Çalışma Ekonomisi 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Marjinal karar alma kuralı ile kısa dönemde emek talebi analiz edilirken aşağıdakilerden hangisi kullanılan varsayımlar arasında yer almaz?


Firmalar kar maksimizasyoncusudur

Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar

Emek mailyeti ücretten oluşur

İşgücü tamamen homojendir

Firmaların içinde bulundukları ürün piyasaları eksik rekabetçidir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'zamana dayalı eksik istihdam' kriterlerinden biridir?


İlave çalışmaya müsait olma

İşçi kapasitesini tam olarak kullanamaması

Normal çalışma süresinin üzerinde çalışma

İlave çalışmaya istekli olmama

Formel eğitimi dışındaki bir alanda gönülsüz olarak çalışma


3.Soru

"______________________ sermaye sabitken emek girdisinin bir birim arttırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişikliktir." "Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


Azalan verimler kanunu

Emeğin marjinal ürün geliri

Kısa dönem emek talep eğrisi

Emeğin marjinal ürünü

Eş-maliyet doğrusu


4.Soru

"Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir. Negatif eğilimli olması boş zaman miktarı arttıkça gelirin azalacağını ifade eder. Eğimi, ücret oranına eşittir. Ücretlerde ve ücret dışı gelirdeki değişimlerin gösterilmesine imkan sağlar." Yukarıda özellikleri sayılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Farksızlık eğrisi

Gelir etkisi

Bütçe kısıtı

İkâme etkisi

Piyasa emek arz eğrisi


5.Soru

7. "Birincil İşgücü" aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Emekli çalışanlar

Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanlar

İşe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyenler

Okul çağındaki çocuklar

Evli kadınlar


6.Soru

Birim talep esnekliği durumunda emek talep esnekliği değeri kaçtır?


0

1

1'den küçük

1'den büyük

Sonsuz


7.Soru

Emek arzının temel belirleyicilerinden birisi de işçi sayısıdır. Bir emek piyasasında işçi sayısının artması kaç unsura bağlıdır. Doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?


Emek göçü-Doğum oranının ölüm oranından fazla olmasıdır

Ücret Dışı Gelir-İşçi Sayısının Artması

Bireylerin Boş Zamanı Tercih Etmeleri-İşçi Sayısının Artması

İşlerin Ücret Dışı Yönleri-Ölüm oranı

İşçi Sayısının Artması -Bireylerin Boş Zamanı Tercih Etmeleri


8.Soru

"____________________ veri faktör miktarlarında ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel bir eşitliktir."      Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


İkame etkisi

Üretim fonksiyonu

Emek talebi

Piyasa değeri

Ölçek etkisi


9.Soru

Emek talebini açıklamak üzere bir fonksiyonu Y=f(x1,x2) şeklinde ifade etsek; fonksiyonda Y=emek talebi olduğu  varsayımı altında x1 ve x2 sırasıyla aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavramları ifade eder? 


Ücret, Emeğin Marjinal Verimliliği 

Faiz, Ücret 

Döviz kuru, faiz

Ücret , İşsizlik Oranı 

Emeğin Marjinal Verimliliği, İşgücüne Katılım Oranı 


10.Soru

Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisine aittir?


Emek Talep Esnekliği

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği

İkame Esnekliğ

Tamamlayıcı Esneklik

Nokta Esnekliği


11.Soru

Emek Talebinin C¸apraz U¨cret Esnekliğinde değerler hangi tür işaretler taşımaktadır?


Aşağı-Yukarı

Pozitif-Negatif

Doğrusal-Yatay

Bağımlı-Bağımsız

İlişkili-İlişkisiz


12.Soru

Aşağıda emek piyasasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Emek piyasasında emek kavramı; istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade eder.

Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur.

Tek bir emek piyasası yoktur, farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde homojenlik gösterir.

Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır.


13.Soru

Yukarıdaki grafikte yer alan I1 ve I2 eğrileri nasıl adlandırılmaktadır?


Bireysel emek arzı eğrisi

Bütçe kısıtı eğrisi

Farksızlık eğrisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Piyasa emek talep eğrisi


14.Soru

4. Çalışma çağında yani 15 ve daha yukarı yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfusa ne ad verilir?


Çalışma çağındaki nüfus

İşgücü

İstihdam edilenler

Aktif nüfus

İşgücünde olmayanlar


15.Soru

10.  İstihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde, işgücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanan istihdam sorununa ne ad verilir?


Kayıtdışı istihdam

Eksik istihdam

Az istihdam

Gizli istihdam

Kayıtlı istihdam


16.Soru

Şekilde verilen "Emek Talep Esnekliği" formülünde A ve B boşluklarına gelmesi gereken idafeler hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?


A; Talep edilen emek miktarındaki - B; Ücret oranındaki

A; Ücret oranındaki  - B; Talep edilen emek miktarındaki

A; Ücret gelirindeki  - B; Marjinal üründe

A; Satış miktarındaki  - B; Gelir oranındaki

A; Talep değişimindeki - B; Arz değişimindeki


17.Soru

8. "İkincil işgücü" aşağıdakilerden hangisini kapsar?


İşe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyenler

Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanlar

Emekli çalışanlar

Kısmi süreli çalışanlar

Yarı zamanlı işlerde çalışanlar


18.Soru

I. Kısa dönem emek talep eğrisi ücret değişimine daha az duyarlıdır (daha az esnek-inelastik).II. Uzun dönem emek talep eğrisi ücret değişimine daha duyarlıdır (daha esnek-elastik).III. Ücret yükselmelerine işverenlerin kısa dönemde gösterdiği tepki daha şiddetlidir. IV. Kısa dönemde emek talebi sadece ikâme etkisi sebebiyle azalırken, uzun dönemde ölçek etkisi de emek talebinin daha fazla artmasına sebep olmaktadır.Yukarıda uzun ve kısa dönem emek talep eğrilerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin cevabını aradığı sorular arasında yer almaz?


Endüstrileşmiş toplumlarda neden kadınların işgücüne katılma oranları artmıştır?

Göç yerli işçilerin istihdamı ve ücretlerini nasıl etkiler?

Asgari ücretler niteliksiz işgücünün işsizlik oranını arttırır mı?

Kamu kesimi borçlanma gereğini arttıran unsurlar nelerdir?

İşsizlik sigortasının cömert olması işsizlik süresini uzatır mı?


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir?


Eş-maliyet doğrusu

Eş-ürün eğrisi

Marjinal teknik ikâme oranı

Uzun dönem emek talep eğrisi

Kısa dönem emek talep eğrisi