Almanca 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.
Aşağıda verilen cümleleri karşılıklı konuşma şeklinde sıraya diziniz
1. S: Ist hier noch frei ?
2. R: Bist du auch ein Au-pear?
3. R: Ja bitte
4. S: Ja! Du sprichst aber gut Deutsch
5. S: Gut, dankeschön


12345

54321

23541

13524

13542


2.Soru

 „Ich bin Vegetarier.“ Cevabına sorulması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?


Mögen Sie Fleisch?

Essen Sie gern Kuchen?

Mögen Sie Gemüsesuppe?

Trinken Sie Milch?

Mögen sie Erdbeeren?


3.Soru

Welches ist essbar?


der Wein

das Fleisch

die Zigarette

die Zahnpasta

die Zeitung


4.Soru

Wie spricht man die folgende Uhrzeit aus?Aşağıda verilen saat nasıl okunur? '11.30'


Halb elf.

Es ist halb zwölf.

Es ist halb zehn.

Zwölf Uhr dreißig.

Es ist elf dreißig.


5.Soru

Was sind Sie von Beruf? cümlesine uygun cevap hangisidir?


Ich bin Taxifahrer.

Ich weiß nicht.

Frau Vogel arbeitet im Hotel.

Mir geht’s nicht so gut.

Danke, es geht.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun görevlerinden değildir?


Afrika’da insan ve halkların haklarını geliştirmek

Afrika’da insan ve halkların haklarını korunmak

Afrika’da insan ve halkların haklarına ilişkin belge toplamak

Afrika’da insan ve halkların hakları ile ilgili kuruluşları desteklemek

Afrika hükumetlerinin mevzuatlarına dayanak oluşturabilecek yasalar oluşturmak.


7.Soru

Um wie viel ........... essen die Spanier zu Mittag? soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi ifade uymaktadır?


Stunde

Uhr

Zeit

Taschenuhr

Mittagspause


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları unsurlarından değildir?


Yetki

Anayasa ile düzenlenme

Talep

Tanınma

Saygı gösterilme


9.Soru

I) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,

II) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı,

III) İşkencenin ve İnsanlık dışı Veya Onur Kırıcı Ceza Veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa'nın insan haklarının korunması yönündeki yargısal nitelikteki koruma usulleridir?


Yalnız III

Yalnız I

 I ve III

I ve II

Hepsi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları hukukuna göre kullanılması sınırlanabilen haklardandır?


Mahpuslara insancıl davranma hakkı

Kanunla kurulmuş, yetkili, bağımsız, ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı

Hukuki kişilik hakkı

Sendika kurma hakkı

Evlenme, aile kurma ve evlilerin (eşlerin) eşit haklara ve sorumluluklara sahip olma hakkı


11.Soru

Ergaenzen Sie den Dialog zwischen dem Kunden und dem Verkaufer. A. ...... ....... ? B. İch möchte 400g Schafskaese und 200g grüne Oliven bitte. A. Sonst noch etwas? B. Danke, das war's.


Sie wünschen?
War alles in Ordnung?
İst das alles?
Auf Wiedersehen.
Sonst noch etwas?

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi,Temel hak ve hürriyetlerin  hukukî olarak  sınırlamaların ve düzenlenmelerinin yasama organlarına bırakılmasının nedenlerinden birisi olamaz?


Yasama organının yanılmazlığının kabul  edilmiş olması,

Bu konuda en çok milletin temsilcilerinden oluşan Yasama organına güven duyulması,

Kanunların yasama organlarında herkese açık görüşme ve tartışma usulüyle hazırlanmasının güven yaratması,

Yasama organın da tarafsızlık ve eşitliğin daha iyi sağlanacağının düşünülmesi,

Kişiler açısından özgürlüklerin kanunla sınırlanmasının daha çok güvence oluşturması,


13.Soru

“Yaşama hakkı”, “işkence yasağı”, “kölelik ve kulluk yasağı”, “suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği”, “düşünce hürriyeti” ve “din ve vicdan hürriyeti”. Bu Temel  İnsan Hakları  aşağıda ki seçeneklerde belitilen hangi halde kısmen veya tamamen durdurulabilir veya sınırlandırılabilir?


Savaş halinde,

Seferberlik halinde,

Sıkıyönetim halinde,

Olağanüstü yönetim halinde,

Hiçbir halde,


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması açısından önemli fonksiyonlara ve sorumluluklara sahip sözleşme dışı koruma organlarından biri kabul edilemez?


Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Hukuk Komisyonu

Güvenlik Konseyi

BM Genel Kurulu

İnsan Hakları Konseyi


15.Soru

"_________ ist mein Hobby, Ich besuche einen Salsakurs." Welche Antwort ergänzt die obige Lücke am besten? Boş bırakılan yeri tamamlamak için en uygun seçenek hangisidir? 


In die Schule gehen

Krank werden

Tanzen

Hausaufgaben machen

Zur Arbeit fahren


16.Soru

Wo kaufen Sie ein? Wie lautet die Antwort auf die Frage? Sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


Ich einkaufe auf dem Markt.
Ich ein auf dem Markt kaufe.
Ich kaufe auf dem Markt ein.
Ich einkaufen gehe auf dem Markt.
Ich auf dem Markt einkaufen.

17.Soru

Ich gehe immer am Vormittag einkaufen.

Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?

Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?


Ben sık sık öğleden sonra temizlik yaparım.

Bazen öğlenleri televizyon izlerim.

Öğleden sonra markete giderim.

Daima öğleden önce alışverişe giderim.

Alışverişi asla öğleden sonra yapmam.


18.Soru

Bir insan hakkının varlığından söz edebilmek için “yetki”, “talep”, “tanınma-saygı gösterilme”
unsurlarından oluşması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bir insan hakkının varlığından söz edebilmek için olması gereken unsurlardan birisi olamaz?


Yetki

Talep

Tanınma 

Saygı gösterme 

Vazgeçilmezlik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi köle ticaretini kontrol ve önlemede etkili tedbirler içermektedir?


1890 Brüksel Kanunu

Sened-i İttifak

1215 Magna Carta

Adalet Fermanı

Kanun-i Esasi


20.Soru

“Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’’ devletleri, kişiler arasında hangi ayrımcılığının yapılmasını önleme konusunda yükümlü kılmıştır?


Din ayrımcılığı

Mezhep ayrımcılığı

Irk ayrımcılığı

İdeolojik (siyasi)ayrımcılık

Cinsel(kadın-erkek) ayrımcılık