Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Karadağ

II. Kırklareli

III. Üsküp

IV. Edirne

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Balkan Savaşı esnasında Osmanlı güçlerince geri alınmıştır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

II ve IV

II, III ve IV


2.Soru

Tarihimizde 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1892-1893
1877-1878
1871-1872
1891-1892
1882-1883

3.Soru

 ............................dünya ticaret yollarının keşedilmesi, Avrupa’daki sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde yapısal değişikliklere yol açan ve devleti kökünden sarsan temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda yer alan cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından en iyi şekilde tamamlar?

 


Rönasans hareketleri

Coğrafi keşifler

Reform hareketleri

Matbaanın icadı

Hiçbiri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 17. yüzyıllarda güç kaybetmesine ve buhran yaşamasına yol açan ekonomik nedenlerin dışında tutulmalıdır?


Ganimetlerin azalması
İltizam sistemine geçilmesi 
Vergi tahsildarlarının köylüye baskısı 
Eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi
İpek Yolu’nun kurulması 

5.Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönemdir
Kıbrıs’ın fethi tamamlanmıştır
Osmanlı’nın nüfusu Avrupa’nın en kuzeyine kadar genişlemiştir
İnebahtı mağlubiyeti yaşanmıştır
Bugünkü Türk – İran sınırı çizildi

6.Soru

İslam dinini resmi din olarak kabul eden Kanun-i Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?


1876
1879
1880
1882
1883

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri içeriği dışında bir ifadedir? 


Devlet için bir yenileşme dönemidir
Dış politikada barış siyaseti izlenmiştir 
Devletin zayıflamasının nedenleri araştırılmıştır
Avrupa ile olan diplomatik ilişkiler artırılmıştır 
Yabancı eserlerin tercümesi ve basımı yasaklanmıştır 

8.Soru

Kanun-i Esasi, Türk demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Kanun-i Esasi'de eğitim ile ilgili üç madde yer almaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kanun-i Esasi'de yer alan ve eğitim hayatı ile ilgili olan düzenlemelerden bir tanesi değildir?


Kanunlara uymak koşuluyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.
Çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktır.
Ülkede yer alan tüm okullar devletin denetimi altında olacaktır.
Osmanlı Devletinin bütün bireyleri için ilköğretim mecburi olacaktır.
Zorunlu temel eğitim süresi sekiz yıl olarak gerçekleştirilecektir.

9.Soru

I. Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Yunanistan'ın kurulması

II. Mehmet Ali Paşa İsyanının gerçekleşmesi

III. Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Rusya'nın boğazlara inmesi

IV. I. Balkan Savaşı ile birçok toprağın elden çıkması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'nın Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duymasına neden olmuştur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?


Kıtalar arası ticaret yolların değişmesi,

Keşfedilen bölgelere batının uygarlıklarının   taşınması,

Hindistan-Avrupa deniz yolunun  Avrupalı devletlerin kontrolüne geçmesi,

Avrupa da din ve düşünce hayatında büyük değişikliklerin yaşanması,

Avrupa da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlaması,


11.Soru

I. Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmıştır. II. Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan gelişmelerden geri kalmıştır. III. Yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle Osmanlı'nın elinde bulunan ticaret yolları önemini yitirmiştir. IV. Merkezi otorite zayıflamıştır. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisinin sebebi olmuştur?


Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir
Osmanlı Devleti askeri başarı kazanamamaktadır.
Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiştir.
Osmanlı Devleti ortadoğudaki hakimiyetini kaybetmeye başlamıştır.
Osmanlı Devleti uzak doğu ile olan ticari ilişkisini geliştirmeye başlamıştır.

12.Soru

II. Abdülhamid Dönemi'nde Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltmek için oldukça çaba gösterilmesine rağmen İlköğretim seviyesinde istenilen düzeye erişilememişti ,bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?


Ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların tek tip eğitime zorlanmaları,
Ülkedeki tüm mekteplerin Devlet'in denetiminde sıkıcı bir eğitime zorlanması,
Yeterli öğretmenlerin yetiştirilememesi,
Osmanlı vatandaşlarının genel ve özel öğretim yapma haklarının engellenmesi,
İlk öğretimin medreselerde dini- geleneksel anlayış ve yöntemlerle yapılmaktan kurtarılamaması.

13.Soru

Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğüne saygı gösteren İngiltere aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Kıbrısı ve Mısırı kendi yönetimi altına almıştır?


1854 Kırm Savaşı
1877-1878 Osmanlı_Rus Savaşı
1897 Osmanlı Yunanistan Savaşı
1912 Balkan Savaşı
1914 Birinci Dünya Savaşı

14.Soru

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı olarak bilinen belge aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir.


III. Selim
II. Mahmut
Abdülmecit
Abdülaziz
II. Abdülhamit

15.Soru

Ermenilerin her yıl katliam günü olarak kutladıkları 24 Nisan'ın özelliği nedir?


Ermeniler Tebaa-i Sadıka olarak anılmaları
Süleymanlı (Zeytun) kasabasını işgal etmeleri
Osmanlı Hükumetinin, Ermenileri silahlandırıp devlet aleyhine kışkırtan komitelerin tutuklanması
Osmanlı I. Dünya Savaşına girmesi
Ermeni vatandaşların başka yerlere nakledilmesi

16.Soru

II. Abdülhamid döneminde en çok etkili olan düşünce akımı hangisidir?


Osmanlıcılık
İslamcılık
Batıcılık
Çok kültürlülük
Milliyetçilik

17.Soru

Aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde donanma güçlendirilmiş, bahriye nezareti kurulmuş ve askeri yapı yenilenmiştir?


V. Mehmet

Vahdettin

Sultan Abdülaziz

III. Selim

II. Mahmut


18.Soru

Sekban-ı Cedid Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?


III. Selim
Abdülmecit
II. Mahmut
Abdülaziz
Abdülhamit

19.Soru

Gülhane Hatt-ı Hümayunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde okunmuştur?


1848

1871

1789

1839

1856


20.Soru

Batı tarzı ilk yenileşme hareketleri ne zaman başlamıştır?


I. Ahmet
II. Mahmut
III Mustafa
I. Abdülhamit
Lale devri