Almanca 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Was machst du abends?'' Welche Antwort passt zu dieser Frage? Bu soruya hangi cevap uygundur?


Ich frühstücke gern.

Ich habe keine Zeit.

 ich sehe fern.

Mir geht's schlecht.

Ich habe Nachtdienst.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden biri değildir?


Tanıma

Düzenleme

Dokunmama

Koruma

Temin-tedarik


3.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Welcher Name der folgenden Länder ist falsch geschrieben?


Marokko

Spanien

Portugal

Kenya

Chile


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Raportör misyonlarının görevinden değildir?


belli bir soruna ilişkin olguları tespit etmek

olguları raporla bildirmek

sorunla ilgili çözüm önerileri sunmak

Uzman misyonlarına başvurulup başvurulmamasına karar vermek

Sorunları mahkemeye sevk etmek


5.Soru

Wie lautet das Modalverb können in der 3. Person Singular im Präsens? Können fiilinin 3. tekil şahıs çekimi şimdiki zamanda (Präsens) nedir?


kann

kannst

könnt

können

könnt


6.Soru

-Wie geht es dir?- ................... , danke. Finden Sie die passende Aussage, die den oben angegebenen Dialog richtig ergänzt. Yukarıda verilen konuşmayı uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Ich bin gut

Ich bin super

Mir geht's gut

Ich danke dir

Ich arbeite


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin, “ulusun hayatını tehdit eden diğer olağanüstü durumlar” kavramını yorumlayarak tüm toplumu etkileyen ve onun için bir tehlike teşkil eden bir durumun varlığı için gerekli  gördüğü şartlardan birisi değildir?


Olağanüstü durumlar gerçek ve muhakkak olmalıdır,

Tüm ulusu etkilemelidir,

Toplumun sağlığı  için potansiyel tehlike yaratabilme olasılığı olmalıdır,

Toplumun düzenli hayatının devamlılığını tehdit etmelidir,

Kriz veya tehlike, kamu güvenliğini,  için alınması gereken normal tedbirlerin ötesinde olağandışı olmalıdır


8.Soru

Aşağıdaki boşluğa hangisi uygundur?

Was ergänzt den folgenden Satz?

„Markus Neumann ist… Krankenpfleger.“


eine

einen

ein

einer

einem


9.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç hâkim görev yapmaktadır?


9

19

30

47

51


10.Soru

_____________ wir einen Salat? Cümlesinde eksik olan ve cümleye uyan fiil hangisidir?


Kochen

Backen

Machen

Braten

Glauben


11.Soru

Tom hat eine Schwester, _______ Name ist Olga.


ihre

ihr

seine

sein

sie


12.Soru

Bir hürriyetin kullanılması için gerekli iznin verilip verilmemesinde kamu otoriteleri mutlak bir takdir yetkisine sahip bulunmaları hâlinde  hangi rejim geçerlidir?


Anti-liberal rejim

Yasaklayıcı önleme rejimi

Düzeltici önleme rejimi

Basit önleme rejimi

Düzeltici rejim


13.Soru

A: Was machen die Kinder? B: ___________Welches Wort passt in die obige Lücke? Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Yoga

Fröhlich

Servus

Max und Lisa

Nett


14.Soru

Hangisi insan haklarının BM düzeyinde korunması açısından sözleşme dayalı koruma usulleri arasında yer alır?


1235 Usulü

1503 Usulü

Rapor Usulü

Acil Eylem

Özel Temsilci Atama


15.Soru

Welche der unten angegebenen Fragen passt zur Antwort? (Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi verilen yanıta uygundur?)

__________________?

-Da im Regal rechts unten.


Entschuldigung, was kostet eine Dose Bier?

Sie wünschen?

Entschuldigung, wo finde ich Zahnpasta?

Entschuldigung, wann kommen Sie zurück?

Wann machen wir einen Salat?


16.Soru

"Bir hak veya hürriyeti sınırlama zorunluluğu karşısında bulunan kamu gücünün, elindeki araç ya da araçlardan sınırlama zorunluluğu amacına ulaşmada en elverişli hak ve hürriyeti en az düzeyde sınırlayacak olanını seçerek hürriyet otorite dengesini kurmasıdır. Dikkat edildiği gibi burada hürriyetin kural, sınırlamanın ise istisna oluşu ilkesi ile hürriyet-otorite dengesinin gözetilmesi, bu ilkenin hareket noktasıdır."

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 


Ölçülülük (Orantılılık) İlkesi

Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi

Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk

Hakkın Özüne Dokunmama

Yasallık İlkesi


17.Soru

‘’Pasta  yapıyorum.’’ ifadesini, aşağıdaki hangi  eylemle ile verebiliriz ?  


backen
braten
kochen
machen
schlafen

18.Soru

- Ist Herr Fischer Lehrer?

- …………, er ist Ingenieur.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Ja

Da

Sehr

Oft

Nein


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?


Sözleşmeye taraf olmak ve sözleşmede yer alan haklarından birinin veya birkaçının ihlalinden mağdur olduğunu içeren bir dilekçe ile İHAM’e başvuruda bulunabilir.

Mahkeme önündeki yargılama usulü kamuya açık değildir.

Kişiler, kendileri ya da bir avukat aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracakların yeterli imkân bulunmadığı zamanlar için bir adli yardım sistemi geliştirmiştir.

Gerek devletlerarası başvurular ve gerekse kişisel başvurular bakımından, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve iç hukuk yollarının tüketilmesi tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurunun yapılması gerekir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığın önlenmesi konusunda yayınlanan önemli uluslararası belgelerdendir?


Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

100 lu Eşit Ücret Sözleşmesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi