Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da toprak - insan ilişkileri feodal düzen içindeydi.  Tarımda modernleşmeyi engelleyen en önemli faktör neydi?


Anadolu da Ulaşımın yetersiz olması,

Aşar Vergisi ve bu uygulamanın ortaya çıkardığı mültezimlik,

Padişahlık yönetiminin moderinleşmeye karşı olması,

Anadolu terleşim alanları arasında  haberleşmenin  yetersiz olması, 

Büyük toprak sahibi ağaların moderinleşmeye karşı olması,


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit hareketinin amaçlarından biri değildir?


Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Ulemanın nüfuzunun kırılması
Şeyhülislamların siyasi fetvalarına son verilmesi
Eğitim alanında köklü değişikliklerin yapılması
Avrupa’daki yeniliklerin Osmanlı Devleti’nde uygulanması

3.Soru

I. Anadolu Ajansı'nın desteklenmesiII. Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kuruluşmasıIII. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin desteklenmesiTBMM'nin yukarıdaki çalışmalarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


İşgallerin engellenmesi için basın yayın organları kullanılmıştır.
Propaganda yapmak için basın yayın organlarına önem verilmiştir.
Özel teşebbüslere önem verilmiştir.
Diğer ülkelerle olan iletişime önem verilmiştir.
Gayri müslim halkın bilgilendirilmesine önem verilmiştir.

4.Soru

I. Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılabilir tek ulaşım aracı demiryoludur. II. Demiryollarının yapımı yabancı sermayenin denetiminde ve kendi çıkarlarına göre olmuştur. III. Demir yolları hatları genellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri tercih edilmiş ve bu hatlar İstanbul'a bağlanmamıştır. Yukarıdaki bilgilerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda ulaşımın sadece demir yolu, kara yolu ve deniz yolu ile sağlanmıştır.
Kara yolu taşımacılığında deve, katır, at ve merkep taşımacılıkta belirleyici araç olmuştur.
Ülkede kara ve deniz yolu ulaşımı yeteri kadar gelişmemiştir.
Ülke ürettiği ürünleri yeteri kadar ithal edememektedir.
Merkezi yönetimin ülkenin tümüne ulaşması ve güçlenmesi önlenmiştir.

5.Soru

I. Demiryolları Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşmıştır.

II. Ulaşım yollarının belirlenmesinde yabancı sermaye belirleyici olmuştur.

III. Demiryolları ve Karayolları İstanbul'a bağlanmamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet öncesi dönemdeki ulaşım ile ilgili doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansına katılmamıştır?


Fransa
İtalya
Yunanistan
İngiltere
Amerika

7.Soru

Osmanlı Devletinin yabancılara tanıdığı İlk demir yolu imtiyazı 1856’da  İzmir-Aydın hattı için verilmiştir. Bu ilk  imtiyazın tanındığı devlet aşağıdakilerden  hangisidir?


İngiltere,

Almanya,

Avusturya,

Fransa,

İtalya,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1927 Kongresi’nde benimsediği ilkelerden biri değildir?


Devrimcilik
Cumhuriyetçilik
Halkçılık
Milliyetçilik
Laiklik

9.Soru

Misak-ı Millî (Millî Ant) nin Meclis-i Mebusan da kabul edilmesi karşısında aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin tavrı olamaz?


İstanbul İngilizler tarafından fiilen işgal edilmiştir,

Bazı mebusları tutukladılar,

Kararın yeniden gözden geçirilmesini ve onaylanmamasını istemiştir,

Tüm devlet kurumlarını denetim altına aldılar,

Devletin bağımsızlığına büyük bir darbe vurdular,


10.Soru

Osmanlılarda kullanılan ilk para aşağıdakilerden hangisidir?


Sultani

Gümüş akçe

Beşlik

Altılık

Kaime


11.Soru

Amacı  toplanış şekli  ve aldığı kararlar açısından tümüyle millî özellik taşıyan Kongre aşağıdakilerden hangisidir?


Erzurum Kongresi,

Balıkesir  Kongresi,

Sıvas  Kongresi,

Alaşehir Kongresi,

Nazilli Kongresi,


12.Soru

-TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. -TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kabine sistemine geçildiği
Saltanatın yok sayıldığı
Yasama, yürütmenin TBMM’ ye ait olduğu
Halifenin yok sayıldığı
İstanbul hükûmetinin yok sayıldığı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerden biri değildir?


Sivil bürokrasiden

Serbest meslek sahiplerinden

Askerlerden

Din adamlarından

Diplomatlardan


14.Soru

Osmanlı döneminde ülkemize giren ve ancak 1977'de faaliyetlerine son veren yabancı sermayeli banka aşağıdakilerden hangisidir?


Banco Commerciale İtaliana

Deutsche Bank

Banco Di Roma

Deutsche Orient Bank

Bank-ı Osmani^


15.Soru

Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


İstanbul hükûmeti üzerine aldığı vazifeyi yerine getirememektedir.
Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
Hristiyan azınlığa milli varlığımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez
Yapılacak her türlü faaliyette Mondros Mütarekesine bağlı kalınmalıdır.
Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

16.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?


İngiltere
Fransa
Sovyet Rusya
Yunanistan
Amerika

17.Soru

Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur?


Boğazlar sorunu
Kıbrıs ve Adalar sorunu
Kapitülasyonların kaldırılması
Osmanlı borçları
Savaş tazminatı ve tamirat bedeli

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan görüşmelerine katılan ekipte yer almamıştır?


Dr. Rıza Nur

Hasan Saka

Celal Bayar

İsmet Paşa

Yusuf Kemal Bey


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın halkı Millî Mücadele fikri etrafında birleştirme çalışmalarının ilk adımıdır?


Amasya Genelgesi
Erzurum kongresi
Sivas Kongresi
Büyük Millet Meclisi’nin açılması
Havza Genelgesi

20.Soru

Mondros Mütarekesinde itilaf Devletlerini Temsil eden Akdeniz Filosu Komutan Amiral Calthorphe hangi ülkenin temsilcisiydi?


Alman

İngiliz

Fransız

İtalyan

Rus