Çalışma Ekonomisi 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İçeridekiler-Dışarıdakiler Teorisinin başlıca dört varsayımından biri değildir?


Firmalar tümünü çalışanlarına yükleyemeyeceği işgücü devir oranı maliyetleri ile karşı karşıya bulunmaktadır

İçeridekiler bir takım piyasa güçlerine sahiplerdir

Çalışanlar yeni firmaların istihdam olanakları karşısında çalışma koşullarını yeniden görüşme imkanına sahip olacaktır.

Firmaya yeni katılan işgücü, yeterli bir zaman sonrasında aynı işgücü devir maliyetine sahip olacak ve ücretini yeniden görüşme imkânına sahip olacaktır

İstihdam kararları, tek taraflı olmak üzere firmalar tarafından verilmektedir.


2.Soru

Ürün piyasasında tekelci bir firmada ücret oluşumunu gösteren grafikte yer alan Z alanına gelmesi gereken ifade hangi seçenekte yer almaktadır?


SL=ACL=MCL

ML=MRPL

SL=VMP

MR=MC

MR=MCL


3.Soru

John Stuart Mill aşağıdaki hangi teorinin oluşmasını sağlamıştır?


Doğal Ücret Teorisi

Ücret Fonu Teorisi

Nüfus Teorisi

Artık Değer Teorisi

Marjinal Verimlilik Teorisi


4.Soru

Ücretler azalma yönünde rijit (katı) halde iken arz veya talep kaymasına bağlı olarak piyasada arz fazlası oluştuğunda bozulan piyasa dengesinin tekrar kurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


Nispi ücretler ve faktör hareketliliği

Mobilite (Emek hareketliliği)

Emek arz eğrisinin sonsuz esneklikte olması

Parasal ücret düzeyinde daha düşük istihdam düzeyinin sağlanması

Emek talebinin, ürün talebinin azalması nedeniyle düşmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasada arz fazlası oluşmasına yol açmaktadır?


Talepte bir azalma varken emek arz eğrisinin sağa kayması

Arzda bir değişme yokken emek arz eğrisinin sola kayması

Arzda bir değişme varken emek arz eğrisinin sağa kayması

Talepte bir değişme yokken emek arzının sola kayması

Talepte bir değişme yokken emek arz eğrisinin sağa kayması


6.Soru

I. Eğitim düzeyi II. Bireysel tercih farklılığı III. İşe yatkınlık IV. Doğal yetenek Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri beşeri sermaye farklılığını etkileyen faktörler arasında yer alır?


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

II ve IV

II ve III


7.Soru

Bireylerin boş zaman -çalışma tercihleri arasında karar verirken, diğer şartlar eşitken firmaların çalışan kadın işçilerine kreş hizmeti sunması durumunun kadınlara ilişkin emek arz eğrisini aşağıda seçeneklerde verilen durumlardan hangisi biçiminde değiştirir? 


Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi artar

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi azalır

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi değişmez

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi önce artar, sonra azalır 

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi önce azalır, sonra artar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?


Ücret farklılıklarının kalıcı olmaması. 

Tam mobilite. 

Tam bilgilenme ve bilgilendirme. 

Piyasalar arası kolay ve maliyetsiz geçiş. 

İş gücü ücretinin sabit olması. 


9.Soru

Emek talebinin esneklik değeri bire eşitse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Emek talep miktarı ücret oranındaki değişimden daha fazla değişir

Emek talep miktarı ücret oranındaki değişimden daha az değişir

Emek talep miktarı ücret oranındaki değişim kadar değişir

Ücret oranı arttığında emek talep miktarı hiç değişmez

Emek talep miktarı değiştiğinde ücret oranı sabit kalır


10.Soru

Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe kısıtı

Çalışma kararı dengesi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Farksızlık eğrisi

Piyasa emek arz eğrisi


11.Soru

Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalmaması haline ne ad verilir?


Sabit ücret

Denge ücret

Ücret rijitlilği

Tam ücret

Tek ücret


12.Soru

I.   Talepte bir değişme yokken emek arz eğrisinin sağa kayması
II.  Arzda bir değişme yokken emek talep eğrisinin sola kayması
III. Emek ve talep eğrilerinde bir değişme olmaması
Yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri arz fazlasının meydana gelmesinde etkilidir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi John Stuart Mill tarafından oluşturulan klasik ücret teorilerinden biridir?


Ücretin Tunç Kanunu

Nüfus Teorisi

Türetilmiş talep kanunu

Ücret Fonu Teorisi

Doğal Ücret Teorisi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eksik rekabetçi piyasalardan biridir?


Tekel 

Tam rekabet

Monopson 

İki yanlı tekel

Marjinal 


15.Soru

I. Nispi ücretler II. Faktör hareketliliği III. Sendikalar ve toplu sözleşme düzeni Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri ücret rijitliği (katılığı) durumunda bozulan piyasa dengesinin yeniden kurulmasını sağlayan unsurlar arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


16.Soru

Genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin, bireysel, özgür ve rasyonel seçimler değil, sınıfsal konumlarına göre şekillendiğini savununan yaklaşım hangisidir?


Feminist Teori

Eleme Yaklaşımı

Kurumcu İktisat: Katmanlı İşgücü Piyasaları (SLM)

Radikal-Marksist Eleştiriler

Minimum Yapabilirlikler Yaklaşımı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir emek piyasası için kabul edilen varsayımlar arasında yer almaktadır?


İşçiler kârlarını maksimize etme peşindedir

Piyasada homojenite yoktur

Sendikalar mevcuttur

Mobilite (emek hareketliliği) maliyetlidir

Piyasadaki tüm işler işçilerin rekabetine açıktır


18.Soru

I. Tekelci piyasalar
II. Oligopol piyasalar
III. Tam rekabetçi piyasalar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomide kaynak dağılımının en iyi olduğu piyasaları göstermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


19.Soru

Emek piyasasında emek arz ve emek talebi eğrilerinin çizildiği koordinat sisteminde  düşey ve  yatay eksende ifade ekonomik değişkenler sırasıyla doğru olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Ücret Oranı (w) - Emek Talep ve Arz Miktarı (Ld,Ls) 

Emeğin Marjinal Verimliliği (MPP) ve Ücret (W) 

Emeğin Marjinal Maliyeti ( MCL), Emel Talebi (Ld) 

Emek Arzı- Marjinal Emek Verimliliği (MPP) 

Ortalama Emek Verimliliği-Emek Talebi Miktarı 


20.Soru

Emek piyasalarında işlerin, sektörün veya işçi ve işverenlerin yapısından kaynaklanan çok sayıda unsur işleri/firmaları birbirinden farklı hale getirerek ücretlerin de farklılaşmasına neden olabilmektedir. Bu unsurları kaç alt başlık altında inceleyebiliriz?


5

3

2

7

4