Anne Baba Eğitimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı'nın sonuçlarına göre programa katılan çocukların davranışlarında görülen değişikliklerden biri değildir?


Çocuklar anneleriyle daha çok sohbet etmeye başladılar.

Çocuklar dertlerini daha rahat anlatmaya başladılar.

Çocuklar daha çok soru sormaya başladılar.

Çocuklar daha meraklı ve ilgili oldular.

Çocuklar anneleriyle oyun oynamak istemediler.


2.Soru

“Bir toplumun ya da grubun yaşam biçimini, eski kuşakların yeni kuşaklara devretmiş oldukları maddi ve manevi olan her şey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür  

Sosyal yapı

Sosyalleşme  

Normlar  

İnanç


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programları arasında yer almaz?


Temel eğitim

Mesleki eğitim

Genel kültür eğitimi

Yurttaşlık eğitimi

Ehliyet eğitimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi programlarının geliştirilmesinin ilk aşamasıdır?


Planlama

Uygulama

Değerlendirme

İhtiyaç saptama

Gözden geçirme


5.Soru

Geliştirmiş olduğu ahlak gelişim kuramında kızlarla erkeklerin ahlaki standartlarının birbirlerinden farklı olduğunu ileri sürerek erkeklerin doğruya ya da yanlışa ilişkin yargılarını formal kurallara göre, kızların ise kişisel ilişkilerle sadakate göre oluşturduklarını belirten sosyolog hangisidir?


Mead

Gillian

Kohlberg

Erikson

Piaget


6.Soru

Sosyalleşmenin biyolojik olgunlaşma ve sosyal deneyimler sonucu gerçekleştiğini belirten ve insan zihninin yaratıcı ve etkin olduğunu ifade eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


G.Herbart Mead    

Carol Gillian  

Kohlberg  

Piaget  

Freud


7.Soru

Yetişkin eğitimi programı uygulayıcıları ile programa katılanların amacı örtüşmeli ve bağdaşmalıdır.

Yukarıdaki ifade yetişkin eğitimi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 


İhtiyaca dönüklük

Yararlılık

Uygulamaya dönüklük

Amaç birliği

Uygun ortam


8.Soru

Sosyal davranışçılık kuramını geliştiren, sosyal deneyimi bir tür sembol değişimi olarak gören bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


G.Herbart Mead    

Carol Gillian  

Kohlberg  

Piaget  

Freud


9.Soru

“Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet    

Hükümet  

Siyasi parti    

Parlamento  

Yasama


10.Soru

Bireyin gerçek davranışını kısıtlayarak onu sosyal yönden kabul edilebilir davranışları yapmaya zorlaması kültürün hangi özelliğidir?


Kültür semboliktir.

Kültür öğrenilir.

Kültür normatiftir.

Kültür düşünce yapısı ile ilişkilidir.

Kültür paylaşılır.


11.Soru

Ana-Baba Okulu Programı hangi ilde uygulanmıştır?


İzmir

Adana

İstanbul

Ankara

Diyarbakır


12.Soru

  1. Seçmen olabilme
  2. Askere gitme
  3. Başkalarının izni olmadan evlenebilme
  4. Anne baba olma
  5. Kendi yaşamından sorumlu olma

Hangisi toplumsal roller ve beklentiler temel alındığında bireyin yetişkin olarak kabul görmesini sağlayan özelliklerdir?


I ve III

II ve IV

I, III ve V

II, III ve V

III, IV ve V


13.Soru

Psikanalitik Kuramını geliştiren, erken çocukluk yıllarında özümsenmiş sosyal normların ve özellikle çocuğun anne ve babası ile olan ilişkileriyle ilgili çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik yıllarında da onun kişiliğini etkilediğini savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


G.Herbart Mead    

Carol Gillian  

Kohlberg  

Piaget  

Freud


14.Soru

Hangisi Anne Destek Programı’nın ikinci bölümünde ele alınan konulardan değildir?


Anne baba çocuk ilişkileri

İletişim

Duygularını ifade etme

Sağlıklı beslenme

Annenin ihtiyaçları


15.Soru

Anne Eğitimi Programı'nın bir uzantısı olan Gelişimsel Eğitim Programı (GEP) hangi yaş aralığındaki çocuklar için Halk Eğitim Merkezleri'nde uygulanmaktadır?


0-2 yaş

1-4 yaş

3-5 yaş

2-6 yaş

1-2 yaş


16.Soru

Yetişkinlerin tarih,sanat, ekonomi vb. gibi konularda bilgilerini arttırmak, geliştirmek ve aydınlatmak amacıyla düzenlenen eğitim programlarına ne ad verilir?


Aile eğitimi

Genel kültür eğitimi

Yurttaşlık eğitimi

Toplumsal duyarlılık eğitimi

Özdoyum için eğitim


17.Soru

Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı'nın içerik ve uygulanmasında babalarla nasıl bir iletişim kurulmuştur?


Sadece toplantı özetini içeren belgeler yollanmıştır.

Bu program baba eğitimini kapsamamaktadır.

Baba toplantıları düzenlenmiş ve baba mektupları yollanmıştır.

Program boyunca babalar her toplantıya çağırılmıştır.

Babalar ev ziyaretleriyle denetlenmiştir.


18.Soru

Yasa yapma ve koyma başka bir ifadeyle yasama görevini hangisi yerine getirir?


Siyasi partiler

Hükümet

Cumhurbaşkanı

Parlamento

Baskı grupları


19.Soru

İnsanın sosyal gelişimine dair ifadelerden hangisi doğrudur?


Sosyalleşme yaşlılık ile sona eren bir olgudur.

Sosyalleşme, olgunlaşmanın ön koşullarından biridir.

Kültürlemeye maruz kalan birey söz konusu süreçte aktif bir alıcıdır.

Ağır zekâ geriliği gibi durumlar sosyalleşmeyi olanaksız kılmaktadır.

Kültürlenmede düşük düzeyde öğrenme ve öğretme süreci söz konusudur.


20.Soru

Baba Destek Eğitim Programı’nın içeriğinde hangisi yoktur?


Çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişim özellikleri

Çocuklara kitap okumanın önemi

Boş vakitleri etkili kullanma yöntemleri

Çocukla oyun oynama ve birlikte vakit geçirmenin önemi

İletişim becerileri