Çalışma Ekonomisi 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Emek arzı sabitken emek talebinin artması, II- Emek talebi sabitken emek arzının artması , III- Emek talebi sabitken emek arzının azalması, IV- Emek arzı sabitken emek talebinin azalması

Tam rekabet piyasasında aşağıdaki durumların hangisinde arz fazlası ortaya çıkar


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve III

II ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İçeridekiler- Dışarıdakiler Teorisinin başlıca varsayımları arasında yer almaz?


Firmalar tümünü çalışanlarına yükleyemeyeceği işgücü devir oranı maliyetleri ile karşı karşıya bulunmaktadır.

İçeridekiler bir takım piyasa güçlerine sahiplerdir.

Firmaya yeni katılan işgücü, yeterli bir zaman sonrasında aynı işgücü devir maliyetine sahip olacak ve ücretini yeniden görüşme imkânına sahip olacaktır.

Değerin tek belirleyicisi olarak emektir.

İstihdam kararları, tek taraflı olmak üzere firmalar tarafından verilmektedir.


3.Soru

Ücret oranı T60’dan T50’ye düştüğünde emek miktarı 40.000 kişiden 50.000'e yükselirse, bu işçilere yönelik talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?


-1

-0,5

1

1,5

2


4.Soru

TEÜF uygulamasında iki temel belirleyici söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


İşin statüsü

İşçinin iş hızı üzerinde kontrolünün olup olmaması 

Ücret artış ihtimali

Emek arzının büyüklüğü

Ölüm ve yaralanma riski


5.Soru

Büyük firmalar işgücünü denetlemenin güçlüğü nedeniyle etkin ücret modellerinden hangisinin çerçevesinde yüksek ücret verirler?


İkili Emek Piyasası Modeli

Katmanlı Emek Piyasası Modeli

Beşeri Sermaye Modeli

Kaytarma Modeli

Örtülü Anlaşmalar Modeli


6.Soru

Emek piyasalarının homojen bir yapıda olmayıp iyi özellikli işlerin toplandığı birincil sektör ve kötü özellikli işlerin toplandığı ikincil sektörün söz konusu olduğunu; sektörler arası geçişkenliğin çok zayıf olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?


Nitelikli İş Güce Teorisi

Çalışma/Boş Zaman Teorisi

Beşeri Sermaye Teorisi

Beşeri Sermaye Teorisi

Katmanlı Emek Piyasaları Teorisi


7.Soru

Tam rekabetçi emek piyasasının bazı temel özellikleri vardır aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?


Piyasada çok sayıda çalışan ve işveren vardır sendikalar da yoktur.

Firmalar karlarını çalışanlar ise faydalarını maksimize etmek isterler.

Piyasadaki işlerde rekabet yoktur ve  çalışanların bir işten diğerine geçemezler.

Piyasa şeffaftır yani firmalar ve işçiler piyasadaki tüm işlerle ilgili ve ücretlerle ilgili tam bilgiye sahiptirler.

Piyasa homojendir yani çalışanlar becerileri ve verimlilikleri açısından aynıdırlar işlerde ücret dışı gelirler ve çalışma koşulları açısından aynıdırlar.


8.Soru

Katmanlı Emek Piyasaları Teorisine (KEPT) göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Emek piyasaları homojen bir yapıda değildir.

Katmanlar arası geçişkenlik güçlüdür. 

İyi özellikli işlerin toplandığı birincil sektör ve kötü özellikli işlerin toplandığı
ikincil sektör mevcuttur. 

Bölünmüş emek piyasaları arasında farklı ödül ve teşvik sistemleri vardır. 

Katmanlı emek piyasalarının varlığı emek piyasalarında işleri heterojen hale getirir.


9.Soru

İyi bir meslek/iş sahibi olmanın birincil koşulu olarak “kaliteli” eğitim veren bir üniversite diploması ya da çeşitli eğitim sertifikaları hangi yıldan itibaren aranır hale gelmiştir?


1970

1950

1930

1940

1960


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin ücret avantajı sağlamasının nedenlerinden birisidir?


İşlerin homojen hale gelmesi

Çalışma temposunun düşük olması 

Verimlilik farklılığı 

Firma ölçeği

Beşeri yatırım 


11.Soru

Ücret düzeyinin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkmayacağını savunan klasik ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


Malthus’ un Nüfus Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

Ücretin Tunç Kanunu

Pazarlık Gücü Teorisi

Satın Alma Gücü Teorisi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Etkin Ücret Teorisini savunan iktisatçıların, piyasa denge ücretinin üstünde ödenecek ücretlerin verimliliğinin nasıl artacağını açıkladığı modeller arasında yer almaz?


Beslenme Modeli

Grev Modeli 

Kaytarma Modeli

İşçi Devri Modeli

Seçim Modeli


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firma ölçeği büyüdükçe ücretlerin de artmasının nedenleri arasında yer almaz?


Büyük firmalardaki uzmanlaşmanın daha fazla işyerinde eğitim yatırımı gerektirdiği bilinmektedir. Eğitim ile birlikte verimliliğin ve ücretlerin artması beklenen bir durumdur.

Büyük firmalardaki yüksek kârlar nedeniyle bu firmalarda ya sendikalaşma tehdidi veya sendikalaşma oranı yüksektir.

Eksik rekabetçi piyasalarda kâr marjları yüksek olduğundan firmalar kamuoyu gözündeki görüntülerini üst seviyede tutmak için piyasa genelinden yüksek ücret verebilirler.

Büyük firmalar küçük firmalara oranla emek yoğun firmalardır.

Büyük firmalar ayrıca işgücünü denetlemenin güçlüğü nedeniyle etkin ücret modellerinden ‘kaytarma modeli’ çerçevesinde yüksek ücret verirler.


14.Soru

Toplumsal cinsiyet, patriyarka ya da erkek egemen ideoloji/sistem, yeniden üretim,hiyerarşik ikilikler (özel alan/kamusal alan gibi) ve cinsiyete dayalı iş bölümü gibi kavramlarla topluma ve hayata bakan  aşağıdakilerden hangisidir?


Radikal-Marksist eleştiriler

Feminist teori

Eleme yaklaşımı

Kurumcu iktisat

Eleme hipotezi


15.Soru

I. Tek ücret kanunu geçerlidir II. Oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisi belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz esnek, sonra pozitif eğimlidir III. Oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisi sonsuz esnekliktedir Oligopolcü bir firma için denge ücret ve istihdam düzeyine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


16.Soru

Etkin Ücret Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?


İşçilere denge ücretinin üstünde ücret verildiği zaman bunun maliyetleri arttırmakla birlikte çeşitli açılardan emek verimliliğini maliyet artışından daha fazla arttıracağını savunur

Ücretlerin bir alt ve üst sınır arasında işçiler ile işverenlerin pazarlık güçlerine bağlı olarak belirleneceğini savunur

Azalan getiriler kanunu sebebiyle istihdam arttıkça marjinal verimliliğin azaldığını savunur

Ücretlerin tam rekabet piyasası koşulları altında iş gücünün marjinal verimliliğine göre belirlendiğini savunur

İşçi devri maliyetinin yüksek olması nedeniyle firmada çalışanların ücretleri yükseltebildikleri ve kendilerini işsizlerin rekabetinden koruyabildiklerini savunur


17.Soru

Marx’a göre bir malın değerini belirleyen husus aaşğıdakilerden hangisidir?


Sermaye

Faiz

Emek

Ücret

Fiyat


18.Soru

I. Diğer şeyler eşitken tekelci firmalar, tam rekabetçi firmalara nazaran daha az sayıda işçi istihdam ederler II. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelirin malın fiyatına eşit olmasına karşılık, tekelci bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür III. Gerçek hayatta eksik rekabet piyasanın bütün özelliklerini eksiksiz taşıyan örneklere rastlamak neredeyse imkânsızdır. Bunun yerine tam rekabetçi yapılanmalar gözlenir  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnızca III

I, II ve III


19.Soru

Hangisi Emek piyasalarında gözlenen ücret farklılıklarını açıklayan nedenlerden birisi değildir?


İşçilerin beceri gereklerinin farklı olması

Etkin ücret ödemelerinden kaynaklanan farklılıklar

İşi öğrenmenin maliyeti

Sendika üyeliği

Firma ölçeği


20.Soru

İçeridekiler- Dışarıdakiler Teorisi işçi devri maliyetinin yüksekliğine dayanan ve ücretlerin azalma yönünde katılığını açıklayan ücret teorisidir. Teori hangi  yılda başlayan seri çalışmalar ile ortaya konulmuştur?


1986

1982

1984

1983

1985