Anne Baba Eğitimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Levinson’a göre İlk Yetişkinlik dönemi hangi yaş aralığını kapsar?


15-35

16-25

18- 40

17-45

20-40


2.Soru

1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen, çalışma grubu okulöncesi eğitim olanaklarından yararlanamayan düşük gelirli aileler olan 4 yıllık proje aşağıdakilerden hangisidir?


Erken Destek Araştırma Projesi

Gelişimsel Eğitim Programı

Benim Ailem Eğitim Programı

Baba Destek Eğitim Programı

Okulöncesi Eğitimi


3.Soru

 1. Hedef grup 2-10 yaş arası çocuğu olan babalardır.
 2. Annenin ihtiyaçlarına değinilmektedir.
 3. Program çocuk istismarının önlenmesini amaçlamaktadır.
 4. Çocuk gelişiminde baba figürünün önemi ile ilgili babaların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 5. Ev ziyaretleri ile kitap okuma becerisi geliştirilmektedir.

Baba Destek Eğitim Programı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I, III, IV

II, III, IV

I, III, V

II ve IV

I ve V


4.Soru

0-4 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi projesi ile ilgili hangisi yanlıştır


Ankara’da uygulanmıştır.

Anneler, halk eğitim merkezlerinde eğitim almışlardır.

 İki ayrı grup bebekle araştırma yürütülmüştür.

1988 yılında uygulanmıştır.

Haftada bir yarım günlük periyodlarla uygulanmıştır.


5.Soru

"Programa katılan velilerin olumsuz disiplin yöntemlerini azalttıkları görülmüştür. Veliler yanlış davranışla karşılaştıklarında daha sakin davrandıklarını ve ben dilini kullandıklarını, çocuklarına daha fazla sorumluluk verdiklerini, etkin dinlemeyi kullandıklarını ve problemleri toplantılarda konuşulanlarla çözebildiklerini söylemişlerdir."

Yukarıdaki paragrafta hangi eğitim programının veliler üzerindeki program sonuçlarından bahsedilmiştir?


Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Erken Çocukluk Gelişimi Programı

Gelişimsel Eğitim Programı

Okulöncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı

2-6 Yaş Grubu Programı


6.Soru

Ülkemizde anne-baba ve çocuk gelişimi ilişkisi ile ilgili hangi durum doğrudur?


Anne-babalar, çocuklarını daha çok bilimsel yöntemlerle yetiştirmektedir.

Son yıllardaki sosyal ve ekonomik değişimlere rağmen aile içi etkileşim aynı kalmıştır.

Çocuklarının eğitimini üstlenen annelerin genel olarak eğitim düzeyi yüksektir.

Genç yaşta anne olanların oranı düşüktür.

Endüstrileşme ve kentleşme tek ebeveynli aile sayısında artışa sebep olmuştur.


7.Soru

Belirlenen amaçlar doğrultusunda oluşturulan içerik ve seçilen öğretim yöntemi ve tekniği ile belirlenen zamanda ve ortamda gerçekleştirilmesi yetişkin eğitimi programı geliştirme sürecinin hangi aşaması ile ilgilidir ?


İhtiyaç saptama

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Düzenleme


8.Soru

Hangisi Orta Yetişkinlik Dönemi gelişim ödevleri arasında yer almaz?


Yetişkinlere özgü toplumsal sorumluluklarını üstlenebilme

Bedeninde ve sağlık durumunda oluşmaya başlayan değişmeleri kabullenme ve uyum sağlama

Belli bir ekonomik yaşam standardına ulaşma ve bu standardı sürdürme

Serbest zamanlarını değerlendirecek kendilerine uygun etkinlikler gerçekleştirme

Yaşıtları ile yakın ilişkiler kurma


9.Soru

“Tüm idari örgütü, yürütme gücünü elinde tutan, devlerin yönetme, güvenlik, savunma ve vergi toplama işlerini yapan” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet    

Hükümet  

Siyasi parti    

Parlamento  

Yargı


10.Soru

 1. Program1-30 Ocak 1989 tarihinde uygulanmıştır.
 2. Program sonuçlarına göre anne ve babaların baskıcı ve korumacı tutumları süreklilik kazanmıştır.
 3. Program erken çocukluktan ergenliğe kadar çocuk sahibi olan anne babaları hedeflemektedir.
 4. Programda bebeklik ve çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerine değinilmektedir.
 5. Program sonuçlarına göre anne babaların eşitlik ve paylaşma tutumlarının arttığı görülmüştür.

Ana-Baba Okulu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?  


II, IV ve V

I, III, IV ve V

I, II, IV ve V

I, II ve III

Hepsi


11.Soru

 1. Farklı alanlara ilginin artması
 2. Kişisel bağımsızlık kazanma
 3. Meslek sahibi olma
 4. Gelecek kuşakların yetişmesine yardım etme

Hangi özellikler Orta Yetişkinlik döneminde ön plana çıkmaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve IV

III ve IV

II, III ve IV


12.Soru

Akıcı zekâ ve kristalize zekâ ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Bireyin sözcük dağarcığı ve genel bilgi düzeyi akıcı zekânın göstergesidir.

Akıcı zekâ, eğitim ve deneyimlerle kazanılır.

Gençlerin kristalize zekâsı yaşlılara göre daha üstündür.

Akıcı zekâ, yaşla birlikte yaşam boyunca azalma gösterir.

Bireyin matematiksel hesaplamalar yapması kristalize zekâ göstergesidir.


13.Soru

“Devletin en üst siyasi organı ve yasama görevini yerine getiren” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet    

Hükümet  

Siyasi parti    

Parlamento  

Yargı


14.Soru

 1. Kısa süreli bellek açısından yaşlılar gençler kadar bilgiyi hatırda tutabilir.
 2. Kısa süreli bellekte bilginin işlenmesi durumunda yaşlılar gençlerden daha iyidir.
 3. Uzun süreli bellek açısından ise gençlerin hatırlamaları yaşlılardan daha kolaydır.

Kısa ve uzun süreli bellekle ilgili hangisi doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


15.Soru

Bireyin içinde bulunduğu kültürü özümseyerek bir sosyal varlık olarak topluma katılması ve kendine düşen rolü oynaması hangi kavramla adlandırılır?


Kültür

Sosyal yapı

Toplum totalitesi

Sosyalleşme

Toplumsal küme


16.Soru

Hangisi Erikson’a göre olgunluk yıllarında bireylerin yaşadığı krizleri belirtir?


Üretkenliğe karşı durgunluk

Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

Paylaşmaya karşı bencillik

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

Gerçekliğe karşı şüphe


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okulöncesi Eğitim Programı'nın gelişim modüllerinden biri olan 'kavram gelişimini ve okuryazarlık öncesi becerilerini destekleyen' gelişim modülüdür?


Yetenek Modülü

Sosyal-Duygusal Gelişim Modülü

Bedensel Modül

Dil Becerileri Modülü

Bilişsel Modül


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin ilkleri arasında yer almaz?


İhtiyaca dönüklük

Yararlılık

Uygulamaya dönüklük

Kalıcılığın sağlanması

Zorunluluk


19.Soru

I. Doğa

II. Emek

III.Sermaye

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri üretimin gerçekleşmesini sağlayan temel öğeler arasındadır?


Yalnız I    

Yalnız II  

I-II    

II-III    

I-II-III


20.Soru

“İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzlarının biçimlendirdiği bir toplumsal varlık” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür  

Toplumsal yapı    

Sosyalleşme 

Normlar  

İnanç