Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kıbrıs Adası'nın 1950'lerde Türk kamuoyunda yer bulmasının başlıca sebebi nedir?


Adanın ekonomik durumu
Sömürgecilik karşıtı politika izlenmesi
Akdeniz'e yayılma isteği
İngiltere'ye karşı toprak kazanma isteği
Kıbrıs nüfusunun önemli bir bölümünü Türklerin oluşturması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1929) ekonomi politikalarından biridir?


Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağlayacak kurum ve kuruluşların yasalarının (Atatürk İnkılaplarının) yürürlüğe koyulması
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulamaya konulması
Devlet öncülüğünde planlı sanayileşmeye gidilmesi
Ülkede mevcut demiryollarının satın alınarak millîleştirilmesi
T.C. Merkez Bankası’nın faaliyete geçmesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının 1945-1947 yılları arasında zorlu bir süreç izlediği devlettir?


SSCB
ABD
Fransa
İngiltere
İtalya

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesi’nin yönetimi ele aldıktan sonra yaptıkları arasında yer almaz?


Basın yasağı kaldırıldı
Üniversiteler açıldı
Uluslararası antlaşmalara sadık olunduğunu bildirdi
Anayasa komisyonu oluşturuldu
NATO’ya üyelik başvurusunda bulunuldu

5.Soru

Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmış bir belge olan Litvinov Protokolü’ne Türkiye hangi tarihte katılmıştır?


Nisan 1928

Mayıs 1929

Haziran 1927

Mayıs 1928

Nisan 1929


6.Soru

II. Dünya Savaşı ertesinde Türkiye’nin Batı Bloku içindeki konumunu belirleme açısından ABD tarafından atılan ilk önemli adım nedir?


Yalta Konferansı'nın toplanması
Truman Doktrini'nin ilan edilmesi
NATO'nun kurulması
Kıbrıs sorununun ortaya çıkması
Johnson Mektubu

7.Soru

Varlık Vergisinin yürürlükten kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


18 Ocak 1929

15 Temmuz 1936

11 Kasım 1938

15 Mart 1944

3 Mart 1950


8.Soru

İkinci Dünya Savaşının ilk iki yılında işlerlik kazanan Saldırmazlık Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?


Almanya-SSCB

İngiltere- SSCB

İtalya-Almanya

Fransa-Almanya

İngiltere- Almanya


9.Soru

Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında 1939’da imzalanan Karşılıklı Yardım (Üçlü İttifak) Antlaşması dikkate alındığında Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?


Tarafsız bir devlettir
Sürekli tarafsız bir devlettir
Bağlantısız bir devlettir
Savaş dışı bir müttefik devlettir
Mihver devletlerinin müttefikidir

10.Soru

Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığı'na kim seçilmiştir?


Celal Bayar
Kazım Karabekir
İsmet İnönü
Adnan Menderes
Recep Peker

11.Soru

I. Bilimsel çalışmalar yer alır. II. Üniversitelerin çalışmaları yer alır. III. Bilgi kaynağı merkezidir. IV. İnternet ortamındadır. Yukarıda sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?


TRT
TÜBİTAK
Milli Kütüphane
Ulakbim
Ar-ge koordinasyon birimi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde izlenen iktisadi politikanın uygulamalarından biri değildir?


Tarımda makineleşmenin hızlandırılması
Bütçe denkliği için gelir arttırılırken harcamaların kısıtlanması
İthal ikameci bir strateji izlenmesi
Liberalleşmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi
Türk parasının değerinin düşürülmesi

13.Soru

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Selamet Komitesi
Milli Güvenlik Konseyi
Milli Birlik Komitesi
Milli Müdafaa Komitesi
Milli Güvenlik Kurulu

14.Soru

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarihinde hükûmeti uyararak Laiklik karşıtı eylemlerin engellenmesi, eğitimde 8 yıllık kesintisiz sisteme geçilmesi gibi isteklerde bulunduğu koalisyon hükûmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Yol Partisi-Anavatan Partisi Koalisyonu,
Refah Partisi -Doğru Yol Partisi Koalisyonu
Doğru Yol Partisi- Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu
Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi Koalisyonu
Demokratik Sol Parti- Milliyetçi Hareket Partisi- Anavatan Partisi Koalisyonu

15.Soru

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi olduğu söylenemez?


Çok taraflı bir dış politikanın izlenmesi
Anti-revizyonist yani statükocu grup içerisinde yer alması
Türkiye'nin sorunlarını karşılıklı görüşme ve uluslararası mutabakatla gerçekleştirmesi
Türkiye'nin mevcut durumundan memnun olmaması ve yeni arayışlar içinde olması
İki savaş arası dönemde Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi

16.Soru

Türkiye’de ilk sinema salonu hangi ilimizde kurulmuştur?


İstanbul
Ordu
İzmir
Ankara
Bursa

17.Soru

1960 darbesinden sonra Türkiye’de on yıllık dönemde yapılan üç ayrı seçimde çoğunluğu elde ederek hükümetler kuran hangi partidir?


Adalet Partisi

Demokrat Parti

Cumhuriyet Halk Partisi

Millli Selamet Partisi  

Saadet Partisi


18.Soru

Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?


12 Temmuz 1932
1 Ocak 1929
1 Kasım 1928
15 Nisan 1931
12 Ağustos 1930

19.Soru

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya’ya satmaya devam ettiği maden aşağıdakilerden hangisidir?


Bakır

Krom

Bor

Alüminyum

Kömür


20.Soru

Türkiye, II. Dünya savaşı sırasında, Almanya ve Japonya’ya hangi konferansta alınan karar uyarınca savaş ilan etmiştir?


Yalta Konferansı
Kahire Konferansı
San Francisco Konferansı
Postdam Konferansı
Kazablanka Konferansı