Çalışma Ekonomisi 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'ikincil işgücü' olarak nitelendirilir?


Evli kadınlar

Emekliler

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar

İş bulma ümidi olmayanlar

Mevsimlik çalışanlar


2.Soru

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından Marshall- Hicks ........... Kanunları adı altında özetlenmiştir.


Üretilmiş talep

Türetilmiş talep

İlişkilendirilmiş talep

Sabitlenmiş talep

Bağımsızlandırılmış talep


3.Soru

Grafiğe göre kişinin çalışma dengesini gösteren nokta hangisidir?


Grafikte denge noktası bulunmamaktadır.

X

L

K

M


4.Soru

Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğriye ne ad verilir?


Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi

Tam eşitlik doğrusu

Eş maliyet doğrusu

Eş ürün eğrisi


5.Soru

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre "Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenler ve yabancı uyruklular dışındaki nüfus" aşağıdakilerden hangisidir?


İşgücü

İstihdam edilenler 

Çalışma çağındaki nüfus

Kurumsallaşmamış nüfus

İş bulma ümidi olmayanlar


6.Soru

Çalışanlar, işlerini ve aile sorumluluklarını her ikisi de kendilerine fayda sağlayacak şekilde dengeleyebilmek isterler. Bu çalışanın, işvereninden hangi konuda beklenti içinde olduğunu gösterir?


Esneklik

İstihdam güvenliği

Adil davranış

Takdir edilmek

Hoş bir ortam


7.Soru

Belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği toplam reel üretim miktarının, bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek-saat miktarına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


İşsizlik oranı

Bağımlılık oranı

İşgücüne katılma oranı

Emek verimliliği

Eksik istihdam


8.Soru

  1. Negatif eğilimli olmaları
  2. Orijininden bakıldığında dış bükey olmaları
  3. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini göstermesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eş-ürün eğrilerinin özelliklerindendir?


Sadece I

I,II

II,III

I,II,III

Sadece III


9.Soru

"Çalışma Ekonomisinin Çerçevesi" şemasını göz önünde bulundurduğunuzda "verimlilik" hangi kategori içinde yer almaktadır?


Emek piyasaları

Etkin ücret ödemeleri

Emeğin makroekonomik yönü

Emek arzı

Mobilite ve göç


10.Soru

Marshall-Hicks Türetilmiş Talep Kanunlarına göre, aşağıdakilerden hangisi emek talep esnekliğini belirleyen unsurlardan biri değildir?


Üretilen malın fiyat esnekliği

Üretilen malın diğer mallarla ikame edilebilirlik derecesi

Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı

Emeği diğer üretim faktörleriyle ikame edebilme derecesi

Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği


11.Soru

I- İşgücünün marjinal verimliliği, II- İş arayanlar, III- Demografi, IV- Bireysel tercihler

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik Emek Piyasası Akımında İşgücü Talebi kısmında yer alır?


Sadece I

Sadece II

Sadece III

II ve III

II ve IV


12.Soru

Onat Bey’e piyangodan 100.000 dolar ikramiye çıkmıştır. Buna bağlı olarak çalıştığı işten ayrılmıştır.

Onat Bey’in durumu Neo-klasik Çalışma/Boş Zaman Modeline göre nasıl açıklanabilir?


Gelir etkisi ortayaçıkmıştır

Kendi işini kurmuştur

İkame etkisi ortaya çıkmıştır

Denge noktasına ulaşmıştır

Farksızlık eğrisi konveks olmuştur


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebi ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Emek talebini esneklik değerine göre beş grupta toplamak mümkündür.

Ücret oranındaki bir artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 0 olacaktır.

Ücret oranındaki değişim emek talebindeki değişime eşitse bu durumda birim talep esnekliğinden söz edilebilir.

Ücret oranındaki değişim emek talep miktarında oransal olarak daha büyük değişimlere yol açıyorsa bu durumda inelastik talepten söz edilebilir.

Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmeyecekse tam esnek talep söz konusudur.


14.Soru

"Doğrusal bir emek talep eğrisinin eğimi her noktada aynı iken, aynı miktar ücret değişimine karşılık eğrinin ortası ....... , üst kısmı .......,  alt kısmı ise .......tir."Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yukarıda verilen ifadede yer alan boşluklara karşılık gelmektedir?


Birim esnek, elastik, inelastik.

Birim esnek, inelastik, elastik.

Elastik, inelastik, birim esnek.

Elastik, birim esnek, inelastik.

İnelastik, birim esnek, elastik. 


15.Soru

Ücret oranındaki bir artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 0 olacaktır. Bu durumda emek talep eğrisi tam ........................tir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


inelastik 

esnek

sonsuz esnek

beş

birlik


16.Soru

İşsizler / İşgücü  x 100  işlemi bize aşağıdakilerden hangi bilgiyi verir?


İşgücü

İstihdam oranı

Bağımlılık oranı

İşsizlik Oranı

İşgücüne katılma oranı


17.Soru

I. Negatif eğimlidir.

II. Eğim sabittir.

III. Faktör fiyatlarındaki değişiklik gösterilemez.

IV: Üretim bütçesindeki değişiklik gösterilebilir.

Yukarıdakilerden hangileri eş-maliyet doğrularının özelliklerindendir?


II ve III

I ve II

II, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


18.Soru

Ücret sabitken ___________ değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren ____________ etkisidir.  Boşluklara yerleştirilmesi gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Fayda – gelir

Fayda - fayda

Maliyet – farksızlık

Gelir - gelir

Gelir – maliyet


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksik istihdamın boyutlarını belirleyen özellikler arasında bulunmaz?


Kişi, gerektirdiğinden daha fazla formel eğitime sahiptir.

Kişi, formel eğitimi dışında bir alanda gönülsüz olarak çalışmaktadır.

Kişi, gerektirdiğinden daha düşük iş deneyimine ve niteliğe sahiptir.

Kişi, gönülsüz olarak yarı zamanlı, geçici veya kesintili istihdamdadır.

Kişi, bir önceki işinden %20 veya daha az kazanmaktadır.


20.Soru

Aşağıdakileden hangisi emek piyasalarında güç dengesinin "alıcılar" lehine olması durumuna uygun bir açıklamadır?


İş arayan sayısının fazla olmaması

İşverenlerin beklemesinin zorluğu

İşçilerin sınırsız seçeneklere sahip olması

İşçinin farklı gelir kaynaklarının olması

İşsizliğin yaygınlığı