Almanca 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A: _________________________?B: In der Richard-Wagner-Straße.  Aşağıdaki sorulardan hangisi diyaloğu doğru olarak tamamlar? Welche Frage vervollständigt den Dialog richtig?


Wie heiβen Sie?

Wo wohnen Sie?

Woher kommen Sie?

Wie alt sind Sie?

Wie ist die Postleitzahl? 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Welches ist anders?


warm

teuer

kalt

sonnig

windig


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanılması sınırlanabilen haklar arasında değildir?


Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Dernek kurma hürriyeti

Din hürriyeti

İfade hürriyeti

Kanun önünde eşitlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve kanaat hürriyeti kapsamında değerlendirilemez?


Herkes düşünce hürriyeti ve hakkına sahiptir.

Uluslararası ve bölgesel insan hakları hukuku belgelerine göre   bir kimsenin düşüncelerini, dinini veya inancını açığa vurma hürriyeti ancak kamu güvenliği, kamu düzeni, sağlık veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, hukuken öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulamaz.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Düşüncelere ve bilgilere ulaşma, düşüncelerinden ötürü kınanmama ve düşüncelerini açıklama, yayma ve başkalarına aşılama gibi üç temel ögeden oluşur.

Kişinin kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma hürriyetini de kapsar


5.Soru

"Wo wohnst du?" Wie lautet die Antwort? Soru cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


In der Schillerstraβe.

Ahmet ist sehr net.

Auf Wiedersehen!

 Was machst du hier?

Ich arbeite hier.


6.Soru

A: Guten Tag, woher kommen Sie?B:Ich komme aus ____ Türkei. Welches Wort passt in die obige Lücke?Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


die

der

das

ein

----


7.Soru

Haben Sie einen Kalender?Sorusunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


Nein, ich habe keine Zeit

Ja, ich habe einen Tashenkalender und ich schreibe alle Termine auf dem Tashenkalender.

Ja, naturlich. Ich bin Kinder.

Nein, ich muss jetzt Schlafen

Ja,  ich habe  meinen Kalender gefunden


8.Soru

Bütün insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan olmaları nedeniyle doğuştan ve insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların tamamına ne ad verilir?


İnsan hakları

Demokrasi

Demokrasi

Çocuk hakları

Anayasal haklar


9.Soru

Das ist _____________ Leben cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


deine

meine

mein

meiner

meines


10.Soru

Welche Ausgabe gehört zu den Mobilitätskosten? Hangi harcama hareketlilik masraflarına girer?


Getränke

Hobbys

Nachhilfe

Fahrkarten

Lebensmittel


11.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog am besten?Was machst du am Wochenende?
_____.


Mir geht's schlecht

Er ist agressiv

Ich habe keine Zeit

Ich fahre bei meiner Famile.


Oh, Entschuldigung


12.Soru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hangi tarihte düzenlenmiştir?


1981

1982

2004

2009

2016


13.Soru

A: ____ wohnst du? B: ____ wohne in Solingen,  ______ Schillerstrasse.Welche Wörter passen in die obigen Lücken?Yukarıda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla tamamlar?


Wer/Ich/in der

Wie/Ich/in der

Wer/Wir/am

Wo/Ich/ in der

Wo/Wir/am


14.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Ergänzen Sie den folgenden Satz.

„Ich fahre oft mit dem Bus, weil … .“


es günstig ist.

ich mit dem Bus fahre.

ich mit dem Auto fahre.

ich Busse liebe.

ich einen Bus habe.


15.Soru

“……….., çalışanların meslekî menfaatlerini savunmak amacıyla işverene karşı baskı aracı olarak kullandıkları bir haktır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramdır?


Öğrenim hakkı

Seçme Hakkı

Grev Hakkı

Düzeltme ve Cevap Hakkı

Mülkiyet Hakkı


16.Soru

Dünyada ilk defa insan Haklarının evrensel olduğu ve bunun "tartışma konusu" dahi olamayacağının belirtilerek karar altına alındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Helsinki nihai Antlaşması

Moskova Bildirgesi

Kopenhak Kriterleri

Paris Antlaşması

Viyana Bildirgesi


17.Soru

Birey ile devlet arasındaki ilişkiye insan haklarının .......... denilmektedir.

İlgili boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 


Tanıma etkisi 

Yatay etkisi 

Dikey etkisi 

Hukuken korunma zorunluluğu 

İnsan haklarının bütünlüğü 


18.Soru

Claudia Raabe: (I) “Ich arbeite gern

nachts. (II) Ich mache Musik in Diskotheken, eine tolle Mischung aus Jazz, Techno und Soul.  (III) Die Kinder kommen oft am Wochenende und nachts auf die Welt. (IV) Nachts bin ich besonders kreativ. (V) Das Problem ist: meine Freunde machen viel Sport, aber ich bin oft sehr müde”.

Welcher Satz passt nicht zum Kontext im obigen Text?

Verilen metnin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


(I) Ich arbeite gern nachts.

(II) Ich mache Musik in Diskotheken, eine tolle Mischung aus Jazz, Techno und Soul.

(III) Die Kinder kommen oft am Wochenende  und nachts auf die Welt.

(IV) Nachts bin ich besonders kreativ.

(V) Das Problem ist: meine Freunde lieben Sport, aber ich bin oft müde.


19.Soru

"Was sind Sie von Beruf?" Wie lautet die Antwort? Cümleye uygun cevap hangisidir?


Ich bin Taxifahrer.

Ich weiβ nicht.

Frau Vogel arbeitet im Hotel.

Mir geht’s nicht so gut.

Danke, es geht.


20.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "Die Sonne scheint. Es  …..  30  …… ."


sind – Grad
ist – heiß
hat – Grad
sind – heiß
hat – heißt