Çalışma Ekonomisi 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Schultz (1963) eğitimin faydaları üzerine kaç yönlü bir yaklaşım sergiler?


1

3

5

2

4


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı işyerinde eğitimle ilişkilidir?


Eğitimi sağlayan firmadan bir başka firmaya kolaylıkla transfer edilebilir.

Sadece o eğitimi veren firmada işçinin verimliliğini artıracağı kabul edilir.

Transfer edilemeyeceği varsayılır.

İşçilerin işten atılma/işten ayrılma durumlarıyla daha az karşı karşıya kalacağı kabul edilir.

Bu tip eğitimin maliyetinin bir kısmını firma üstlendiği için, eğitilmiş işçilerin beklenen çalışma sürelerinin daha uzun olmasını garanti etmek isteyecektir.


3.Soru

"Emek arz ve talebini eşitleyen ücrettir. İşsizliğin olmadığı bu ücret düzeyine piyasayı temizleyen ücret de denir" ifadesi aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?


Denge ücreti

Ücret Katılığı

Arz Fazlası

Oligopolcü Piyasa

Tek Ücret Kanunu


4.Soru

Geleneksel ücret teorilerinde yaklaşım farklılıkları bulunmasına rağmen hepsinin ortak noktası aşağıdakilerden hangi durumu açıklamaktır?


Ücretlerin, yoksulluk düzeyinin üstüne neden bir türlü çıkamadığını açıklamaya yöneliktir.

Kısa dönemde ücret değişmelerini açıklamaya yöneliktir.

Ücretlerin, bir alt ve üst sınır arasında işçiler ile işverenlerin pazarlık güçlerine bağlı olarak belirlendiğini açıklamaya yöneliktir.

Ücretlerin, tam rekabet piyasası koşulları altında işgücünün marjinal verimliliğine göre belirlendiğini açıklamaya yöneliktir.

İşçi devri maliyetinin yüksekliğine dayanır ve ücretlerin azalma yönünde katılığını açıklamaya yöneliktir.


5.Soru

"........... piyasası işçilerin ve işverenlerin piyasadaki işler ve çalışma koşulları hakkında tam bilgiye sahip olduklarını varsayar."


Ödünç verilerilebilir fonlar

Para

Sermaye

Tam rekabet

Eksik rekabet


6.Soru

Çalışma ekonomisinin temel kavramlarından birisi olan emeğin fiyatı nasıl belirlenir?


Emek arzına göre

Emek talebine göre

Rekabetçi piyasaların dengesine göre

Emek piyasasının dinamik yapısına göre

Emek arzı ve emek talebi birlikte ele alınarak


7.Soru

I. İstenmeyen işlerde gönüllü çalışmayı teşvik etmek.II. Kötü koşullarda çalışmayı kabul eden kişileri ödüllendirerek ücret sistemini daha adil hale getirmek.III. İşgücü piyasasına girişi kolaylaştırmak.Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri telafi edici ücret farklılıklarının uygulamada yararlı olan fonksiyonları arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


8.Soru

I. Sendikalı işçilerin daha yüksek ücret alma nedenlerinden biri verimlilik farklılığıdır. II. Küçük firmalarda büyük firmalara oranla işçi sayısı daha az, ücretler daha yüksektir. III. Genelde sendikalı işyerlerinde çalışma kuralları ve temposu daha gevşektir. IV. TEÜF uygulamasında iki temel belirleyici emek arzının büyüklüğü ve işlerin zararlı yönleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yukarıda işlerin heterojenliği ve ücret farklılıklarına ilişkin verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız III

II ve III

I ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

İşletme sahibi Handan Hanım, işçiyi denetlemenin ve performansını ölçmenin zor olması ve işçinin hatalı üretim yapmasının işletmeye büyük maliyetler getirmesi gibi durumların varlığında, işçisine kendi isteğiyle piyasa denge ücretinin üzerinde ücret vermektedir. Yukarıdaki paragrafa göre; Handan Hanım'ın yaptığı bu uygulama ücreti farklılaştıran kaynaklardan hangisine örnek verilebilir?


İşverenin ayrımcılık yapma eğiliminden kaynaklanan ücret farklılıkları

Firma ölçeğinden kaynaklanan ücret farklılıkları

Telafi edici ücret farklılıkları

Katmanlı emek piyasalarından kaynaklanan ücret farklılıkları

Etkin ücret ödemelerinden kaynaklanan ücret farklılıkları


10.Soru

I.Beslenme Modeli

II.Kaytarma Modeli

III. İşçi Devri Modeli

IV. İçsel Emek Piyasaları Modeli

Etkin Ücret Teorisi’ ni savunan iktisatçılar, piyasa denge ücretinin üstünde ödenecek ücretlerin verimliliği nasıl arttıracağını açıklarken yukarıdaki modellerin hangilerinden yararlanmışlardır?


I, II ve III

II, III ve IV

II ve IV

III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Malthus’un Nüfus Teorisi’ne göre uzun dönemde meydana gelebilecek bir durumdur?


Erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olması

Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması

Nüfus artışına bağlı ciddi bir besin kıtlığı yaşanması

Üretilen gıda maddelerine bağlı olarak nüfusun artması

Üretime katılan işçi sayısının artması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik doğal ücret teorisi gibi 19. yüzyılın ‘karamsar’ iş gücü piyasası koşullarından türetilen teorilerden biridir?


Ücret Fonu Teorisi

Nüfus Teorisi

Marjinal Verimlilik Teorisi

Artık Değer Teorisi

Pazarlık Gücü Teorisi


13.Soru

Tekelci bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sol tarafında yer alır ve daha dik bir konumdadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tekelci bir firmanın marjinal gelirinin fiyattan küçük olması

Tekelci bir firmanın marjinal gelirinin fiyatta eşit olması

Tekelci bir firmanın marjinal gelirinin fiyattan büyük olması

Tekelci bir firmanın marjinal gelirinin fiyattan bağımsız olması

Tekelci bir firmanın marjinal gelirinin fiyatla ters yönlü bir ilişkisinin olması


14.Soru

Hangi dönemlerde işsizler zor, tehlikeli, pis işleri TEÜF farkı olmaksızın kolay, tehlikesiz ve temiz işlere verilen ücretler karşılığında; hatta ondan daha düşük ücret düzeylerinde yapmaya istekli olabilmektedir?


Emek arzı arttığında

Emek talebi arttığında

İşsizliğin azaldığı

Emek arz ve talebi dengedeyken

Genişleme dönemlerinde


15.Soru

Tam rekabetçi emek piyasasında "piyasa dengesi" emek arzı ile emek talebi eğrilerinin kesiştiği noktada kurulur bu durum nasıl açıklanır?


Yani, emek arzı fazlası ve emek talebi fazlası olan piyasalar dışarıda tutularak tam rekabetçi emek piyasasının dengesi sağlanmış olur.

Yani, piyasada oluşan denge noktası ve piyasanın her koşulda tekrar dengeye gelme kapasitesi ile denge fiyatı eşitlenmiş olur.

Yani, piyasanın kendi işleyiş yapısı içinde emek arzı ve emek talebi dengeden sonraki fiyata denk gelecektir.

Yani, dengeden herhangi bir biçimde uzaklaşma ihtimalini ortaya çıkartan emeğin arz durumları denge fiyatı ile giderilmiştir.

Yani, emek piyasası dengesinin emek arz ve talep eğrisinin kesiştiği noktada kurulur ve bu nokta denge ücreti olan ücrete razı olup çalışmak isteyen herkes işveren tarafından talep edilecektir.


16.Soru

Ücretin işverenlerin bu amaçla daha önce ayırdıkları fonun bir fonksiyonu olduğunu savunan klasik ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


Ücretin Tunç Kanunu

İçeridekiler- Dışarıdakiler Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

Ücret Fonu Teorisi

Pazarlık Gücü Teorisi


17.Soru

Emek piyasasındaki kategorilerin uluslar arası düzeyde kabul edilmiş bir standarda oturtulması konusunda yetkili kuruluş aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 


ILO

WHO

UNESCO 

IMF

WB


18.Soru

Klasik iktisadi görüşleri savunan başlıca iktisatçılardan olmayan hangisidir?


A. Smith

D. Ricardo

R. Malthus

Cantillon

F. Lasalle


19.Soru

Çağdaş Ücret Teorilerinden biri olan Pazarlık Gücü Teorisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


İlk kez Dennis Snower tarafından formüle edilmiştir

Emek talebi açısından Ücret Fonu Teorisi ile benzerlikler taşır

Tam rekabet piyasasının geçerli olduğunu varsayar

Ücretlerin alt ve üst sınırları vardır

Emek piyasasında ücretler arz ve talep mekanizmalarından bağımsızdır


20.Soru

Eğitim ile kalkınma arasında olumlu bir ilişki olduğunu düşünen yazarların görüşleri üzerinden aşağıdakilerden hangisi eğitimin kalkınmaya “katkı”larından biri değildir?


Ekonomik, toplumsal, kültürel, politik yapı ve ilişkilerde değişmeye uyum sağlayacak bireysel ve örgütsel davranışların kazandırılması, toplumun kalkınmanın gerektirdiği değişime hazırlanması

Ekonomik yapıda öngörülen değişme ve gelişmenin gerektirdiği insan gücünün, is- tenilen yer, zaman ve nitelikte hazırlanması

U¨retim ve istihdam artışını sağlayacak, ekonomik büyümeye yön verecek sermaye sınıfının girişimci, lider ve elit niteliklerinin geliştirilmesi

Gelir dağılımında denge, gelişmişlik farklarının, cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması, sınıflar arasındaki çatışmanın önlenmesi gibi politik hedefleri gözeten bir anlayışın, sınıfsal hareketlilik, sosyal adalet ve fırsat eşitliği söylem ve pratiğiyle bireylere benimsetilmesi

Eğer genel amaçlı işyeri eğitimi söz konusu ise işçi tüm maliyeti üstlenmek zorundadır çünkü bu yatırımın tüm getirisini o elde edecektir. Dolayısıyla, bu tip yatırım için de birey aynen zorunlu eğitimde olduğu gibi maliyet ve gelir hesaplaması yaparak bu tip yatırıma karar vermek durumundadır.