Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Türkiye 1946 öncesi dönemde sadece bir tek Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)sözleşmesini onaylamıştır.

II. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)’nün Anayasası’nı oluşturan Barış Andlaşması’nda “sendika özgürlüğü” ilkesi de yer almıştır.

III. İş Kanunu ile yapılan düzenlemelerle Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)'nün temel ilkelerinin tümüyle uyumlu hale gelmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


2.Soru

Çalışma ilişkilerinin geçmiş dediğimiz zaman dilimindeki değişimiyle ilgilenen sosyal bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma ekonomisi

Çalışma ilişkileri tarihi

Siyasi düşünce tarihi

Siyasi olgular tarihi

Tarihsel olgular


3.Soru

I. Yasada, hafta tatili ücretli olma niteliğini taşımaktadır. II. Yasaya göre hafta tatili 24 saatten az olmamak üzere ve cuma günleri uygulanacaktır. III. 10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim birimleri açısından geçerli hâle getirilmiştir. 1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu' na ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca I


4.Soru

Cumhuriyetin ilk yıllarında Sosyal Güvenlik alanına ilişkin ilk uygulamalar hangi meslek grubuna yönelik olarak ortaya çıkmıştır


Askeriye

Madencilik

Hayvancılık ve tarım

Öğretmenlik

Doktorluk


5.Soru

Teşvik-i Sanayi Kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?


1927

1938

1925

1930

1913


6.Soru

Türkiye’deki ilk iş istatistikleri aşağıdaki hangi yıllara ait verilerden sağlanmıştır?


1920 ve 1930

1930 ve 1940

1940 ve 1950

1950 ve 1960

1960 ve 1970


7.Soru

I. Olağanüstü durumlarda Meclise geniş yetkiler vermekteydi.

II. Kadın ve çocuk işgücü istihdamına ilişkin koruyucu yasal sınırlamalar getirildi.

III. Madencilik sektöründe zorunlu çalıştırma yoluna gidildi.

Milli Korunma Kanunu (MKK) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


8.Soru

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinden başlamıştır?


Çukurova bölgesinde çalışan pamuk işçileri

Ereğli Havzası'nda çalışan maden işçileri

Marmara bölgesinde çalışan sanayi işçileri

Bursa bölgesinde çalışan inşaat işçileri

Diyarbakır civarında ev sanayii içerisindeki ücretliler


9.Soru

18 yaşından küçüklerin maden ocakları dâhilinde çalışması hangi yasa ile  yasaklanmıştır?


151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin
Hukukuna Müteallik Kanun

Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Kanunu

Medeni Kanun

Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun

Hafta Tatili Kanunu


10.Soru

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Liberal ve bireyci bir felsefesi vardır

İleri sayılabilecek sosyal politika önlemleri getirilmiştir

İş Kanunu öncesinde çalışma sürelerini sınırlandıran ilk hukuksal düzenlemedir

18 yaşından küçüklerin maden ocaklarında çalışmasını yasaklamaktadır

Ekonomik ve sosyal haklara geniş ölçüde yer vermektedir


11.Soru

I. Ereğli bölgesindeki işçilere güvenlik sağlamayı amaçlamıştır.

II. İşçilerin zorunlu olarak sigortalanması amaçlanmıştır.

III. Fonların işçi ve işverenlerden alınan aidatlarla oluşturulması amaçlanmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Ereğli Havza-i Fahmiyeti Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile birlikte yürürlüğe getirilmesi amaçlanan yenilikler arasında gösterilebilir?


Yalnız I

yLnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Bağımlı çalışanları koruyucu sosyal politika önlemleri ve sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, seçeneklerden hangisi bu kapsamdaki düzenlemeler arasında değildir?


Dilaver Paşa Nizamnamesi

Maadin Nizamnamesi

Aile içi yardımlaşmalar

Dinsel yardımlar

Cemiyetler Kanunu


13.Soru

I. Kadın, erkek ve çocuk işçilere ilişkin eşit ücret durumu yoktu.

II. Eğitim, iş deneyimi ve verimlilik ögeleri, kadın ve çocukların aldıkları ücrete etki ediyordu.

III. Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları iktisat dışı nedenlerden de etkileniyordu.

Yukarıdakilerden hangileri kadın ve çocukların aldıkları ücretler konusunda doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadın ve çocuk işçilerin ücretlendirilmeleriyle ilişkili 1950 yılında yapılan düzenlemede yer alan ifadelerden biridir?


Sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle kadın ve erkek işçilere farklı ücret verilemez

Kadınlar ve çocuklar eşit haklara sahip olması gereken taraflardır

Kadın ve çocuk işçilerin çalışma saatleri düşürülerek ücretlerinde ek artışlar yapılmalıdır

Kadın ve çocuk işçiler ağır işlerde çalıştırılamazlar

Kadın ve çocuk işçilerin sosyal güvenlikleri yasalarda belirtilen koşullarda korunmalıdır


15.Soru

'........  ........ .......' , Türkiye de dâhil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle tarım kesiminde bulunmaktadır. Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 


Ücretliler

İşçiler

İşverenler

Bağımsız çalışanlar

Ücretsiz aile işçileri


16.Soru

Çalışma İlişkilerinin Kurumsallaşmasında Devletin Rolü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Devletin çalışma ilişkilerini kuşatan hukuksal çerçeveyi belirler.

Devlet çalışma ilişkilerinin hukuksal çerçevesini çizerken, tarafların sistemde oynayacağı rolleri de belirlemiş olmaktadır

Devlet, kamu görevlerinin yürütülebilmesi için istihdam ettiği memur, müstahdem ya da işçi statüsündeki insanlar yanında, dolaysız bir
biçimde bir işveren olma niteliğiyle kendi mülkiyetindeki iktisadi kuruluşlarda da ağırlıklı olarak işçi statüsünde bulunan kişiler istihdam eder

Devletin iktisadi ve toplumsal hayata ilişkin kararları, izlemiş olduğu politikalar, çalışma ilişkileri sistemini dolaylı olarak da olsa etkiler

Devlet çalışma ilişkilerinin hukuksal çerçevesini çizerken, tarafların sistemde oynayacağı roller bakımından tamamen etkisiz kalmaktadır.


17.Soru

“Sınıf esasına veya adına dayanan” cemiyetlerin yasaklanması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? 


1940 Milli Korunma Kanunu 

1938 Cemiyetler Kanunu 

1936 İş Kanunu 

1952 Basın İş Kanunu

1954 Deniz İş Kanunu


18.Soru

Aşağıda tarih ve tarihi olgular ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Aynı tarihsel olgu, farklı bilim dalları için aynı önem derecesine sahiptir.

Tarih olguları, mekana bağlı bir ayrıştırmaya tabi tutulmazlar.

Tarih, tarihi anlamlılık terimiyle yapılan bir seçme sürecidir.

Tarihçi açısında olgular arasında bir önem ve etki farklılığı yoktur.

Tarihsel olguların aslına sadık kalınmamalıdır.


19.Soru

I. 1920’li yıllarda izlenen özel sektör ağırlıklı sanayileşme girişimlerinin başarısızlığı. II. 1929 büyük dünya bunalımının etkileri. III. Sermaye kıtlığı nedeniyle ülkede yüksek sayıda nitelikli işgücü arzına karşılık gelecek istihdam yaratılamaması.

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Türkiye' de 1930' lu yıllarda devletçi iktisat politikalarına geçilmesindeki nedenler arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


20.Soru

İş Kanunu öncesinde çalışma sürelerini sınırlandıran ilk hukuksal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


1924 Anayasası

Hafta Tatili Kanunu

151 sayılı Kanun

Takrir-i Sükun Kanunu

Borçlar Kanunu