Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) hangi tarihte kurulmuştur?


1 Mayıs 1964

1 Mayıs 1965

1 Mayıs 1966

1 Mayıs 1967

1 Mayıs 1968


2.Soru

Demokrat Parti halkın ekonomik sıkıntısını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktaydı?


Halkçılık
Milliyetçilik
Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik

3.Soru

Tek partili dönemin CHP son başbakanı kimdir?


İsmet İnönü

Celal Bayar

Fuat Köprülü

Şemseddin Günaltay

Refik Koraltan


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasi hayatın ortaya çıkardığı gelişmelerden biri değildir?


İktidar partisi daha da radikalleşip uzlaşma ortamından uzaklaşmıştır.

Üniversitelere idari özerklik verilmiştir.

Basın yasası daha da liberalleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafsız bir konumda nitelendirilmeye başlanmıştır.

Bir turlu seçim ve gizli oy, açık tasnif gibi yenilikler kabul edilmiştir.


5.Soru

Okullarda din dersi zorunluluğu hangi yıl getirilmiştir?


1950
1949
1948
1951
1952

6.Soru

Birinci Sanayi Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


15 Mayıs 1936

23 Haziran 1935

26 Ağustos 1932

17 Nisan 1934

29 Ekim 1935


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşım alanında yapılan çalışmalardan biridir?


Demiryolları özelleştirilmiştir
En büyük ulaşım yatırımı deniz ulaşımına yapılmıştır
Osmanlı Devleti’nden devralınan demiryolu ağı ülkenin her yerine ulaşmaktadır
Karayolu ulaşımına yönelik yatırım yapılmamıştır
Cumhuriyet hükümetleri, ulaşım hatlarını artırırken diğer yandan da yabancıların işlettiği hatları millileştirmiştir

8.Soru

II. Dünya Savaşı döneminde devletin aşırı kuşkucu ve sakınmacı bir yol izlediğinin en büyük göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?


Halkevlerinin faaliyet alanları genişletildi.
Gazetelere dini yayın serbestliği getirildi.
Kütüphanelerde dini içerikli yayınlar yasaklandı.
Köy Enstitüleri kapatıldı.
Halkevleri kapatıldı.

9.Soru

IMF hangi tarihte medyanın “Kemal Derviş Kanunları” diye nitelendirdiği kanunlar kapsamında, Türkiye’ye beklenenin çok üstünde 19 milyar dolar kredi vermeyi taahüt etmiştir?


15 Mayıs 2001

10 Ocak 2000

3 Mayıs 1999

17 Nisan 2000

20 Haziran 2001


10.Soru

Türkiye’de Demokrat Parti dönemi hangi yıllar içerisinde yaşanmıştır?


1940-1945

1950-1960

1952-1962

1961-1971

1948-1960


11.Soru

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi hangi yılları kapsamaktadır?


1963-1967
1958-1962
1968-1972
1973-1977
1978-1982

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi için çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?


Sözleşmenin değiştirilmesini SSCB Postdam Konferansında gündeme getirdi.
Postdam Konferansında Boğazlar konusuyla herhangi bir sonuç çıkmadı.
ABD sözleşmenin değiştirilmesinde SSCB’ye yakın bir politika izledi.
İngiltere SSCB’nin Boğazlarda toprak ve üst talebine karşı çıktı.
Montrö’nün değiştirilmesi için ilk talep ABD ve İngiltere’den geldi.

13.Soru

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ikinci dünya savaşı sırasında kabul edilmemiştir?


Köy Enstitülerinin kurulması
Milli Korunma Kanunu
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Varlık Vergisi
Toprak Mahsulleri Vergisi

14.Soru

12 Mart 1971’de Silahlı Kuvvetler duruma müdahale ederek, siyasal ve sosyal çatışmalara son vermiştir. Bunun sonucunda ülkede nasıl bir durum ortaya çıkmıştır?


19 Mart 1971 de Prof. Nihat Erim hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak başarılı olamayarak 17 Nisan 1972de istifa etti.

İkinci beş yıllık planda istenilen hedefe ulaşılamamıştır.

Yerli ve yabancı sermaye istediği düzeye ulaşmıştır.

Bekle –gör politikası ortaya çıkmıştır.

Gürük duvarları yıkılmış daha refah bir sistem doğmuştur.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından itibaren takip ettiği dış politikanın temel ilkelerinden biridir?


Statükoculuk
Doğu Birliği
Revizyonizm
Rövanşizm
Dışa kapalılık

16.Soru

I.18 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
II.Hangi ürünün nerede ve ne kadar ekileceği yetkisini hükümete vermiştir.
III.Sınai ürünlerden %12, diğer ürünlerden %8 vergi alınmasını öngörmüştür.
IV.Ticaret piyasasındaki Türk varlığını artırmaya vesile olmuştur.
V.5 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Milli Korunma Kanunu ile ilgilidir?


Yalnız I

I, II

II, III

I, IV

II, V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında sayılamaz?


Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükûmeti bir milyon genç insanı silah altına almıştır.
Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
1929 Büyük Bunalımı’nın tersine bu kez tarım ürünleri fiyatları sürekli yükselmiştir. Örneğin buğdayın fiyatı 13.5 kuruştan 100 kuruşa, zeytinyağının fiyatı 85 kuruştan 350 kuruşa çıkmıştır.
Savaş yıllarında yaygın hale gelen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla hızla zengin olmasına fırsat yaratmıştır.
Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş işgücü kıtlığı üretim ve verimliliğin düşmesine yol açmıştır. Toplam talep hızla artarken toplam arz yetersiz kalınca fiyatlardaki artış denetimden çıkmıştır.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan İstikrar Programı’nın kısa vadede öngördüğü hedefler arasında değildir?


Büyüme hızını aşağı seviyede tutmak
Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak
Enflasyonu aşağıya çekmek
Kuyrukları kaldırmak
Mal darlığını gidermek

19.Soru

1947’de toplanan 7. Kurultay’ın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi nedir?


Köy Enstitüleri kapatılmıştır.
Dini meseleler ele alınmıştır.
Temel ihtiyaç maddeleri karneye bağlanmıştır.
Halkevlerinin kapatılmasına karar verilmiştir.
Demokrat Parti yönetiminde toplanmıştır.

20.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi Pan-Arabizm (Arap Birliği) düşüncesinin öncü isimlerindendir?


Dwight Eisenhower
Cemal Abdünnasır
Kral Faysal
Kral Faruk
Emir Abdullah