Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Parasız ilköğretim hakkı ve zorunluluğu aşağıdaki hangi anayasada yer almıştır?


1982

1973

1961

1924

1921


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İK'nın çıkarılmasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) etkilerinden birisidir?


Bireysel iş ilişkileri alanında yapılan düzenlemeler. 

Daha çok sistemin amacının ulusal düzeyde tanımlanması.

Çalışma ilişkilerinin taraflarına ulusal amaçları gerçekleştirmenin bir görev olarak verilmiş olması. 

İş mücadelelerinin ve bu bağlamda grev ve lokavtın reddi. 

İş uyuşmazlıklarının devlet aracılığıyla çözümlenmesi. 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?


Sosyal Faktörler

Örgütsel Faktörler

İktisadi Faktörler

Dışsal Faktörler

Siyasal Faktörler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinde devletin üstlendiği rollerden birisi değildir?


Devlet; çıkardığı yasalar, tüzükler, yönetmelikler çerçevesinde, sistemin temel kurallarını oluşturur.

Çalışma ilişkilerinde işçi ve işveren tarafları açısından, uyulması zorunlu minimum standartlar koyar.

İşçi ve işveren örgütlerinin yapılanmasında benimsenecek yaklaşımı hukuki olarak belirler.

İşveren olma niteliğiyle kendi mülkiyetindeki iktisadi kuruluşlarda işçi statüsünde bulunan kişiler istihdam eder.

Uyguladığı iktisat politikaları aracılığıyla çalışma ilişkileri sistemini dolaylı olarak etkiler.


5.Soru

Mecelle'de çalışma ilişkileri ve buna bağlı olarak iş akdi hangi akit formu altında düzenlenmiştir.


Hizmet akdi

Kira akdi

Eser akdi

Vekalet akdi

Kefalet akdi


6.Soru

Devletin asgari ücrete ilişkin düzenlemelerde bulunması çalışma ilişkilerinde devletin hangi rolüne örnek oluşturur?


İktisadi ve sosyal alanlara ilişkin aldığı kararlarla çalışma ilişkileri sistemini dolaylı olarak etkileme

Çalışma ilişkilerinin hukuksal çerçevesini belirleme

Devlete ait kuruluşlarda istihdam ettiği kişilerin işvereni olma

Taraf olduğu uluslararası düzenlemelere uyum sağlama

Çalışma ilişkilerinin işçi ve işveren tarafları açısından, uyulması zorunlu minimum standartları belirleme


7.Soru

Osmanlı döneminde çalışan ücretleri açısından değerlendirildiğinde, I.Dünya savaşının olumsuz etkilerinden önce hangi meslek grubunun gelir düzeyi ve refahı fazla olarak tespit edilmiştir?


Madenci

Irgat

Asker

Derici

Ayakkabıcı


8.Soru

I. Ücretliler

II. İşverenler

III. Kendi hesabına çalışanlar

IV. Ücretsiz aile çalışanları

V. Gönüllüler

Yukarıdakilerden hangileri, günümüzün endüstrileşmiş toplumları itibariyle işgücü statü açısından değerlendirildiğinde, karşımıza dört ana kategoridendir?


I, II, III ve V

II, III, IV ve V

I, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, IV ve V


9.Soru

Savaş koşullarında çıkarılan Milli Korunma Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1915

1923

1926

1940

1946


10.Soru

1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaut Kanunu ile çeşitli özel emeklilik sandıkları yasaları aşağıdakilerden hangisi ile yürürlükten kaldırılmıştır?


1936 tarihli İş Kanunu

1938 tarihli Cemiyetler Kanunu

1940 tarihli Milli Korunma Kanunu

1946 tarihli Cemiyetler Kanunu değişikliği

1949 tarihli T.C. Emekli Sandığı Kanunu


11.Soru

Aşağıdakileren hangisi Osmanlı Döneminde bağımlı çalışanları nitelemek için en yaygın ve sık kullanılan kavramdır.


İşçi 

Amele

Irgat

Rençber

Hizmetli


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1908 İşçi Hareketleri içinde yer alan 1908 grevlerine verilen isimdir? 


İlân-ı Hürriyet

Fabrika-i Hümayûn

İcare-i Adem

Takrir-i Sükûn

Menfaat Grevi


13.Soru

Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun kaç yılında çıkmıştır?


1923

1932

1937

1943

1947


14.Soru

Ereğli Kömür Havzasında bir zorunlu çalıştırma düzeni aşağıdakilerden hangisi ile oluşturulmuştur? 


Milli Korunma Kanunu 

İş Kanunu 

Cemiyetler Kanunu

Grev ve lokavt konusundaki düzenlemeler

Sosyal güvenlik haklarındaki düzenlemeler.


15.Soru

1924 tarihli Hafta Tatili Kanunu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yasanın 1. maddesine göre, “fabrika, imalâthane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari tüm kuruluşların haftada bir gün çalışmamaları zorunlu” kılınmaktadır.

Yasaya göre resmi dairelerle genel, özel, ticari ve sınai herhangi bir kuruluşta hizmetli ve işçilerin haftada altı günden fazla çalıştırılmaları yasaklanmaktadır.

Yasaya göre hafta tatili 24 saatten az olmamak üzere ve cuma günleri uygulanacaktır.

Yasada, hafta tatili ücretli olarak belirlenmiştir.

Yasa, tüm Türkiye açısından geçerli olmakla birlikte yerleşim birimlerinin nüfusu açısından bir sınırlamaya tabi tutulmuş ve 10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim birimleri açısından geçerli hâle getirilmiştir.


16.Soru

Osmanlı döneminde, 1729 yılında III.Ahmet tarafından çalışanların düzeni ve görevlerini esas alan ferman yayınlanmıştır. Bu fermanda çalışanlar için ilk kez kullanılan terim seçeneklerden hangisidir?


Amele

Irgat

İşçi

Emekçi

Rençber


17.Soru

I. 1963 Sendikalar Kanunu

II. 1936 İş Kanunu

III. 1962 İşveren Sendikaları Federasyonunun Kuruluşu

Yukarıda verilenlerden hangileri, Türkiye'de çalışma ilişkileri tarihinin önemli olgularındandır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I,II ve III


18.Soru

1914 yılı itibariyle, Osmanlı'da yabancı sermaye aşağıdaki sektörlerden hangisinde en yüksek paya sahipti?  


Madencilik

Tekstil

Ticaret

Demiryolları

Bankacılık


19.Soru

I. Sendikal örgütlenme yapısı II. İşçiyi bireysel iş ilişkileri alanında koruma III. Sistemin amacının ulusal düzeyde tanımlanması Yukarıdaki maddelerden hangileriyle ilgili hükümler hem Türk İş Kanunu hem de İtalyan İş Şartı'nda benzerlik göstermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


20.Soru

Ereğli Kömür Havzasında uygulanan iş mükellefiyeti'ne hangi yıl son verilmiştir?


1945

1946

1947

1948

1949