Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalarla kurulan uluslararası statükodan memnun olmayan ülkelerden biridir?


Almanya

ABD

Fransa

İngiltere

SSCB


2.Soru

Yüksek maliyetli savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlama için maliyetinin birkaç katı artan tarım ürünlerinden vergi alınması şeklinde uygulanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir Vergisi

Sabotaj Vergisi

Katma Değer Vergisi

Toprak Vergisi

Toprak Mahsulleri Vergisi


3.Soru

Yedinci Kalkınma Planının üçüncü yılında Ecevit Hükümeti döneminde gerçekleşen ve Türkiye’nin İtalya’yı boykotuyla sonuçlanan önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


Asya’da yaşanan finansal kriz
Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi
İkinci geçici bütçenin uygulanması
PKK’nın elebaşının iade edilmemesi
Dünya ticaretinde daralma yaşanması

4.Soru

Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl yapılmıştır?


1971
1972
1974
1976
1978

5.Soru

Türkiye'nin 1945 yılında Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesindeki başlıca hedefi nedir?


Birleşmiş Milletler teşkilatına üye olabilmek
Topraklarını hem batı hem de doğu yönünde genişletmek
Hatay'ın topraklarına katılmasını sağlamak
Musul sorununu çözmek
Amerika ile ilişkilerini geliştirmek

6.Soru

Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Köy Enstitülerinin Kurulup Yaygınlaşması gibi II. Dünya Savaşı dönemi uygulama ve kanunlarının ortak hedefi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Türkiye'yi olası bir savaşa hazırlamak
Tarımsal üretimi geliştirip artırmak
Devlet hazinesini zenginleştirmek
Siyasi, sosyal ve ekonomik bir yeniden yapılanma
Tüm üretim ve sermayeyi savaştan dolayı kontrol altında tutmak

7.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 12 Eylül 1980 dönemi öncesi yaşanmıştır?


Atatürk Araştırma ve Kültür Merkezleri’nin kurulması

Siyasi yasakların kalkması

Siyasi Partiler Kanunu’nun kabul edilmesi

Sıkıyönetim ilan edilmesi

24 Ocak Kararları ile dışarıdan kredi alınmaya çalışılması


8.Soru

1939 Nisan’ında İtalya hangi ülkeyi işgal etmiştir?


Suriye

Arnavutluk

Fas

Cezayir

Almanya


9.Soru

Milli Kalkınma Partisi’nin kurucusu kimdir?


Nuri Demirdağ

Adnan Menderes

Celal Bayar

İsmet İnönü

Kazım Karabekir


10.Soru

Cumhuriyet Tarihi döneminde ülkeyi 27 yıl tek başına yönetmiş olan hangi partidir?


Cumhuriyet Halk Partisi

Sosyalist Parti

Adalet Partisi

Merkez Parti

Selamat Parti


11.Soru

Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında “Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine" dair sözleşme sonrasında istatistikî bir veri olmamakla birlikte, yaklaşık kaç kişiden söz edilmektedir?


250.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 500.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.
1.200.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 500.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.
1.200.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 1.500.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.
500.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 500.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.
1.200.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 1.200.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.

12.Soru

SSCB’yi de yanına almaktan ümidini kesen Türkiye, 19 Ekim 1939’da hangi ülkeler ile “Üçlü İttifak’’ olarak bilinen Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı imzalanmıştır?


Almanya-SSCB

İngiltere- Fransa

Fransa-Almanya

Fransa-Almanya

İngiltere- Almanya


13.Soru

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Öğrenci sayısı en çok yüksek öğretim alanındadır
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında okuma yazma oranı yüzde elliye yakındır
Okuma yazma oranı kadınlar arasında erkeklere göre daha yüksektir
İlköğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız hale getirilmiştir
Harf inkılabı sonrasında okuma yazma oranı gerilemiştir

14.Soru

1962 yılında Küba Füze Krizi hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?


Türkiye- ABD

Küba - ABD

Almanya - Rusya

Küba - Almanya

ABD - SSCB


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılan uygulamalardan biri değildir?


Varlık Vergisi

Toprak Mahsulleri Vergisi

 

Milli Koruma Kanunu

Köy Enstitülerinin kurulma kararı

Kentleşme Kanunu


16.Soru

Demokrat parti döneminde (1950-1960) kaç özel banka kurulmuştur?


15

20

50

25

35


17.Soru

Atatürk’ü koruma kanunu hangi tarihte yürürlüğe konulmuştur?


1950

1957

1972

1981

1951


18.Soru

CHP’nin 27 yıllık tek parti yönetiminin son hükûmetini Ocak 1949 hangi siyasi kurmuştur?


Adnan Menderes

Emin Sazak

Cavit Oral

Şemsettin Günaltay

İsmet İnönü


19.Soru

Cumhuriyetin ilanından önce 24 Temmuz 1923’te Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden aşağıdakilerden hangisidir?


Lozan Antlaşması

Montrö Antlaşması

Ankara Anlaşması

Roma Antlaşması

Balkan Paktı


20.Soru

İlk zorunlu nüfus değişimi Türkiye ile hangi ülke arasında yapılmıştır?


Fransa

İngiltere

Yunanistan

Almanya

İtalya