Çalışma Ekonomisi 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişinin saat başı ücretinin 4 liradan 8 liraya yükselmesi bütçe kısıtını nasıl etkiler?


Bütçe kısıtı hiçbir şekilde etkilenmez.

Bütçe kısıtı başlangıca göre basıklaşır.

Bütçe kısıtı başlangıca göre dikleşir.

Bütçe kısıtı başlangıca göre sağa doğru paralel olarak kayar.

Bütçe kısıtı başlangıca göre sola doğru paralel olarak kayar.


2.Soru

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir?


İkame etkisi

Emek talep etkisi

Ölçek etkisi

Eş- maliyet etkisi

Eş-ürün etkisi


3.Soru

Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmeyecekse emek talep esnekliği nasıl ifade edilir?


Tam inelastik talep

Esnek olmayan talep

Birim talep esnekliği

Esnek talep

Tam esnek talep


4.Soru

Sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir şekle ne ad verilir?


Eş-maliyet doğrusu

Eş-ürün eğrisi

Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi

Tam eşitlik doğrusu


5.Soru

Üretim faktörlerinden birisi sabit tutulurken diğer faktörün miktarı arttırıldığında toplam üründeki artışın bir noktadan sonra azalacağını ifade eden kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Emeğin marjinal ürünü

Emeğin marjinal ürün geliri

Kısa dönem emek talep

Azalan verimler

Eş- maliyet


6.Soru

Üretimde kullanılan emek miktarı azaltıldığında aynı üretim düzeyini koruyabilmek için sermaye miktarının arttırılması gereği eş ürün eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


Eş ürün eğrilerinin doğrusal olması

Eş ürün eğrilerini negatif eğimli olması

Eş ürün eğrilerinin eğiminin ücret oranına eşit olması

Eş ürün eğrilerinin kesişmemesi

Eş ürün eğrilerinin orijinden bakıldığında iç bükey olması


7.Soru

“Emek” talebi ile ilgili analize kısa dönemde firma kaç işçi istihdam etmelidir sorusu ile başlanır burada kullanılacak talep için işverenler ve firmalar talep teorisinin varsayımlarına göre hareket eder, aşağıdakilerden hangisi talep varsayımlarından birisi değildir?


Emeğin maliyeti ücretten oluşur.  

Firmalar kar maksimizasyonu yapar.

Firmalar için talebin miktarı ve ücreti veridir.

Firmalar üretim için emek ve sermaye kullanır.

Ürün ve emek piyasalarında işgücü tamamen homojen değildir.


8.Soru

Genç işgücünün ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talebin azalması durumu sözkonusu ise bu  durumda emek talep  esnekliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen değeri alır? 


Ed<0

Ed>0

Ed=0

Ed=1

Ed=Sonsuz 


9.Soru

Ekonomik açıdan bütçe kısıtının doğrusal bir yapıya sahip olmasının anlamı nedir?


Ücret oranı artarken çalışılan sürenin azalması

Ücret oranının çalışılan süre ile artması

Ücret oranının sabit ve çalışılan süre ile değişmemesi

Ücret oranının çalışılan süre ile azalması

Ücret oranı ile çalışılan süre arasında ilişki olmaması


10.Soru

Eksik istihdam kişinin sahip olduğu iş ile gerçekleştirdiği iş arasındaki uyumsuzluk olarak açıklamaktadırlar, bu kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Eğitim-İş Boşluğu

Açık İşsizlik 

Eğitimli İşsiziik 

Gücenmiş İşsizlik 

Doğal İşsizlik 


11.Soru

Marshall-Hicks Türetilmiş Talep Kanunları’na göre emek talebinin esnekliğinin yüksek olması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?


Ürün talebinin esnekliğinin düşük olmasına

Üretilen malın fiyat esnekliğinin yüksek olmasına

Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliğinin büyük olmasına

Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payının büyük olmasına

Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmenin kolay olmasına


12.Soru

İşgücü- İstihdam Edilenler=?

Yukarıdaki hesaplama sonucunda elde edilecek değer aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Aktif Nüfus

İşsizler

İşgücünde olmayanlar

Kurumsal Nüfus

Toplam Nüfus


13.Soru

"Çalışma çağı dışındaki nüfus / çalışma çağındaki nüfus X 100" formülü aşağıdakilerden hangisini vermektedir?


İşgücüne katılma oranı

Çocuk bağımlılık oranı

İşsizlik oranı

Bağımlılık oranı

Emek verimliliği


14.Soru

Kişilerin gelirlerinin azalmasına rağmen referans dönemindekinden daha az sürelerle çalışmak istemelerinin söz konusu olduğu yetersiz istihdam türü aşağıdakilerden hangisidir?


Niteliğe dayalı yetersiz istihdam

Gelire dayalı yetersiz istihdam

Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam

Zamana dayalı yetersiz istihdam

Duruma dayalı yetersiz istihdam


15.Soru

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisinin bu şekilde oluşmasının ardında geçerli olan neden aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Bireysel Emek Arz Eğrisi; Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimlidir. 

Bireysel Emek Arz Eğrisi; Düşük ücret düzeylerinde gelir etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise İkame etkisi sebebiyle negatif eğimlidir. 

Bireysel Emek Arz Eğrisi; Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle negatif , yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle pozitif  eğimlidir. 

Bireysel Emek Arz Eğrisi; Düşük ücret düzeylerinde marjial etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimlidir. 

Bireysel Emek Arz Eğrisi; Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise uluslararası etki  sebebiyle negatif eğimlidir. 


16.Soru

Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabileceği oranı belirleyen oran aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır? 


Marjinal Teknik İkâme Oranı 

Marjinal Verimlilik Oranı 

Toplam Faktör Verimliliği 

Optimum Faktör Verimliliği 

Ölçek Verimliliği 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumuna göre işgücüne dahil olmayan gruplardan değildir?


İş bulma ümidi olmayanlar

Mevsimlik çalışanlar

Ev işleriyle meşgul

Kısmi zamanlı çalışanlar

Emekli


18.Soru

"Sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla (üretim bütçesi) satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi

Marjinal Teknik İkâme Oranı

Ölçek Etkisi

Eş-ürün Eğrisi

Eş-maliyet Doğrusu


19.Soru

Emek Miktarı (L)

Üretim (TP)

Emeğin Marjinal ürünü (MPL)

Marjinal Gelir (MR) Malın Fiyatı

Emeğin Marjinal Ürün Geliri ( MRP)

1

2

2

5

3

9

4

14

5

20

Yukarıdaki tabloda verilen emek miktarı ve üretim rakamları dikkate alındığında, emeğin marjinal ürün değerini ifade eden rakamlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


2-3-4- 5 ve 6

1-2-3-4 ve 5 

1-1,5-2-2,5 ve 3

3-4-5-6 ve 7

1-2-3-4 ve 5


20.Soru

Sermaye fiyatının, talep artışına bağlı olarak ne derece artacağı aşağıda verilenlerden hangisine bağlıdır?


Ürün talebinin esnekliğine

Emek talep esnekliğine

Emek talebinin çapraz ücret esnekliğine

Sermaye arz eğrisinin esnekliğine

Emek talebinin ücret esnekliğine