üyeleri arasında çok az çatışma vardır

Gelişimsel değişikliklere çok kolay uyum sağlarlar.

Stresli olaylarla çok kolay baş edebilirler

Şefkatli, sempatik, sıcak ve sorumluluk sahibidirler

Aile üyelerinde farklılaşmış bencillik gelişir ve bu durum da zihinsel süreçte olur.


4.Soru

‘’Birden fazla kuşağı içinde barındıran ve akrabalık ilişkilerinin güçlü olarak yaşandığı, gelirin paylaşıldığı kalabalık aile üyelerinin oluşturduğu aile biçimidir.’’ Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen aile biçimidir?

 


Geniş aile

 

Birleşik/Bütünleşik aile

 

Bütünleşik aile

 

Küçük (Modern) aile

 

Parçalanmış ya da tamamlanmamış aile

 


5.Soru

Kornblum ve Julian'ın araştırmasına göre boşanma ile ilgili özelliklerden hangisi doğrudur?


Eşlerin yaşı: 40’lı yaşlardaki çiftler boşanmaya daha fazla eğilimlidir

Nişanlılık süresi: Nişanlılık süresi uzun olanların boşanma oranları yüksektir

Evlilik yaşı: Genç yaşta evlilik boşanma için risk faktörüdür

İkinci evlilik: Bir kez boşanma diğer boşanmaları zorlaştırır

Toplumsal sınıf: Boşanmalar, yüksek sosyoekonomik düzeylerde daha sıktır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istismar örneği değildir?


Fizyolojik istismar

Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar

Ekonomik istismar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ailelerin karşılaştığı sorunların çözümü için aileye yönelik planlı müdahale sürecinin aşamalarıdır?

 


Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma

Ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme

 

Planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme

 

Tanışma, öndeğerlendirme, planlama  

 

Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde stratejik yaklaşım ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır?

 


Stratejik inceleme

 

Stratejik hümanizim

 

Stratejik oluşum

 

Stratejik düşünce

 

Stratejik odaklanma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal hizmetinin başlıca amaçlarından biridir?


Ailenin hukuka aykırı davranışını cezalandırma. 

 Uyumlu ve sağlıklı aile ilişkilerine katkıda bulunma. 

Ailenin, yabancı kültürlerle tanışmasını sağlama. 

Ailenin özgün yapısını ortadan kaldırma. 

Ailenin tüm sırlarının öğrenilmesini sağlama. 


10.Soru

Sosyolog Richard J. Gelles, polis ve askeri saymazsak, ............. toplumdaki “en büyük şiddet grubu” olduğunu söylemektedir. 

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve doğru şekilde tamamlar? 


Ailenin 

Babanın 

Arkadaşların 

Okulun

İş arkadaşlarının 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile ile madde kullanımı arasındaki etmenlerden biri değildir? 


Madde kullanan gençlerin büyük çoğunluğunun ailesinde uyuşturucu madde kullanan kişilere rastlanmamıştır

Madde kullanan gençlerin aileleri genellikle ihmal eden, yeterli kontrol, sevgi ve destek sağlamayan, gevşek disiplinli ana babalardır

Boşanmış, ayrı yaşayan, ebeveynden birinin kaybedilmiş olduğu, parçalanmış aile çocuklarında uyuşturucu madde kullanımı yaygındır

Anne babanın iyi birer model olmaması da önemli bir etkendir

Aşırı koruyucu, kollayıcı ailenin çocuklarında da uyuşturucu kullanımı yaygın olduğu gözlenmiştir


12.Soru

Sorun-çözme ve çatışmayı çözmeye yönelik becerilerinden yoksun olan bireyleri tanımlama da aşağıdaki şıklardan hangisi uymaktadır? 


Şiddet eğilimli bireyler 

Kendini suçlayanlar 

Suç mağduru 

Aile içi şiddet mağduru 

Fiziksel bozukluğu olan bireyler 


13.Soru

  1. Trafik Cezaları hasılat payının %50’si,
  2. RTUK Reklam gelirleri hasılatından %15,
  3. Bütçeye konulacak ödeneklerden,
  4. Her nevi bağış ve yardımlardan oluşmak
  5. Milli piyango gelirlerinin % 7'si
  6. Elektrik enerjisi hasılat payının %57'si

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini oluşturan kaynaklardandır?


I, II, V ve VI

I, II, III ve IV

I ve II

IV ve V

Yalnız IV


14.Soru

Kişi, grup ve ailelerin kendilerinden veya çevre koşullarından kaynaklanan maddi ve manevi sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmayı ve yasam koşullarını iyileştirerek, toplumda işlevsellik kazanmalarını sağlamayı amaçlar. Bu tanıma ne ad verilir?

 


Aile Hekimliği

 

Danışmanlık Hizmetleri

 

Sosyal Hizmetler

 

Kızılay

 

Yardımlaşma Derneği


15.Soru

Sistem yaklaşımına göre, ailenin yerine getirmesi gereken görevlerden hangisi Ailelerin, üyelerinin ve sistemin bütününün sağlığını artırarak ailenin fiziksel çevresini devam ettirmesi zorunludur?

 


Ailenin duygusal atmosferini yönetme

 

Aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme

 

Aile üyelerinin devamlılığını sağlama

 

Kimlik görevlerini yönlendirme

 

Sınırları düzenleme

 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına örnek olarak gösterilemez


Eleştirmek 

Alay etmek 

Ara sıra öğüt verme 

Gözdağı vererek konuşmak 

Sürekli övmek


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır?

 


İlişki

 

Kural

 

Kalıp

 

İletişim

 

Yapı

 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımına göre, ailenin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?


Kimlik görevlerini bireysel olarak belirleme.

Sınırları düzenleme

Ailenin duygusal atmosferini yönetme.

Ailede meydana gelen  değişimi yönetme.

Aile üyelerinin devamlılığını sağlama


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelere olan bazı inanç ve kanılardan değildir?


Ebeveynlerin çocukların gereksinimlerine etkili ve olumlu tepki verebilmeleri için öncelikle onların temel gereksinimleri karşılanmalıdır.

Her bir aile üyesinin sevgi, ilgi ve destek gereksinimi vardır

Her insan aileye gereksinim duymaz.

Ailenin karşılaştığı güçlüklerin birçoğu bir gecede meydana gelmez ancak yıllar içinde aşamalı olarak gelişir

Aile/ebeveynlik ile ilgili düşüncelerde ve eylemlerde farklılıklar vardır.


20.Soru

Satir iletişimde ………………………………… üzerinde durmuştur.

Yukarıdaki ifadeyi aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?


Uyumsuzluk

Yüz ifadeleri

Ses tonu

Beden duruşu

Sözsüz iletişim